Do prvej triedy. Je vaše dieťa pripravené?

V apríli v základných školách prebiehajú zápisy budúcich prvákov. Je však vaše dieťa pripravené vykročiť do sveta školákov a zanechať hru a prostredie škôlky? Čo by malo vaše dieťa ovládať skôr, ako zasadne do školských lavíc?

, 13.04.2017 12:12
škola, školák, žiak, prvák Foto:
Budúcich prvákov čaká množstvo nových vecí – nielenže musia zvládnuť celú abecedu, počítanie a ďalšie nové predmety, najväčšia zmena bude tá sociálna. Nové prostredie, noví spolužiaci, učitelia.
debata

Učitelia na zápise detí do základnej školy overujú základné schopnosti dieťaťa – znalosť farieb, základné geometrické tvary, základné matematické úkony, či sa už dokáže podpísať menom tlačenými písmenami, samo obliecť, používať príbor. V neprítomnosti rodiča sa snažia zistiť, či sú deti samostatné, poznajú svoje meno a adresu, vedia povedať básničku alebo zaspievať pesničku, ako nakreslia obrázok. Je to však krátky čas na hlbší odhad schopností dieťaťa. Samotný zápis neslúži na diagnostiku, či je dieťa zrelé, alebo nezrelé na nástup do školy. Najlepšie však poznajú svoje deti rodičia, a vedia, či sú na školu pripravené, alebo či sa nájde niečo, v čom by mali pridať.

Zmena prostredia aj rytmu dňa nebude isto ľahká – pre budúceho prváka ani pre rodiča. Aby však prebehla čo najľahšie, je dobré, aby sa na ňu všetci pripravili. Budúcich prvákov čaká množstvo nových vecí – nielenže musia zvládnuť celú abecedu, počítanie a ďalšie nové predmety, najväčšia zmena bude tá sociálna. Nové prostredie, noví spolužiaci, učitelia. Nebuďte prekvapení, ak dieťa začne po pár týždňoch plakať a odmietať chodenie do školy. Vyhrážky ani vydieranie nie sú to pravé – zvoľte pozitívnu motiváciu.

„Sledujte, akú má vaše dieťa výslovnosť, slovnú zásobu, ako reaguje na cudzích ľudí, na nové prostredie, aj v záťažových – pre neho stresujúcich situáciách, no tiež to, ako sa zapája do kolektívu či ako dlho je schopné sústrediť sa na jednu činnosť,“ radí psychologička Mgr. Silvia Langermann, ACC. a dodáva: „Ak si nebudete istí, konzultujte svoje postrehy s pani učiteľkou v materskej škole. Nemajte stres z toho, ak v škôlke tvrdia, že je vaše dieťa príliš hravé a nezapája sa do kolektívu, ani z toho, že na vianočnej besiedke nepovedalo celú básničku. Ak by aj v niečom nebolo celkom doma, stále je tu dosť času na to, ako ho pozitívne stimulovať. U detí v tomto veku znamená aj mesiac alebo dva veľký posun v ich vývoji.“

Vaše dieťa zhodnotí aj pediater – z pohľadu na jeho zdravotný stav, motoriku a vplyv prípadných telesných a iných ochorení na školskú spôsobilosť (astma, alergie a pod.). Ak si však stále nebudete istí, poraďte sa so psychológom alebo navštívte štátnu psychologickú poradňu – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Odborník v rámci komplexného vyšetrenia zistí a pomôže rodičom zorientovať sa, v ktorých činnostiach sa váš drobček necíti úplne doma. Zároveň vám poradí, ako ho správne stimulovať a rozvíjať jeho zručnosti, prípadne odporučí odklad či konzultáciu s inými odborníkmi – logopédom, ušným či očným lekárom a pod. Objednať sa na vyšetrenie do CPPPaP môže každý rodič aj bez odporúčania lekára alebo MŠ, konzultačné služby sú bezplatné.

„Moje odporúčanie pre všetkých váhavých rodičov je ísť sa poradiť s odborníkmi už v tomto období a následne absolvovať zápis na základnej škole. V prípade pretrvávajúcich pochybností je možné testy zrelosti zopakovať v máji-júni. Nenastúpiť do školy totiž môže, ale opačne to už nejde – bez zápisu dieťa nezoberú. A, samozrejme, medzitým rozvíjať a posilňovať zručnosti vášho dieťatka,“ odporúča psychologička.

