Nielen pre maturantov: Najčastejšie omyly pri používaní slovenčiny

Pripravili sme pre vás prehľad o tom, ako správne písať cudzie slová, ako skloňovať slová, pri ktorých to môže byť často problematické, a mnoho ďalších pravidiel slovenčiny.

10.03.2017 07:00
trieda, žiaci Foto:
Ilustračné foto.
debata (32)

Ako sa skloňuje slovo e-mail

Pri skloňovaní podstatného mena e-mail býva problematický tvar lokálu jednotného čísla. V tomto tvare je správna pádová prípona -e, teda v e-maile.

Slovo e-mail (aj v podobách mail, mejl) sa skloňuje podľa vzoru dub a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: v jednotnom čísle e-mail – do e-mailu – k e-mailu – e-mail – o e-maile – s e-mailom, v množnom čísle dva e-maily – do e-mailov – k e-mailom – e-maily – o e-mailoch – s e-mailmi.

V korešpondencii sa často skloňuje podstatné meno rok…

Väčšinou sa vyskytujú pochybnosti pri používaní správneho tvaru genitívu jednotného čísla – roku či roka. Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla prípustné oba tvary – roka i roku.

Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, z roka na rok, do roka a do dňa. V ostatných prípadoch možno používať podoby s príponou -a aj -u. Správne sú teda obidva tvary, napr. na začiatku roka/roku, na prelome roka/roku, do ďalšieho roka/roku, koncom roka/roku, novinky roka/roku.

Napriek tomu treba povedať, že v tvare genitívu jednotného čísla sa častejšie používa koncovka -a. Zrejme je to tak preto, lebo koncovka -u je „už obsadená“ a jediná možná v tvaroch datívu a lokálu jednotného čísla (k) roku, (o) roku.

Mnohým robí problémy euro

Názov platidla v niektorých štátoch Európskej únie a od roku 2009 aj u nás euro sa píše s malým začiatočným písmenom a skloňuje sa podľa vzoru mesto.

V jednotlivých pádoch má tieto tvary: v jednotnom čísle euro – (bez) eura – (k) euru – (vidím) euro – o eure – s eurom, v množnom čísle eurá – (bez) eur – (k) eurám – (vidím) eurá – o eurách – s eurami.

Trojpísmenový bankový kód EUR sa používa v bankovej praxi ako značka menovej jednotky a píše sa veľkými písmenami rovnako ako značky ostatných menových jednotiek, napríklad CZK, USD či značka našej bývalej meny SKK.

Namiesto skratky Sk, ktorá sa používala pri uvádzaní cien výrobkov, služieb atď., sa teraz, keď už platíme eurami, používa značka €.

Ako písať slová prevzaté z iných jazykov

1. Niektoré v slovenčine už zdomácneli, píšu sa slovenským pravopisom, ich písanie v anglickom tvare nie je správne, napr.:

šou
softvér
manažér
displej
biznis
díler
gúgliť (ako sloveso)
hejtovať (ako sloveso)
lajkovať (ako sloveso)

2. Niektoré sa stále píšu v pôvodnom tvare, zostávajú nemenné, ich písanie v slovenskom tvare nie je správne:

country music
rock
allegro, a cappella  (talianske hudobné termíny vo všeobecnosti)
detto
jury
menu

3. Niektoré sa môžu písať v oboch tvaroch, v pôvodnom aj v slovenskom:

e-mail, mail – mejl
e-mailovať, mailovať – mejlovať
chat, chatovať – čet, četovať

4. Existuje skupina slov preberaných z angličtiny, ktoré majú svoj slovenský ekvivalent, ich písanie v angličtine nie je správne:

spíker -moderátor
stejdž – pódium alebo javisko

Anglické slová v slovenčine

Cudzie a prevzaté slová sa do iného jazyka dostávajú tým, že ľudia, krajiny, kultúry spolu komunikujú. V súčasnosti ide najmä o vplyv angličtiny a tento trend nepociťujeme len u nás, ale aj v iných krajinách.  Prenikanie anglicizmov do toho-ktorého jazyka je veľmi intenzívne a súvisí s prudkým technologickým rozvojom a globalizáciou. Odborníci z rôznych oblastí komunikujú na medzinárodnej úrovni, hráči počítačových hier hrajú po celom svete, jazyk  moderných technológií je jednotný. Tomu sa, samozrejme, prispôsobujú aj užívatelia týchto technológií. Je preto prirodzené, že do nášho jazyka prenikajú nové slová a termíny. Niekedy však ide viac o tlak reklamy a marketingu, pretože často máme tendenciu nahrádzať anglickým slovom niečo, čo v našom jazyku existuje a funguje. Vtedy je to skôr módna záležitosť ako skutočná potreba.

