Anketa: Prečo je dobré študovať na našej vysokej škole?

To, prečo je dobré študovať na vysokých školách, sme sa pýtali popredných predstaviteľov slovenských univerzít.

05.02.2018 07:00
študenti Foto:
debata

Karol Mičieta, rektor, Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita. Naše meno je dlhodobo silnou značkou kvality na poli slovenského univerzitného vzdelávania. Nezaostávame však ani v medzinárodnom meradle a ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňujeme vo viacerých celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Na našich 13 fakultách v súčasnosti poskytujeme najširší výber študijných programov, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. O kvalite nášho vzdelávania svedčí najnižšia nezamestnanosť a najvyššie platy našich absolventov na pracovnom trhu na Slovensku. Absolventi UK sa však nestratia ani v zahraničí.

Univerzita Komenského je zároveň výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí naši študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov.

Študenti UK majú možnosť získať aj neoceniteľné zahraničné skúsenosti. Naša univerzita každoročne vysiela najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl na mobility Erasmus+ a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia.

Medzi našich úspešných absolventov patria napríklad riaditeľ slovenskej pobočky internetového gigantu Google Rasťo Kulich, spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško, známe moderátorky Zlatica Švajdová Puškárová a Adela Vinczeová i vodnoslalomári Peter a Ladislav Škantárovci, ktorí si v roku 2016 odniesli zlatú medailu z letných olympijských hier v Riu de Janeiro, a mnohé iné známe osobnosti kultúrneho, spoločenského a vedeckého diania.

Pavol Sovák, rektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelej Európe. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie Akreditačnej komisie z roku 2015 patrí UPJŠ k štyrom najlepším univerzitám na Slovensku. V hodnotení fakúlt vysokých škôl v roku 2015 Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry patria popredné priečky fakultám UPJŠ.

Podľa rankingu univerzít URAP 2015–2016 sa UPJŠ v databáze Web of Science umiestnila na druhom mieste na Slovensku. V rámci hodnotenia RankPro 2015/2016 univerzít sa UPJŠ zaradila medzi top 500 svetových univerzít a umiestnila sa na celkovej 77. pozícii. V rebríčku U. S. News – Best Global Universities Rankings sa UPJŠ umiestnila ako druhá najlepšia slovenská univerzita a patrí medzi 1 250 najlepších svetových univerzít.

Univerzita ponúka 96 študijných programov v bakalárskom stupni štúdia, štyri v spojenom prvom a druhom stupni štúdia, 64 v magisterskom a 45 na doktorandskom stupni štúdia. UPJŠ v Košiciach ako jediná univerzita študentom ponúka Certifikované interdisciplinárne kurzy vytvorené z predmetov jednotlivých fakúlt, v rámci ktorých môžu študenti získať medzinárodné certifikáty. Univerzita ponúka študentom aj možnosti zahraničných stáží a študijných pobytov na partnerských zahraničných univerzitách v rámci programu Erasmus+. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

UPJŠ sa podieľa na budovaní univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier: Pôsobí tu aj šesť špičkových vedeckých tímov.

Ferdinand Daňo, rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave má výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania v SR. Je historicky prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku, svoju históriu začala písať v roku 1940. Odvtedy pripravila viac ako 100-tisíc absolventov. Momentálne má sedem fakúlt a takmer 8 000 študentov.

Ako jediná univerzita na Slovensku poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia. Pre študentov ponúka 61 študijných programov, medzi nimi aj programy vyučované v anglickom, nemeckom a vo francúzskom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu.

Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako sto odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom a vo francúzskom). Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo v minulosti ocenili viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia.

V programe Erasmus+ patrí medzi top 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie.

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Doterajší vývoj a výsledky v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie tak v SR, ako aj v zahraničí.