Dôležité, aby dieťa išlo do školy dobre pripravené, ale neznamená to, že teraz máte začať s prípravným maratónom a dieťaťu školu absolútne znechutiť. Nemusíte sa báť, dieťa vo veku od 2 do 6 rokov je naprogramované na osvojenie si všetkých možných zručností – veď okrem materinského jazyka sa učí chodiť, behať, skákať, kresliť… Podľa odborníkov z Institue of Child Health je to tým, že najmenší sú schopní spontánne absorbovať omnoho väčšie množstvo nových informácií a poznatkov ako dospelí. Preto vo výučbe postupujú doslova míľovými krokmi. A ďalšou výhodou je aj to, že učenie neberú ako záťaž, ale ako zábavu. Navyše – čím viac sa vaše dieťa učí, tým viac nervových prepojení sa mu v mozgu vytvára, čo má priaznivý vplyv na jeho celkový vývin.

„Je preukázané výskumami, že väčšina detí sú kinestetickí žiaci – to znamená, že sa učia prostredníctvom pohybu a dotyku, ako aj cez zvuky, hudbu. Skrátka všetkými zmyslami. Dokonca, ak sa dieťa začne v tomto období učiť druhý jazyk, bude to mať preň ešte ďalšie výhody,“ objasňuje psychologička: „Štúdia z National Center for Biotechnology Information ukázala, že dvojjazyčné deti majú lepší výkon mozgu dokonca v porovnaní s dospelými, ktorí hovoria len jedným jazykom. Lepšie prepínajú medzi úlohami, riešia problémy, vedia si vyvolať spomienky, majú aj lepšie plánovacie schopnosti aj celkovo vyššiu intelektuálnu úroveň. Všetky tieto exekutívne funkcie sú aj kľúčom úspechu v škole. A akademický úspech je veľkým ukazovateľom dlhodobého pocitu šťastia.“

Najúčinnejšou metódou, ako deti naučiť cudzí jazyk je rovnako, ako sa naučili materinský jazyk – teda úplne prirodzene cez pesničky, riekanky, básničky. „Hodiny pre malé deti takouto metódou prebiehajú kreatívnou hrou a zapojením všetkých zmyslov dieťaťa. Využíva sa tiež opakovaný posluch a pozitívne upevňovanie vedomostí. Najskôr ide o porozumenie a hovorenie, čítať a písať sa učia neskôr. Takéto kurzy sú založené na prirodzenom absorbovaní, kde nie je potrebné merať výsledky. Pretože pozitívne posilňovanie prostredníctvom hier a zábavy je kľúčom k učeniu sa jazykov,“ vysvetľuje lingvistka a jazyková pedagogička Helen Doron. Jedným z benefitov takejto metódy je aj Brain Jog – tzv. rozcvička mozgu, ktorá stimuluje spoločnú koordináciu oboch hemisfér, čím podporuje činnosť mozgu aj schopnosť učiť sa a tiež zlepšuje koncentráciu dieťaťa.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
žiak, školák, prvák, notebook, počítač Ilustračné foto.

Ako prebieha zápis do prvej triedy

 • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutočňuje medzi 1. a 30. aprílom 2017.
 • Týka sa detí, ktoré do 31. 8. 2017 dovŕšia 6 rokov.
 • Na zápise sa zúčastňuje dieťa so svojím zákonným zástupcom.
 • Kedy presne prebieha zápis na vami vybranú školu, zistíte z webovej stránky školy alebo e-mailovým či telefonickým kontaktom.
 • Na zápis budete potrebovať občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotného hendikepu aj doklad o zdravotnom postihnutí a vyplnenú prihlášku – tú väčšinou dostanete aj priamo na mieste pri zápise.
 • Je povinnosťou rodiča zapísať dieťa na niektorú základnú školu, podľa miesta bydliska je vám pridelená spádová škola, kde vaše dieťa musia prijať do 1. ročníka. Spádová škola je taká, ktorú by dieťa malo navštevovať podľa miesta trvalého bydliska.
 • Dieťa môžete zapísať aj na viacero základných škôl naraz, nemusia však nahlásiť, ktorú si vybrali. Škola, ktorá nie je pre dané dieťa spádová a rozhodne sa žiaka prijať, oznámi túto skutočnosť riaditeľstvu spádovej školy. Od rodičov je však ústretové, ak dajú čo najskôr vedieť, ktorú školu bude ich dieťa navštevovať. Ide o počet prihlásených žiakov, množstvo pomôcok, učebníc, školský klub atď.
 • Ak uvažujete o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorú školu (ak vôbec), vaše dieťa nastúpi – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.
 • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia CPPPaP.
 • Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
 • Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa na danú školu by malo byť rodičom oznámené do polovice júna 2017.

