Obsah záverečnej práce je dôležitý, nezabúdajte však aj na jej formu

Každého vysokoškoláka čaká vypracovanie bakalárskej a v záverečnom ročníku aj diplomovej práce. Napísanie oboch prác nie jednoduchou záležitosťou, treba tu preukázať dostatočné teoretické znalosti a vedomosti, ktoré treba vedieť pretaviť do praxe. Zadefinovať si ciele záverečnej práce, zvoliť si správnu metodiku. Rovnako treba vedieť vypracovať a vyhodnotiť výskum na vybranú tému. Na záver si autor musí vypracovanú a odovzdanú záverečnú prácu aj obhájiť.

01.11.2017 19:00
študent, študentka, vysokoškolák, absolvent,... Foto:
Ak má byť záverečná práca vypracovaná kvalitne, netreba jej vypracovanie odkladať na posledné dni pred jej odovzdaním.
debata

Prvý krok, ktorý čaká študenta, je vybrať si vhodnú tému záverečnej práce. Samotný výber dokáže ovplyvniť výsledok a môže dokonca od neho závisieť aj finálne hodnotenie. Ak si študent totiž vyberie tému, ktorá mu príliš „nesadne“ a nebude sa vedieť v nej zorientovať, písanie práce bude oveľa náročnejšie a môže sa naozaj skomplikovať. Ak je študent s témou stotožnený a je to niečo, čo ho aj zaujíma, o to jednoduchšie bude vypracovanie záverečnej práce. Ak si študent nevie vybrať z ponúkaných možností, môže skúsiť vlastnú tému. To znamená, že si sám navrhne tému záverečnej práce, ktorú mu však musia na danej katedre aj schváliť.

Čo je veľmi dôležité pri písaní každej záverečnej práce? Študent si musí zvoliť cieľ, ktorý chce prácou dosiahnuť a tiež si zvoliť metodiku, ktorú v práce použije. Tieto dve veci spolu úzko súvisia, pretože cieľ práce by mal byť jednoznačný, pochopiteľný a zrozumiteľný. Cieľ práce by mal opisovať to, čo ňou chcel autor dosiahnuť. Metodika zas predstavuje súhrn spôsobov a metód, ktorými prácu autor spracuje.

Ak už je vybraná téma, zvolený cieľ a metodika, nastáva samotné plánovanie. Harmonogram je pri písaní dôležitý, pretože najskôr je potrebná literatúra a poznámky, z ktorých bude autor čerpať a citovať v práci. Odporúča sa urobiť aj nejaký náčrt podľa harmonogramu.

Pripravte si osnovu záverečnej práce. Ďalej prichádza čas na získanie tých najlepších zdrojov – urobiť si zoznam literatúry, vyhľadať si ju v knižniciach alebo na internete. Žiadna práca sa nezaobíde bez odborných literárnych publikácii. Študenti ich môžu využiť v klasickej printovej podobe alebo aj v elektronickej verzii. Počet zdrojov, ktoré treba v bakalárskej alebo diplomovej práci, sa tiež líši od konkrétnej školy. Rovnako bakalárska práca si vyžaduje menej zdrojov ako diplomová.

Čo sa týka literatúry a teda zdrojov, určite sa treba pýtať svojho školiteľa, ktorý by mal študentovi poradiť tie najlepšie publikácie a zdroje. Čerpať informácie z internetu je síce jednoduché, ale treba si ich pred použitím čo najviac overiť. Neodporúča sa napríklad citovať Wikipédiu, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Forma aj obsah

Okrem obsahovej časti záverečnej práce sa hodnotí aj jej formálna stránka. Preto netreba podceniť aj to, ako bude práca vyzerať a ako bude upravená. Za nesprávnu úpravu práce, za nesprávne uvedenie zdrojov alebo citácie, za nesprávny alebo neúplný zoznam literatúry a mnohých ďalších náležitosti bude udelené horšie hodnotenie.

Počet strán záverečnej práce sa líši od jednotlivých vysokých škôl, respektíve každá fakulta a katedra si môže určovať rozsah prác podľa svojich vlastných smerníc. Bakalárska práca má menší rozsah ako diplomová.

Pri bakalárskej práci sa rozsah pohybuje od 30 po 50 normostrán, niekedy však môže byť určený aj väčší rozsah. Diplomová práca je náročnejšia a väčšinou sa pohybuje v rozmedzí od 55 po 80 normostrán. Netreba však zabúdať aj na maximálne povolený počet strán, ktorý má každá škola rôzny. Treba si preto zistiť minimálny a maximálny počet strán a zároveň aj počet znakov na jednu normostranu.

Ďalšou dôležitou súčasťou záverečnej práce je písmo. Odporúča sa používať typ písma Time New Roman s riadkovaním 2,5, dodržiavať rovnakú veľkosť písma (veľkosť 12), názvy kapitol a podnadpisy sú vždy väčším písmom.

Správne nastavené horné aj dolné okraje (2,5 cm zhora aj zdola, ľavý a pravý okraj 3 cm), záhlavie a päta majú tiež určené svoje rozmery a podobne je na tom aj odsadenie prvého riadku v odstavci.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bakalárska práca #diplomová práca #záverečná práca