Zároveň platí, že  nie všetky prevzaté slová v jazyku zdomácnejú. Aj samotný proces zdomácňovania je dlhodobý. Na jeho konci potom jazyk prijme dané slovo a my si jeho pravopis často prispôsobíme.  Slová ako „víkend“ či „biftek“ dnes vnímame úplne prirodzene a ani nám nenapadne písať ich tak ako v angličtine. 

Pri slovách, ktoré do jazyka prenikajú v súčasnosti, sa často stretávame s rôznym prepisom – niekto zachováva pôvodný anglický prepis, niekto už slovo vníma ako zdomácnené a začne s upraveným pravopisom. Táto „prechodná“ fáza je prirodzená a umožňuje dvojtvary, pretože jazyk sa neprestajne dynamicky rozvíja. V prípade nejasností je dobré pracovať so slovníkmi slovenského jazyka či kodifikačnými príručkami. K dispozícii sú napr. Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov, Slovník súčasného slovenského jazyka atď.

Miroslava Brezovská, prekladateľka

Čo je dôležité pri grafickej úprave textov?

Grafickej úprave textov, teda aj oficiálnej korešpondencie sa nie vždy venuje dostatočná pozornosť. Je to oblasť, ktorá sa zdá najmenej dôležitá a možno bezproblémová, ale nie je to tak. Často zisťujeme, že je potrebné zhrnúť isté odporúčania (v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu), lebo aj formálna stránka písaných textov v oblasti verejnej komunikácie je veľmi dôležitá a je príspevkom k ich celkovej primeranej úrovni.

K odporúčaniam týkajúcim sa grafickej úpravy textov nás inšpirovali najčastejšie „chyby krásy“ vyskytujúce sa v textoch. Samozrejme, nalsledujúci výpočet pravidiel, ktoré treba rešpektovať pri úprave textov, nie je úplný. Veríme, že naše poznámky pomôžu používateľom jazyka zautomatizovať si pravidlá úpravy textov, pri ktorých sme zaznamenali najviac nedôsledností.

1. Častým technickým nedostatkom textov v rozličných dokumentoch je nedôsledné používanie spojovníka a pomlčky, resp. ich nerozlišovanie

Kratšia čiarka je spojovník a píše sa vždy bez medzier, napr. Geigerov-Müllerov počítač, 25-násobný, 5-krát a pod., dlhšia čiarka je pomlčka a píše sa vždy s medzerami, napr. 5 – 6 metrov, zemepis – geografia atď. Pomlčka sa píše aj pri vypočítavaní jednotlivých bodov uvádzaných v samostatných riadkoch.

2. Jednopísmenkové výrazy, ako sú spojky, predložky, odporúčame nenechávať na konci riadka

3.Pri delení slov je užitočné skontrolovať, či je počítačové delenie slov správne

Osobitne si treba všimnúť prípady, keď sa na prelom riadkov dostane zložené slovo, zväčša prídavné meno, ktoré sa píše so spojovníkom, napríklad vedecko-technický (so spojovníkom sa píšu tie zložené prídavné mená, ktoré reprezentujú dva pojmy, v tomto prípade ide o vedu a techniku). Vtedy treba spojovník zopakovať aj na začiatku druhého riadka, t. j. časť vedecko- na konci riadka a časť -technický na začiatku druhého riadka, aby bolo zrejmé, že sa toto slovo píše so spojovníkom.

4. Aj taká bezvýznamná vec, ako je medzera, môže spôsobovať problémy

Po bodke, čiarke, bodkočiarke, dvojbodke sa vyžaduje písanie medzery (pod „písaním medzery“ rozumieme stlačenie medzerníka na klávesnici počítača). Po bodke treba dávať medzeru napr. pri uvádzaní dátumu (21. 3. 2008), v skratkách typu spol. s r. o., a. s., t. j., t. č. a pod.

Medzera po bodke sa nedáva v skupinách číslic na oddelenie skupiny alebo podskupiny (tento zápis sa používa najmä v odborných textoch), napr. 2.1. alebo 3.2.45., ani v časovom údaji, napr. 12.30 hod. Za čiarkou sa nepíše medzera len vtedy, keď má funkciu desatinnej čiarky v číslovke, napr. 5,7 km.

Medzera sa používa aj pri písaní čísloviek číslicami. Čísla s viac ako troma číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od desatinnej čiarky doľava, alebo od desatinnej čiarky doprava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú medzerou, napr. 6 529; 4 886 462; 8 502,158; 7,242 593.

Podobne sa píše medzera pred značkami, ako je %, napr. 10 %. Medzera sa nedáva po ľavej zátvorke a pred pravou zátvorkou, napríklad (dokumenty). V textoch sa často používa medzi variantnými výrazmi lomka. Správne sa uvádza bez medzier, napr. listnaté/ihličnaté stromy (listnaté alebo ihličnaté stromy, listnaté a ihličnaté stromy). Takisto bez medzier sa používa lomka na vyjadrenie podielového alebo pomerného vzťahu dvoch veličín, napr. 1/3 (jedna tretina), km/s (kilometer za sekundu), 5 g/l (5 gramov na 1 liter).

Odporúčame nenechávať grafickú úpravu textov na náhodu, veď aj súčasné možnosti počítačového spracovania sú v tejto oblasti výraznou pomocou.

Ako správne vykať (nielen v korešpondencii)?

Pri vykaní v slovenčine je určitý slovesný tvar v 2. osobe množného čísla, a to aj napriek tomu, že oslovujeme len jednu osobu.

Za vážnu chybu sa pokladá nesprávne vykanie, tzv. bolkanie: Pán sused, kde ste bol? – Pani Nováková, čo ste tam robila? – Pán kolega, kedy ste sa vrátil? – Pani doktorka, čo by ste mi odporučila? Korektný spôsob vykania je takýto: Pán sused, kde ste boli? – Pani Nováková, čo ste tam robili? – Pán kolega, kedy ste sa vrátili? – Pani doktorka, čo by ste mi odporučili?

V slovesno-mennom prísudku je však prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka a zámeno v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Ak oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne sú tieto vyjadrenia: Pán kolega, boli by ste taký láskavý? – Pán profesor, ste tu prvý. – Pán Jozef, boli ste tam sám? Keď vykáme žene, náležité sú tieto tvary: Pani kolegyňa, boli by ste taká láskavá? – Pani profesorka, ste tu prvá. – Pani Janka, boli ste tam sama? Ak oslovujeme viacerých ľudí, prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovky a zámeno sú v množnom čísle, napr. Vážení kolegovia, pri práci musíte byť opatrní. – Milí žiaci, boli ste vybraní do súťaže. – Milí naši športovci, sme šťastní, že ste skončili prví.

Ak je súčasťou menného prísudku slovo „rád“, pri vykaní musí ostať v jednotnom čísle tak, ako iné prídavné mená, a musí sa zhodovať s rodom osoby, ktorej sa oslovenie týka, čiže Pani kolegyňa, ste rada, že ste sa zúčastnili na stretnutí? – Pán kolega, ste rád, že sme sa dohodli? Ak oslovujeme viaceré osoby, vykáme takto: Páni, ste radi? Dámy, ste rady?

Ako sa správne píšu veľké písmená v tvaroch zámen?

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa na znak úcty píše veľké začiatočné písmeno v priamom písomnom styku, teda v korešpondencii v tvaroch zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš, ak sa vzťahujú na individuálneho i kolektívneho adresáta, napr. Píšem Ti už druhý raz, neviem Ťa zastihnúť telefonicky. – Dostala som Tvoju esemesku. – Posielam Vám svoju žiadosť. – Odpovedáme na Váš list.

Tvary zámen ty, tvoj, vy, váš sa v rozličných návodoch, pokynoch, reklamných textoch, v rozhovoroch v tlači a pod. zvyčajne píšu s malým začiatočným písmenom.

Lomka je vždy bez medzier

Lomka sa píše

 • pri vyjadrení podielu či pomeru dvoch veličín (3/4 pôvodnej ceny, spotreba 6,5 l/100 km)
 • v členených údajoch, napr. medzi číslom účtu a kódom banky, v rodnom čísle a pod.
 • namiesto okrúhlych zátvoriek, ak nie sú na klávesnici (titul bakalár /Bc./)
 • namiesto okrúhlych zátvoriek len za malými písmenami abecedy (a/, aa/)
 • v jazykových príručkách medzi variantnými výrazmi (-mi/-ami)

Lomka sa nepíše

 • za skratkami – tam patrí bodka (nesprávne Mýto p/Ďumbierom, Nové Mesto n/Váhom, správne Mýto p. Ďumbierom, Nové Mesto n. Váhom)
 • vo výpočte bodov za veľkými písmenami, rímskymi a arabskými číslicami – tam
 • píšeme bodku (nesprávne A/, II/, 3/, správne: A., II., 3.)

Pomlčka oddeľuje (s medzerami)

 • píše sa s medzerami z ľavej i pravej strany, je dlhšia ako spojovník
 • ak je na konci riadka, na začiatku nasledujúceho riadka sa neopakuje
 • píše sa najčastejšie pri oddeľovaní vsuvky vo vete (Na porade sa hovorilo – okrem iného – aj o archivácii písomností.)
 • vyjadruje časové a priestorové rozpätie, nahrádza výrazy „až“, „do“ (15. h – 17. h, v rokoch 1914 – 1918, január – marec, na trati Trenčín – Trnava, strana 3 – 7, § 13 – § 15)
 • vyjadruje rovnocennosť partnerov, nahrádza výraz „a“, napr. pri spoluautoroch, spoluúčastníkoch (zápas Slovan Bratislava – Sparta Praha, autori Hevier – Hyža)
 • píše sa namiesto slovesa je (Staroba – choroba, mladosť – radosť, Zdravie – najcennejší majetok) aj na vyjadrenie protikladov (dobro – zlo)
 • na zdôraznenie (Kto nepozná Tatry – nepozná Slovensko.)
 • pri vypočítavaní jednotlivých bodov v samostatných riadkoch
 • nepoužíva sa v druhových názvoch (stredné odborné učilište stavebné), ale používa sa v názvoch firiem, ktoré majú sídlo v dvoch mestách (Vydavateľstvo Kniha, Bratislava – Košice)

Spojovník spája (bez medzery)

 • pred ani za ním nie je medzera, je kratší ako pomlčka.
 • ak je na konci riadka, musí sa zopakovať aj na začiatku nasledujúceho ri­adka
 • spája dve pôvodne samostatné slová na vyjadrenie ich spolupatričnosti (Rázusová-Martáková, Bratislava-Ružinov, Poprad-Tatry, viac-menej, rad- radom, materiálno-technický, slovensko-český, bielo-modrý)
 • spája časti slov zložených z číslic a písmen ( 3-dielny, 10-percentný, 2-izbový, 5-násobok)
 • spája iniciálovú skratku a príponu pri skloňovaní (v TANAP-e, zo SĽUK-u.)
 • nepíše sa v slovách, ktoré znamenajú jeden nerozdeliteľný celok (napr. žltomodrá farba, vedeckovýskumný kabinet – vedecký výskum)

Zátvorky aj úvodzovky k slovám priliehajú (bez medzier)

 • prednostne sa používajú okrúhle zátvorky (lomka len vtedy, ak nemožno použiť okrúhle zátvorky, alebo ak sa lomkami nahrádzajú hranaté zátvorky)
 • úvodzvky sa píšu vždy na začiatku aj na konci doslovných citátov a priamej reči
 • koncové úvodzovky sú až za bodkou alebo čiarkou či výkričníkom (,Dobre," súhlasil, „ale nebude to hneď.“ V liste uvádzate: „Na Váš podnet budeme reagovať po prešetrení skutočností.“ „Vašu žiadosť zamietame,“ uvádzate v liste.)
 • píšu sa aj na odlíšenie hovorových, nárečových či slangových výrazov (Politici „emhádéčkou“ nechodia. Na trhu si dal „hriatô“. ) alebo na vyjadrenie postoja (Po „odbornom“ zásahu Vášho pracovníka bol prístroj nefunkčný.)
 • úvodzovky sa nepíšu pri názvoch kníh či iných diel (iba ak sú veľmi dlhé.)