Aké poplatky vás čakajú

Školský klub detí

 • za pobyt žiaka sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD), okrem ŠKD zriadených krajským školským úradom pri zdravotníckom zariadení.
 • výška príspevku zohľadňuje náročnosť a druh záujmovej činnosti podľa výchovného programu zameraného na prípravu na vyučovanie a na rozvíjanie a uspokojovanie záujmov vo voľnom čase detí.
 • ŠKD, ktorého zriaďovateľom je obvodný úrad, môže vyberať od rodiča či iného zákonného zástupcu dieťaťa mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov najviac vo výške 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, teda v súčasnosti 6,78 eura. Presnú výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určuje riaditeľ ŠKD alebo školy, ktorej je ŠKD súčasťou. Tento príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa príslušného mesiaca.
 • výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v prípade ŠKD zriadených obcami a mestami určí zriaďovateľ vo všeobecne záväznom nariadení.
 • riaditeľ ŠKD alebo príslušnej školy (ktorej ŠKD je súčasťou) zriadenej obvodným úradom, ako aj obec či mesto ako zriaďovateľ, môžu rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Zariadenia školského stravovania

 • školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec alebo samosprávny kraj ako zriaďovatelia môžu do tohto príspevku zarátať aj režijné náklady spojené s prevádzkou jedálne.
 • príspevok určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ak je zriaďovateľom krajský školský úrad; resp. obec či samosprávny kraj ako zriaďovateľ formou všeobecne záväzného nariadenia.

Školy v prírode

 • výdavky spojené s pobytom detí a žiakov v škole v prírode uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka. Výdavky zahŕňajú náklady na dopravu, stravovanie, ubytovanie a úhradu ostatných nákladov spojených s pobytom dieťaťa v škole v prírode.

Základné umelecké školy

 • na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) sa vyberá od zákonného zástupcu žiaka alebo dospelej osoby príspevok, ktorého výšku v ZUŠ zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
 • zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Centrá voľného času

 • výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v prípade centier voľného času zriadených obcami a mestami určí zriaďovateľ vo všeobecne záväznom nariadení. Ten môže tiež rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Jazykové školy

 • úhrada nákladov na štúdium pozostáva zo školného (príspevok na úhradu ročných nákladov) a zo zápisného.
 • výšku zápisného určí zriaďovateľ. Výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách zriadených obcou a samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
 • zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť školné poslucháčovi, ak o to písomne požiada, a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 • ak poslucháč jazykovej školy do 30. septembra preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Zápisné sa nevracia. Jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak ich nemožno preradiť do iného kurzu. Zápisné sa nevracia.
Zdroj: iedu.sk
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
matka, dieťa, školák, škola, tablet Ilustračné foto.

Čo čaká prváka

 • zmena prostredia, pedagógov a vychovávateľov,
 • strach z nepoznaného (či sa môže prihlásiť, vzdialiť na toaletu, vysloviť svoj názor, posťažovať sa, ak mu bolo ublížené, či zvládne dané úlohy, či si nájde priateľov, aká bude pani učiteľka, či sa bude môcť ešte hrať a pod.),
 • strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do tej istej školy,
 • nové náročnejšie povinnosti (napríklad písanie domácich úloh),
 • zmena denného režimu,
 • prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie na vyvolanie, systém aktívnej pozornosti počas hodiny a čas oddychu počas prestávky a pod.),
 • zmena sústredenia pozornosti (dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí pozornosť sústrediť na učiteľa, reagovať na otázky, ktoré sú mu kladené, spoznávať a učiť sa nové poznatky…),
 • hodnotenie jeho výkonov, na ktoré nemuselo byť zvyknuté,
 • dieťa sa musí naučiť byť sebestačné, organizovať si samo čas (čas zjesť desiatu cez prestávku, pripraviť si pomôcky a podobne).
Zdroj: iedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prvák #školák #Do prvej triedy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy