Ako sa hodnotí maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

Študent skladá maturitnú skúšku zo slovenčiny písomne aj ústne. Písomne sa maturuje formou testu (tzv. externá časť maturitnej skúšky) a slohu (tzv. písomná forma internej časti maturitnej skúšky).

06.03.2017 08:00
maturita, škola, učenie, úsmev, študentka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Obe písomné skúšky sú hodnotené v percentách. Ústna časť maturitnej skúšky sa skladá z dvoch rovnocenných úloh – z gramatiky a z literatúry. Výsledné hodnotenie je známka ako priemer z dvoch známok (za gramatiku a za literatúru). Ak študent maturuje z gramatiky napr. na známku 1 a z literatúry na 2, výsledný priemer je 1,5 a celkové hodnotenie ústnej skúšky sa zaokrúhľuje k lepšej známke (študent by dostal jednotku).

Aké hodnotenie musí žiak získať, aby oficiálne úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry? Ak jeho hodnotenie z ústnej skúšky nie je horšie ako 3 (dobrý), za sloh musí získať viac ako 25 % bodov alebo za test viac ako 33 %. Úspešne zvládne maturitu zo slovenčiny aj ten, kto z ústnej skúšky dostane 4 (dostatočný), za sloh viac ako 25 % a zároveň za test viac ako 33 %. Kto maturitu predsa len nezvládne, môže požiadať o opravný termín. Opravnú skúšku môže robiť iba z tej časti, v ktorej nebol úspešný.

  • Test zo slovenského jazyka a literatúry má 64 úloh, z toho v 40 úlohách je odpoveď ponúknutá na výber a v 24 úlohách sa vyžaduje krátka odpoveď.
  • aždá z úloh sa hodnotí rovnocenne, jedným bodom. Maximálny počet bodov za test je teda 64 (100 %).
  • Nula bodov je za chybnú odpoveď, chýbajúcu odpoveď, ale aj za viacero odpovedí na jednu otázku – správna je vždy len jedna.
  • Na vypracovanie odpovedí je 100 minút. Skorší čas odovzdania testu nemá vplyv na hodnotenie. Prvých 5 minút navyše je vyhradených len na to, aby sa žiaci oboznámili s pokynmi na prednej a zadnej stane testu, ale ešte nesmú začať písať. Tento čas môžu využiť na otázky učiteľovi, ak pokynom nerozumejú.
  • Pri písaní testu žiaci môžu používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmú písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko a slabo píšucim perom.
  • Odpoveďové hárky sú samoprepisovacie, žiaci vypisujú iba prednú stranu (originál) tak, aby sa odpoveď odtlačila aj na kópiu. Treba dať pozor, aby pod sebou neboli rôzne hárky, aby sa odpovede neodtlačili aj na nesprávny hárok.
  • Počas písania testu by žiak nemal opustiť miestnosť, iba v nevyhnutnom prípade. Vtedy odovzdá rozpracovaný test učiteľovi a vysvetlí mu dôvod. Mimo učebne môže byť najviac jeden žiak a najdlhšie 5 minút.
  • Odpovede žiakov na úlohy s krátkou odpoveďou sa hodnotia podľa centrálnych pokynov.

ZDROJ: Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #slovenčina #písomné testy #maturitné skúšky #Ako si poradiť so slovenčinou