Deviatakov čaká výber školy

Gymnázium, stredná odborná škola alebo konzervatórium? Žiaci deviateho ročníka základných škôl stoja pred ťažkým rozhodnutím. Mali by si ujasniť, či chcú získať všeobecné vzdelanie, alebo vyštudovať konkrétny odbor. Výber možností je pritom široký, na Slovensku je dnes vyše 700 stredných škôl.

, 23.01.2018 15:30
škola, deviataci, test Foto: ,
Podľa školského zákona môže uchádzač o štúdium na strednej škole alebo jeho zákonný zástupca podať dve prihlášky.
debata

Aj keď deťom pri výbere školy pomáhajú rodičia či učitelia, príslovečné „dvakrát meraj a raz rež“ je tu určite namieste. Štatistiky potvrdzujú, že až takmer dve tretiny stredoškolsky vzdelaných ľudí nepracujú v odboroch, ktoré vyštudovali. Jednoducho si nevybrali správne. Tí, ktorých tá voľba len čaká, by to preto mali naozaj dobre zvážiť.

Prihlášky na strednú školu treba odovzdať riaditeľovi základnej školy – do 20. februára na odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností alebo nadania, a do 10. apríla na ostatné. Riaditeľ základnej školy potom prijaté prihlášky odošle na stredné školy do 28. februára, respektíve do 20. apríla.

Hoci sa prihlasovanie na stredné školy týka najmä deviatakov, existujú i výnimky. Prvou sú ôsmaci, ktorí sa môžu hlásiť na bilingválnu strednú školu (gymnázium alebo obchodnú akadémiu), kde potom študujú päť rokov (v rámci nultého ročníka sa zdokonaľujú v cudzom jazyku). Druhou výnimkou sú piataci, ktorí sa môžu prihlásiť na osemročné gymnáziá. Dostať sa tam je však čoraz ťažšie. Začal totiž platiť zákon, podľa ktorého sa na osemročné gymnáziá dostane už len päť percent žiakov v jednotlivých krajoch. Samosprávne kraje sa však túto kvótu pokúšajú zvýšiť.

S podrobnosťami prijímacieho konania by mal žiakov i rodičov oboznámiť výchovný poradca na základnej škole. Ten má k dispozícii všetky konkrétne informácie vrátane aktuálnych údajov o plánovaných a prihlásených počtoch žiakov na jednotlivé stredné školy a odbory. Usmerňuje celý proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy.

Podľa školského zákona môže uchádzač o štúdium na strednej škole alebo jeho zákonný zástupca podať dve prihlášky, a to na presne určenom tlačive, ktoré schválilo ministerstvo školstva. Môže ísť o prihlášky na dve rozličné stredné školy alebo na dva vzdelávacie odbory v rámci jednej školy.

V odôvodnených prípadoch je možné aj to, že si uchádzač podá ešte ďalšie dve prihlášky na štúdium, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky), a ďalšiu na školu, ktorá pre nenaplnený počet žiakov vyhlásila dodatočné prijímačky. Také skúšky sa potom konajú v júni.

Pokiaľ ide o prijímačky, vyhnúť sa im môžu uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete úspešnosť aspoň 90 percent. O ich prijatí bez prijímacej skúšky potom rozhodne riaditeľ strednej školy. Nevzťahuje sa to však na vzdelávacie zariadenia, kde sú skúšky potrebné pre overenie špeciálnych schopností alebo nadania.

Predmety, z ktorých sa skladajú prijímačky, vyberá rezort školstva v spolupráci so školami a v prípade zdravotníckych odborov aj s ministerstvom zdravotníctva. Na väčšine stredných škôl ide o skúšku zo slovenského jazyka a matematiky, na odborných školách však podľa ich zamerania možno overovať i vedomosti z iných predmetov, napríklad z fyziky, chémie, prírodopisu či cudzích jazykov.

Na stredných školách, kde sa od uchádzačov vyžadujú talentové skúšky, sa prijímačky robia v predstihu už v čase od 25. marca do 15. apríla. Na ostatných školách sa konajú 14. a 17. mája. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní od ich skončenia na výveske školy. V prípade, ak žiaka v riadnom termíne neprijali na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnutie o takých skúškach musí škola zverejniť najneskôr do 6. júna.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy

talentové skúšky: 25. marca – 15. apríla 2018

1. kolo prijímacích skúšok: 14. a 17. mája 2018

2. kolo prijímacích skúšok: 19. júna 2018 (v prípade, že žiaka neprijmú v 1. kole)

Základné rozdelenie stredných škôl

 • gymnáziá
 • stredné odborné školy
 • konzervatóriá

Gymnáziá

 • poskytujú úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) v štvor-, päť- alebo osemročnom vzdelávacom programe, ukončené maturitnou skúškou
 • vzdelávanie je zamerané najmä na prípravu pre štúdium na vysokých školách, prípadne na pôsobenie vo verejnej správe, kultúre či športe
 • okrem všeobecného zamerania sa gymnáziá môžu špecializovať na matematiku, šport alebo vybraný cudzí jazyk (bilingválne štúdium); absolventi športového gymnázia spravidla získavajú osvedčenie trénera tretej triedy vo zvolenom športe
 • pre mimoriadne nadaných študentov je určené osemročné gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave
 • na Slovensku je celkovo 241 gymnázií s 3 064 triedami, kde študuje zhruba 73 880 žiakov
 • 147 gymnázií je štátnych, 40 súkromných a 54 cirkevných
 • najviac gymnázií je v Bratislavskom (44) a Prešovskom kraji (38), najmenej v Trenčianskom (19) a Trnavskom kraji (21)
 • študent gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky

Stredné odborné školy

 • poskytujú odborné vzdelávanie rozdelené na teoretické a praktické vyučovanie
 • žiakov pripravujú v najmenej dvojročnom a maximálne päťročnom vzdelávacom programe
 • vzdelávanie je zamerané predovšetkým na prípravu v povolaniach v oblasti národného hospodárstva, zdravotníctva, verejnej správy, kultúry alebo umení, no žiaci sa môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium
 • na Slovensku je 446 stredných odborných škôl s 5 768 triedami, kde študuje takmer 130-tisíc žiakov pod dohľadom vyše 11 600 učiteľov
 • 339 týchto škôl je štátnych, 89 súkromných a 18 cirkevných
 • najviac ich je v Prešovskom (73) a Košickom kraji (61), najmenej v Trenčianskom (36) a Trnavskom kraji (45)
S podrobnosťami prijímacieho konania by mal... Foto: SHUTTERSTOCK
štúdium, kniha, študent S podrobnosťami prijímacieho konania by mal žiakov i rodičov oboznámiť výchovný poradca na základnej škole.

Žiak môže získať:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – trvá spravidla dva roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu; na taký vzdelávací program možno prijať i uchádzača, ktorý nedokončil základnú školu; po splnení podmienok môžu absolventi pokračovať v ďalšom štúdiu v rámci SOŠ
 • stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – trvá najmenej tri až štyri roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu
 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – trvá štyri až päť rokov a uzatvára sa maturitnou skúškou
 • vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) – trvá dva až tri roky, žiak po absolventskej skúške získava absolventský diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný špecialista“ (skratka DiS., ktorá sa uvádza za menom)
 • stredné odborné školy poskytujú aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania: nadstavbové (zakončené maturitou) alebo pomaturitné štúdium (zamerané na prehĺbenie vedomostí, prípadne získanie špecializácie či kvalifikácie v inom odbore)

Typy stredných odborných škôl:

 • stredná odborná škola s prívlastkom (napr. ekonomická, drevárska, lesnícka, polygrafická, veterinárna a pod.)
 • stredná priemyselná škola s prívlastkom (napr. stavebná, dopravná, elektrotechnická, strojnícka a pod.)
 • stredná umelecká škola s prívlastkom (napr. dizajnu, animovanej tvorby, scénického alebo úžitkového výtvarníctva a pod.)
 • stredná zdravotnícka škola
 • obchodná akadémia
 • hotelová akadémia
 • policajná stredná odborná škola
 • stredná škola požiarnej ochrany

Konzervatóriá

 • žiakov pripravuje na profesionálne umelecké uplatnenie alebo na vyučovanie umeleckých predmetov
 • vzdelávací program trvá šesť rokov – po skončení štvrtého ročníka skladá študent maturitnú a po skončení šiesteho ročníka absolventskú skúšku; v odbore tanec sa študuje až osem rokov
 • na Slovensku je 17 konzervatórií so 163 triedami, kde študuje vyše 3 000 žiakov a vyučovanie zabezpečuje 1 065 učiteľov
 • šesť konzervatórií je štátnych, desať súkromných a jedno je cirkevné
 • najviac ich je v Košickom (4) kraji, najmenej v Trnavskom (1) a Prešovskom kraji (1); v Trenčianskom kraji konzervatórium nie je
 • študent môže získať nižšie stredné vzdelanie (ak absolvuje štyri roky štúdia), úplné stredné odborné vzdelanie (ak zmaturuje) alebo vyššie odborné vzdelanie (ak absolvuje celých šesť či osem rokov a úspešne zvládne absolventskú skúšku; dostane absolventský diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou DiS.art., ktorý sa uvádza za menom)
 • konzervatórium môže byť: hudobné a dramatické alebo tanečné
Zdroj: CVTI SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #škola #stredné školy #konzervatórium #testovanie deviatakov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy