Na akých školách možno študovať?

Vysoká škola - univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami.

18.10.2017 06:00
študenti, otázniky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Vysoké školy sa obvykle delia na fakulty, ktoré sa ďalej delia na menšie, špecializované katedry. Štúdium na vysokej škole je dnes rozdelené na tri stupne.

Odbor a program

Študijný odbor je tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

Forma a metóda

Denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach.

Externá forma štúdia je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi.

Prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentmi, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia.

Distančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).

Stupeň štúdia

Štúdium na vysokých školách sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme, bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Rozhodnutie o tom, v akom stupni študovať, závisí predovšetkým od dosiahnutého vzdelania a zamerania, ktorému sa chceš venovať.

Bakalársky študijný program: trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).

Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program: trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom alebo v príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

Doktorandský študijný program: štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

Zoznam vysokých škôl na Slovensku

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Katolícka univerzita v Ružomberku

Paneurópska vysoká škola

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita J. Selyeho

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola Danubius

Vysoká škola DTI

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

Študijné odbory na Slovensku

1. Humanitné vedy a umenie
 1. Humanitné vedy
 2. Umenie
2. Informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie
 1. Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie
 2. Matematika a štatistika
Konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
 1. Architektúra a staviteľstvo
 2. Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
Pôdohospodárske a veterinárske vedy
 1. Lesníctvo
 2. Poľnohospodárstvo
 3. Veterinárske vedy
 4. Vodné hospodárstvo
Prírodné vedy
 1. Ekologické a environmentálne vedy
 2. Vedy o neživej prírode
 3. Vedy o živej prírode
Služby
 1. Bezpečnostné služby
 2. Dopravné a poštové služby
 3. Logistika
 4. Obrana a vojenstvo
 5. Osobné služby
Sociálne, ekonomické a právne vedy
 1. Ekonómia a manažment
 2. Právo
 3. Spoločenské a behaviorálne vedy
 4. Žurnalistika a informácie
Výchova a vzdelávanie
 1. Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
Zdravotníctvo
 1. Farmaceutické vedy
 2. Lekárske vedy
 3. Nelekárske zdravotnícke vedy
 4. Zubné lekárstvo
Zdroj: portalvs.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štúdium #vysoké školy