Skratky sa píšu s bodkou, značky bez bodky

 • skratky vznikli odseknutím jednej časti slov, píše sa po nich bodka (okrem iniciálových skratiek ako napr. EÚ), za bodkou je medzera
 • značky nevznikli odseknutím, ale tak, že sa zo slova vybralo jedno alebo viac písmen, píšu sa bez bodky (cm = centimeter, kWh = kilowatthodina, tg = tangens, h = hodina, min = minúta, s = sekunda).
 • v písomnostiach sa môžu používať ustálené skratky hod., min., sek. (s bodkou), aj medzinárodné značky h, min, s (bez bodky) – prednosť majú značky
 • ak je za skratku viac interpunkčných znamienok, medzera sa dáva až za posledné

Najpoužívanejšie ustálené skratky

1. = číslo, č. 1 = číslo jeden,
t. j. = to jest
t. r. = tohto roka/-u
atď. = a tak ďalej
tzv. = takzvaný
tzn. = to znamená
napr. = napríklad, p. = pán alebo pani
ap. alebo a pod. = a podobne
odb. = odbr, odd. = oddiel alebo oddelenie
str. = strana
Z.z. = Zbierka zákonov
v. r. = vlastnou rukou
ods. = odsek
písm. = písmeno
čl. = článok
v. z. = v zastúpení,
mil. = milión
mld. = miliarda

Iniciálové skratky sa píšu s veľkými písmenami bez bodky.

Príklad: SR, USA, SRN, NR SR, MV, MZV SR, EÚ, OECD, NATO, UNESCO, SAV, SND, NBS, VÚB, PC, MS DOS, CD ROM, IČO, DIČ, PSČ, BHS, ZOH, BIB, EPP a pod.

Tam, kde by sa iniciálové skratky rôznych názvov zhodovali a neboli by teda jednoznačné, pripája sa na ich odlíšenie malé písmeno.

Príklad: SR – Slovenská republika, SRo – Slovenský rozhlas SPP – Slovenský plynárenský priemysel, SPaP – Slovenská plavba a prístavy

Skratky právnych foriem organizácií
Akciová spoločnosť či spoločnosť s ručením obmedzeným sú právne formy organizácie, ktoré majú svoju ustálenú skratku.

Za skratkou každého slova sa píše bodka, za ktorou nasleduje medzera.

Príklady:

 • akciová spoločnosť = a. s./akc. spol.
 • spoločnosť s ručením obmedzeným = s. r. o./spol. s r. o. (tu písmeno „s“ nie je skratkou, preto je bez bodky)
 • pre družstvo Obchodný zákonník skratku neuvádza, obchodné meno družstva však musí obsahovať slovo „družstvo“

Ak sú tieto skratky uvedené pred názvom organizácie, oddeľujú sa medzerou. Ak sú uvedené za názvom organizácie, oddeľujú sa čiarkou a medzerou.

Pri uvádzaní názvov spoločností treba rešpektovať tvar, ako je schváelný v Obchodnom registri – všíamť si veľké a malé písmená v názve, medzery v názve, rozličné znaky v názve a pod.

Príklady:

 • Predstavenstvo a.s. Hirocem Rohožník schválilo…
 • Hirocem, a. s. , Rohožník vypisuje konkurz…
 • ŠkoFIN, spol. s r. o., Bratislava, člen finančnej skupiny…
 • Slovenská pošta, š. p., Banská Bystrica…

Značky a jednotky

 • Značky veličín a jednotiek sa píšu bez bodky za číselný údaj.
 • Značky nahrádzajú plnovýznamové slová, preto sú s medzerami.
 • Číslo a značka jednotky musia byť v rovnakom riadku.

Príklad:

15 kg, 30 s, t = 30 s,800 W,5kW, 10 m/s, –23 °C, 45 min

Výmimkou sú jednotky rovinného uhla (uhlový stupeň (°), uhlová minúta (') a uhlová sekunda (''), ktoré sa píšu bez medezry tesne za číselnou hodnotou.

Príklad:

uhol 90°, 76°24'30''

Ak značku tvorí viac písmen, medzera sa medzi ne nedáva.

Príklad:

5 kW, 6kg

Ak sa uvádza súčet alebo rozdiel veličín, značka sa môže napísať buď za každým číslom, alebo za zátvorkami.

Príklad:

l = 300 m + 600 m = 900 m, l = (300 + 600) m = 900 m

Matematické značky

 • Značky + (plus), – (mínus), x alebo . (krát), : (delené), = (rovná sa) sa používajú len v matematických výrazoch, od čísel sa oddeľujú medzeru.
 • Vo vete sa nahrádzajú slovom.

Príklady: 12 + 6 = 18, a + b = c, 18 – 6 = 12, c – b = a, 3 × 4 = 12 alebo 3 . 4 = 12, 12 : 4 = 3

Základ dane tvoria celkové príjmy mínus odpočitateľné položky.

Ak značka + alebo – vyjadruje kladnú alebo zápornú hodnotu čísla, pripája sa k číslu bez medzery.

Príklad:

12 – (-6) = 18, –5 °C

Pomer a mierka

 • Vyjadrujú sa dvojbodkami oddelenými od čísel medzerou.

Príklady:

Víťazstvo v pomere 2 : 1. Mapa v mierke 1 : 1000.

Zlomky

 • Zlomky sa píšu pomocou lomky (/) alebo vodorovnej zlomkovej čiary (súvislej alebo prerušovanej).
 • Lomka sa píše bez medzery, v zmiešanom čísle sa celé číslo od zlomku oddeľuje medzerou.

Príklady:

1/2, 3/4 kg, 3 3/4 m

Percentá, promile, priemer

 • Značky percenta (%), promile (‰) a priemeru (Ø) sa používajú len v spojení s číslom, od ktorého sa oddeľujú medzerou.
 • Ak sa vo vete neuvádzajú číslice, značky sa nahrádzajú slovom.

Príklady:

20 % z ceny, 19 % DPH, 12 % alkoholu, stúpanie 6 ‰, Ø 80 mm
Skúšky dokázali vysoké percento znečistenia vody.
Priemerné hodnoty boli v norme.

Ak sú vyjadrené ako prídavné mená číslom a slovom, píšu sa so spojovníkom, teda bez medzery.

Príklady:

17,5-percentný úrok, 0,5-percentné penále

Ak sú vyjadrené ako prídavné mená číslom a značkou percenta, píšu sa s medzerou.

Príklad:

78 % účasť

Vo vete sa k značke percenta po spojovníku môže pripojiť prípona, bez medzery.

Príklady: Vo voľbách sme zaznamenali 78%-nú účasť voličov. Vo voľbách sme zaznamenali 78-percentnú účasť voličov.

Teplotné stupne

 • Znak pre stupeň je od čísla oddelený medzerou, ale tesne, bez medzery pripojený ku označeniu stupnice ©.
 • Najpoužívanejšia je Celsiova stupnica, niekde sa však používa Fahrenheitova stupnica alebo Kelvinova – pri Klevinovej stupnici sa žiadny znak pre stupeň nepoužíva.

Príklad:

3 °C, 32 °F, 15 K

Paragraf

 • Značka paragrafu sa píše len v spojení s číslom, inak sa uvádza slovom.
 • Značka sa píše s medzerou z ľavej i pravej strany.
 • Pri uvádzaní viacerých paragrafov sa značka paragrafu píše pre každý z nich osobitne; je teda nesprávne zdvojiť značku paragrafu.

Príklad:

§ 5, § 7, § 9a, § 5 – §10, 5. §
…podľa § 36 ods. 2 Zákonníka práce…
…§ 28 – § 30 nariadenia č. 223/1998 Zb., ktorým sa vykonáva. -
…podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 30/2000 Z. z. o…
…podľa uvedeného paragrafu

Ampersand

 • Značka & nahrádza spojku „a“, preto sa píše s medzerou z ľavej i pravej strany.
 • Používa sa v názvoch organizácií, nie je vhodná pri domácich menách a názvoch.

Príklady:

Procter & Gamble, Soria & Grey Group, Standard & Poor's Group

Ak značka & nie je na klávesnici, nahrádza sa spojkou „a“, v názvoch zahraničných firiem sa spojka píše v príslušnom jazyku.

Príklady:

Fax a Copy, Verlag Jugend und Volk, M. Dyall and Co.

Dátum

Spôsob písania dátumu, miesta a času v písomnostiach upravuje slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností aj Pravidlá slovenského pravopisu. Môžu sa písať viacerými spôsobmi.

1. Dátum číslom

 • Píše sa vzostupným spôsobom (deň – mesiac – rok) s medzerami medzi údajmi
 • Deň a mesiac sa uvádzajú jedným alebo dvoma číslami, rok sa uvádza štyrmi číslami alebo poslednými dvoma číslami roka (DD. MM. RRRR, resp. DD. MM. RR).
 • Deň a mesiac sa píše s bodkou (radovou číslovkou).
 • Rok sa píše bez bodky (základnou číslovkou).
 • Ak sa dátum uvádza samostatne, podľa technickej normy sa deň a mesiac má uvádzať dvoma číslami (01. 01. 2017). V texte sa uvádza bez nuly (1. 1. 2017) alebo sa mesaic vypíše slovom (1. januára 2017)

Príklady:

01. 01. 2017
1. 1. 2017
Nesprávne: Bratislava 01. 01. 2017, V Bratislave 01. 01. 2017

V medzinárodnej korešpondencii sa uplatňuje zostupný spôsob písania dátumu (rok-mesiac-deň)
Rok, mesiac a deň sa píšu so spojovníkom alebo bez neho, ale vždy bez bodky a bez medzier
Rok sa môže skrátiť.

Príklady:

2017–01–06, 17–01–06, 20170106, 170106

2. Dátum slovom aj číslom

 • Dátum slovno-číselným spôsobom sa píše vždy vzostupne (deň – mesiac – rok) a s medzerami medzi údajmi.
 • Deň sa píše radovou číslovkou (s bodkou), spravidla bez nuly na začiatku.
 • Mesiac sa píše slovom spravidla v 2. páde.
 • Rok sa píše základnou číslovkou (bez bodky).

Príklady:

1. januára 2017
Odpovedáme na Váš list z 2. októbra 2016… nie Odpovedáme na Váš list z 02. októbra 2016
Nesprávne: Odpovedáme na Váš list z 02. októbra 2016

Miesto

Miesto sa uvádza spolu s dátumom vzostupným spôsobom, bez čiarky.

Príklady:

Bratislava 1. januára 2017
Bratislava 1. 1. 2017
V Bratislave 1. januára 2017
V Bratislave 1. 1. 2017

Čas

 • Hodiny, minúty a sekundy sa uvádzajú dvojmiestnymi číslami.
 • Vo vete sa oddeľujú bodkou, v tabuľkách dvojbodkou (nikdy nie čiarkou!), vždy sú bez medzery.
 • V texte sa používajú skratky: hodina = hod. ., minúta = min.., sekunda = s. – za skratkami sa píše bodka.
 • Ak sa použije medzinárodná značka (hodina = h, minúta = min, sekunda = s), píšu sa bez bodky.
 • Čiarka sa nepoužíva na oddelenie hodín, minút a sekúnd preto, lebo nevyjadrujú desiatkovú sústavu, čiarkou sa však oddeľujú desatinné čísla.(napr. stotiny sekundy).

Príklady:

13:08:40 h (13 hodín, 8 minút a 40 sekúnd)
00:09:21 h (9 hodín a 21 minút)
06:37 h (6 hodín a 37 minút)
30:30 min (30 minút a 30 sekúnd)
Stretnutie bude od 8.00 h do 12.00 h. (alebo od 8.00 hod. do 12.00 hod.)
Začiatok porady je o 9.30 h, obedňajšia prestávka bude od 12.00 h do 12.30 h.
Doba varenia je 7 minút.
Nesprávne: Začiatok porady je o 9,30 h, obedňajšia prestávka bude od 12,00 – 12,30 h.

Telefónne čísla

 • Telefónne čísla sa členia na dvojmiestne skupiny.
 • Nepárny počet číslic sa uvádza trojmiestnym číslom na začiatku.
 • Pred telefónnym číslom sa môže uviesť medzimestské, prípadne medzinárodné smerovacie číslo, ktoré sa nečlení.
 • SmerovaJednotlivé zložky sa oddeľujú lomkou (/) bez medzery.

Príklady:

123 45
12 34 56
123 45 67
12 34 56 78
0842/123 45
095/123 45 67
07/12 34 56 78
00421/123 45
00421/123 45 67
00421/12 34 56 78

Čísla mobilných telefónov sa skladajú zo smerovacieho čísla príslušnej siete a telefónneho čísla účastníka.

Štvormiestne smerovacie číslo siete (nula na začiatku je národný rozlišovací znak) sa oddeľuje medzerou.

Číslo účastníka sa člení na dvojmiestne alebo trojmiestne skupiny číslic oddelené medzerou.

Keďže čísla mobilných telefónov sú generované po trojčísliach, odporúča sa uprednostniť členenie zápisu do trojíc.

Príklady:

0901 123 456
0905 333 333
0901 12 34 56

Podrobnejšie informácie o správnom používaní slovenčiny sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk, resp. slovniky.juls­.savba.sk.

Pripravené v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra

© Autorské práva vyhradené

32 debata chyba
Viac na túto tému: #slovenčina #slovenský jazyk #maturitné skúšky #gramatika #Ako si poradiť so slovenčinou