Na veľmi dobrom umiestňovaní absolventov v hospodárskej praxi majú podiel aj organizácie z praxe, ktoré sa podieľajú na odbornej príprave študentov. Zástupcovia týchto inštitúcií sa ako členovia vedeckých a programových rád, ako aj odborových komisií vyjadrujú k obsahu štúdia jednotlivých študijných programov, podieľajú sa na formovaní profilov absolventov, navrhujú témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, posudzujú tieto práce, prípadne čiastočne zabezpečujú výučbu vybraných predmetov.

Robert Redhammer, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Maturanti by pri výbere vysokej školy mali hľadieť do budúcnosti. Mali by vyberať nielen profesiu, ale aj šance na uplatnenie, kariérny rast i možnosti zárobku. Absolventi Slovenskej technickej univerzity nemajú problém so štartom do života.

Podľa štatistík pracovných portálov patria u firiem k najžiadanejším. Stávajú sa z nich topmanažéri, podnikatelia, inžinieri, vedci. Tieto úspechy pramenia najmä zo spôsobu výučby na STU – prepájame vzdelávanie s praxou a výskumom. Umožňujú nám to moderné laboratória, ktoré sme v posledných rokoch vybavili špičkovými prístrojmi.

Už dnes je to cítiť v lepšej medzinárodnej reputácii. V poslednom rebríčku Times Higher Education World University Ranking 2018 sa univerzita dostala do tisícky najlepších svetových univerzít. V aktuálnom QS World University Rankings 2016 sa STU dokonca umiestnila na 401. až 450. mieste v kategórii Počítačové vedy a informačné technológie.

Okrem laboratórií tiež kompletne obnovujeme internáty a snažíme sa čo najviac služieb poskytovať on-line. Uchádzači o štúdium na STU dnes nemusia posielať papierové prihlášky, stačí vyplniť on-line prihlášku. Pre prijatých študentov je na STU tiež bezplatne on-line dostupná študijná literatúra i svetové vedecké databázy. Univerzitný systém umožňuje aj on-line vyberať a zapisovať si termíny skúšok, zápočtov a e-mailom konzultovať s vyučujúcim.

Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má mimoriadne bohatú ponuku študijných programov prevažne, no nielen, v oblasti humanitných a spoločenských vied (439 študijných programov, z toho 45 vyučovaných v cudzom jazyku, 10 joint alebo double degrees).

Okrem kvalitného vzdelania tu študent môže získať skúsenosti s dobrovoľníckou prácou aj neformálnym vzdelávaním. Odborná prax ako súčasť všetkých odborov na UMB sa uskutočňuje aj v celom rade prestížnych národných či medzinárodných inštitúcií. Využíva sa v nej originálna metóda service-learning. V jej rozvoji je UMB stredoeurópskym lídrom.

UMB je prvou univerzitou na Slovensku, ktorej študijné programy sa stali súčasťou programu CFA Institute University Recognition Program. Túto medzinárodnú akreditáciu získal študijný program financie, bankovníctvo a investovanie. Znamená to, že obidva stupne štúdia sú veľmi úzko prepojené s profesionálnou praxou. Vďaka účasti v tomto programe môžu študenti UMB získať špeciálne štipendiá CFA.

Vzdelávanie zabezpečujú profesionáli a odborníci z praxe. Príkladom je spolupráca UMB a spoločnosti SAP Slovensko. Študenti môžu po úspešnom absolvovaní dvoch výberových predmetov získať Univerzitný SAP certifikát. V prípade, že sa rozhodnú svoje vedomosti zo SAP prehĺbiť v diplomovej práci vo firme a zúčastnia sa na špecializovaných sústredeniach, môžu sa pokúsiť dosiahnuť aj Globálny certifikát SAP.

Pedagógovia z UMB sú žiadanými konzultantmi pre inštitúcie z praxe a pre médiá. Poskytujú poradenstvo v oblasti dôchodkového poistenia, sú držiteľmi patentov v oblasti chémie, autormi inovatívnych technických riešení pre zdravotne znevýhodnených, tvorcami analýz v oblasti medzinárodných vzťahov, edukačnej politiky a vo viacerých ďalších odboroch.

UMB patrí medzi najúspešnejšie v programe Erasmus+. Každoročne zrealizuje približne 450 zahraničných mobilít. Okrem toho si študent môže zvoliť aj štúdium v spoločných študijných programoch (joint degree alebo double degree). V takom prípade je zapísaný na dvoch univerzitách – doma aj v zahraničí – súčasne. Na každej z nich strávi určitú časť z celkovej dĺžky štúdia. Po úspešnom absolvovaní študijného programu získa spoločný diplom vydaný oboma univerzitami zároveň alebo dva diplomy z dvoch univerzít. Na UMB prichádza najviac zahraničných pedagógov a výskumníkov cez program Erasmus+ spomedzi všetkých slovenských VŠ.

Na UMB je možné študovať aj po anglicky a po francúzsky. Mnohí študenti sa venujú umeniu alebo športu. Úspechy športovcov zo športových klubov UMB v basketbale, atletike, karate, džude, plávaní, triatlone sú známe. Medzi absolventmi a pedagógmi UMB sú viacerí olympijskí víťazi a ich tréneri. Univerzitný hokejový tím je jedným z najúspešnejších v Európskej univerzitnej hokejovej lige.

Peter Bielik, rektor, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so 65-ročnou históriou ponúka uchádzačom o štúdium kvalitné vzdelanie, jedinečnosť a tradíciu, špičkový výskum, inšpiratívne prostredie, moderné ubytovanie a otvorenú cestu do sveta.

Do dnešného dňa opustilo jej brány vyše 80-tisíc absolventov, ktorí sa úspešne uplatňujú na trhu práce. V roku 2010 bolo univerzite Európskou komisiou udelené prestížne ocenenie ECTS Label za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov, ktoré opätovne získala na roky 2013 – 2016. Súčasne získala aj ocenenie Diploma Supplement Label, ktoré potvrdzuje, že dodatok k diplomu vydávaný SPU spĺňa náročné európske štandardy. V roku 2015 ju Akreditačná komisia zaradila medzi sedem najlepších univerzít na Slovensku. V roku 2016 získala SPU v súťaži Národná cena SR za kvalitu Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie.

SPU je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá vzdeláva a pripravuje odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu. Uchádzači si môžu vybrať štúdium z 93 akreditovaných študijných programov, z ktorých je päť v anglickom jazyku s perspektívou získania spoločného diplomu s partnerskou univerzitou v zahraničí. V rámci vybudovaného výskumného centra AgroBioTech majú študenti možnosť realizovať svoje záverečné práce na vysokej vedeckej úrovni prostredníctvom unikátneho prístrojového vybavenia.

Univerzita ponúka rozšírenie jazykových kompetencií študentov nielen v klasických cudzích jazykoch, ale aj v čínskom jazyku vyučovanom čínskym lektorom v Konfuciovej triede. Veľkej obľube študentov sa tešia letné školy, ako aj medzinárodné výmenné programy, v rámci ktorých majú možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí, napríklad v USA, Číne, Thajsku, Indii, Vietname a pod.

Všetci študenti v prvom roku na bakalárskom stupni štúdia dostanú ubytovanie v zrekonštruovaných študentských domovoch priamo v areáli univerzity. SPU ponúka študentom bezbariérovosť priestorov univerzity, ako aj široké možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života v starobylom meste pod Zoborom.

Ladislav Suhányi, prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing, Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita ponúka bohatú paletu študijných programov a poskytuje kvalitné vzdelanie. Svedčí o tom skutočnosť, že sa radí medzi najväčšie univerzity na Slovensku. Kladie dôraz na sebarealizáciu študentov, ktorí majú možnosť podieľať sa na využívaní modernej výskumnej infraštruktúry, ako aj rozmanitých praktických aktivít v oblasti kultúry a športu.

Vďaka šikovným študentom získala minulý rok viacero ocenení, ako je napríklad prvenstvo pre univerzitnú študentskú televíziu, elektronický časopis či univerzitné rádio. Vo výučbe univerzita preferuje tvorivú činnosť, pri štátnej skúške zasa kladie dôraz na záverečnú prácu pred klasickým skúšaním.

Úspech zaznamenáva aj v oblasti výskumu, čoho dôkazom je aj umiestnenie v celosvetovom rankingovom rebríčku Scimago, ktorý našu univerzitu minulý rok zaradil na druhé miesto spomedzi všetkých hodnotených slovenských univerzít. Z najvýznamnejších vedeckých výsledkov možno spomenúť vyšľachtenie novej odrody mäty piepornej či získanie patentu za vypracovanie unikátnej technológie izolácie prírodných látok.

Univerzita nepretržite pracuje na modernizácii svojich priestorov a každoročne zvyšuje štandard ubytovacích a stravovacích zariadení. V ostatnom období zrekonštruovala a vybavila modernou technikou aulu, v súčasnosti prebieha renovácia športovej haly, naplánovaná je aj obnova atletického štadióna.

S cieľom rozvoja zahraničných vzťahov spolupracuje s vedeckými pracoviskami a univerzitami na medzinárodnom poli (napr. Čína, Taiwan, Česko, Maďarsko, Srbsko a pod.) a čoraz viac sa teší záujmu zo strany zahraničných študentov. Vzdelávanie na Prešovskej univerzite sa realizuje na ôsmich fakultách.

Milan Trunkvalter, prorektor pre vzdelávanie, Žilinská univerzita v Žiline

Kvalitné štúdium, vzdelanie s tradíciou, ale aj ustavičným pokrokom, dobrá príprava absolventov na prax – to sú dôvody, pre ktoré sú absolventi Žilinskej univerzity v Žiline žiadaní nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. UNIZA so svojím odborným profilom zameraným na všetky druhy cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy vrátane prenosu a spracovania dát v rámci informačno-komunikačných technológií patrí k jedinečným na Slovensku.

Aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva takmer 8 000 študentov vo viac než 180 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Počas 65 rokov svojej úspešnej existencie sa stala alma mater pre takmer 80-tisíc absolventov, kvalitne pripravených odborníkov špecializujúcich sa prevažne na dopravu a technické odvetvia, ale aj na manažment, marketing či humanitné vedy.

Už počas štúdia sa študenti zapájajú do rôznych aktivít a projektov nielen v rámci univerzity, ale aj mimo nej. Univerzita láka unikátnym kampusom, garanciou ubytovania pre prvákov a tiež podporou študentských zahraničných mobilít. V programe Erasmus+ patrí už dlhodobo k najúspešnejším na Slovensku, a to aj počtom vyslaných učiteľov, aj študentov.

Viera Peterková, prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave ponúka nestranné, spravodlivé a slobodné prostredie. Študentom poskytuje širokú paletu kvalitných študijných programov zo spoločenskovedných, humanitných, pedagogických, zdravotníckych odborov a práva. V aktuálnych rýchlych zmenách v spoločnosti a pri narastajúcom technickom vývoji stúpa aj potreba takto zameraných absolventov.

Dokazuje to aj vysoký dopyt po mladých ľuďoch z Trnavskej univerzity. Verejné štatistiky z roku 2016 preukazujú viac ako 85-percentnú uplatniteľnosť našich absolventov. Počas štúdia študenti na všetkých našich fakultách pozitívne hodnotia aj prepojenie ich povinností s praxou.

Naše skúsenosti ukazujú, že stredoškoláci si volia štúdium na Trnavskej univerzite aj pre jej známe a opakovane vynikajúce výsledky v hodnoteniach vysokých škôl (ECTS-label, ARRA, AK, Národná cena kvality a iné). Nemenej významná je aj spolupráca s mnohými zahraničnými inštitúciami, na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv. Pre študentov to znamená možnosť absolvovať časť svojho štúdia v inej krajine.

Veľkým lákadlom je aj študentský život na Trnavskej univerzite, vedenie úzko spolupracuje so Študentskou radou Trnavskej univerzity pri organizovaní mnohých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #vysoké školy #Kam na vysokú školu