Čaká vaše dieťa zápis do prvej triedy? Čo všetko budete potrebovať?

Od začiatku do konca apríla prebiehajú zápisy detí do prvej triedy. Na čo sa treba pripraviť pred zápisom a ako zistiť, či je dieťa zrelé navštevovať prvú triedu?

, 06.04.2018 06:00
matka, dieťa, školák, prvák, škola, žiak Foto:
Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť do základnej školy každé dieťa, ktoré do konca augusta dovŕši šesť rokov.
debata

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť do základnej školy každé dieťa, ktoré do konca augusta dovŕši šesť rokov. "Na zápis môžu rodičia priviesť aj dieťa mladšie, a to také, ktoré dosiahne šesť rokov až nasledujúci školský rok. Z praxe vyplýva, že záujem o predčasný nástup do školy stúpa.

Rodičia by si však mali uvedomiť, že nadpriemerné vedomosti a schopnosti nie sú jediným parametrom pre úspešné fungovanie v prvej triede," hovorí učiteľka základnej školy Pavla Ivanková. Dôležitá je podľa nej najmä pozornosť a schopnosť sústrediť sa, ako aj emocionálna a sociálna zrelosť. Tie síce môžu byť na dobrej úrovni prislúchajúcej veku dieťaťa, ale nedosahujú takú úroveň, aby dieťa mohlo byť označené za zrelé na nástup do vzdelávacieho zariadenia.

Posúdiť schopnosti dieťaťa je dôležité. Vyhnete sa tak napríklad tomu, aby ste museli požiadať napríklad o dodatočný odklad školskej dochádzky. „Stáva sa, že dieťa nastúpi do prvej triedy a rodičia aj učitelia zistia, že sa im nedarí, ľutujú, že neodložili začiatok školskej dochádzky o rok. Zákon umožňuje uplatniť dodatočný odklad školskej dochádzky, urobiť tak rodičia musia do konca prvého polroka,“ hovorí učiteľka. Ona však tento krok neodporúča. Na dieťa tento postup vplýva negatívne, je degradované opäť na škôlkara. Vhodnejší postup môže byť zopakovať si prvý ročník. Každý prípad treba vnímať a posudzovať individuálne.

Učitelia na zápise detí do základnej školy overujú základné schopnosti dieťaťa. Za tento krátky čas však nemožno spraviť hlbší odhad schopností dieťaťa. Či je dieťa zrelé, alebo nie na nástup do školy musia vedieť zhodnotiť rodičia. Ak si však stále nebudete istí, poraďte sa so psychológom alebo navštívte štátnu psychologickú poradňu – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Vyšetrenie školskej zrelosti v takomto centre pred zápisom nie je povinné a nie je naň potrebné odporúčanie materskej školy či pediatra. Je len na rozhodnutí rodičov. To, že by bolo vyšetrenie potrebné, vám môže povedať učiteľka v materskej škole či psychológ, ktorí s dieťaťom prichádzajú do styku a majú dosť skúseností, aby vedeli zhodnotiť, ak sa im niečo nepozdáva. K najčastejším dôvodom na predškolské psychologické vyšetrenie patrí podozrenie na poruchu pozornosti, hyperaktivita, sťažená adaptácia na cudzie prostredie a nových ľudí, nesamostatnosť, zdravotné problémy či mentálne zaostávanie.

Test všeobecných rozumových schopností sa zisťuje pomocou úloh, ktoré sú pre dieťa zaujímavé (rôzne skladačky, doplňovanie nedokončených obrázkov, hádanky atď.). Určuje sa ním mentálny vek, IQ, pamäťové schopnosti, či má dieťa lepšiu zrakovú, alebo sluchovú, logickú, alebo mechanickú pamäť. Akú má zrakovo-motorickú koordináciu, pozornosť, logické myslenie, praktický úsudok, zrelosť a dispozíciu na výučbu čítania, písania a matematiky, reakciu na časový stres a neúspech, osobné tempo atď.

Robí sa s každým dieťaťom individuálne v dopoludňajších hodinách, bez prítomnosti rodičov, aby psychológ zistil, či je dieťa schopné pracovať s cudzou osobou. Kontakty na psychologické centrá nájdete na tejto adrese: www.vudpap.sk/adresar-cpppap/. Konzultačné služby sú bezplatné.

Zápis do prvej triedy

Neprihlásenie dieťaťa na zápis do prvého... Foto: SHUTTERSTOCK
školák, rodičia, domáce úlohy, prvák Neprihlásenie dieťaťa na zápis do prvého ročníka sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 eura.

Termíny zápisu do prvého ročníka:

 • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutočňuje medzi 1. a 30. aprílom 2018. Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť, a to aj v prípade, že rodič bude žiadať pre dieťa o odklad školskej dochádzky. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je zo zákona povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 eura.
 • Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť také dieťa zapísané, ak je dostatočne fyzicky a psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.
 • Pri nadaných deťoch je možný aj skorší začiatok školskej dochádzky. Aj v týchto prípadoch je potrebné preskúmať pripravenosť dieťaťa. Takéto dieťa musí splniť školou stanovené kritériá pre vedomostnú, záujmovú, emocionálno-sociálnu a celkovú osobnostnú úroveň zrelosti.
 • Zákon umožňuje i individuálne vzdelávanie dieťaťa na prvom stupni doma. Takouto formou však môžu rodičia vzdelávať len v prípade, ak majú kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Ak nie, sú povinní zabezpečiť osobu s takýmto vzdelaním.

Potrebné doklady:

 • Na zápis budete potrebovať občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotného postihnutia aj doklad o zdravotnom postihnutí a vyplnenú prihlášku – tú väčšinou dostanete aj priamo na mieste pri zápise.
 • Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa
 • Ak je dieťa v čase zápisu choré alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič alebo iný zákonný zástupca by sa mal obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa na spôsobe zápisu. Dieťa teda je možné zapísať aj v neprítomnosti na základe predložených dokladov.

Výber školy

 • Spádová škola je základná škola so sídlom v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Školské obvody sú zriadené z dôvodu, aby každé dieťa malo zaručené miesto v škole na povinnú školskú dochádzku. Rozhodnutie o tom, ktoré oblasti (ulice) budú priradené k danému školskému obvodu, je v kompetencii zriaďovateľa školy.
 • Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Vyplýva to zo zákona o vzdelávaní.
 • Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ.
 • Riaditeľ spádovej školy má povinnosť prednostne prijať žiakov s miestom trvalého pobytu v príslušnom školskom obvode. Žiakov z iných spádových škôl môže prijať do naplnenia kapacitných možností školy.
 • Rodič teda môže svoje dieťaťa zapísať aj na niekoľko škôl a po zápise sa rozhodnúť pre jednu z nich. Školský zákon rodičom nezakazuje zapísať dieťa do viacerých škôl.
Dieťa má pri zápise poznať základné farby a... Foto: SHUTTERSTOCK
chlapec, školák, prvák Dieťa má pri zápise poznať základné farby a základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik.

Online zápis

 • Súčasná platná legislatíva nepozná termín „online zápis“, prípadne „zápis cez internet“ do 1. ročníka základnej školy, a to ani v prípade, ak by zákonný zástupca dieťaťa bol vlastníkom elektronického občianskeho preukazu.
 • Existuje však možnosť, ak to škola rodičom umožní, v predstihu vyplniť do databázy príslušnej základnej školy všetky údaje, ktoré od nich škola bude žiadať pri zápise do 1. ročníka. Výhodou tohto spôsobu je, že rodič môže príslušné údaje a informácie vypísať doma – v pohodlí a bez časového stresu. V deň zápisu mu potom škola predloží už predvyplnenú prihlášku na podpis.
 • Stále však platí, že zákonný zástupca musí prihlášku – žiadosť o zápis do prvého ročníka – (vyplnenú akýmkoľvek spôsobom), podpísať osobne, inak nebude právoplatná.

Zmena školy

 • Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. Má však povinnosť prijať žiaka, ak škola patrí do školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola pre dieťa). V prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do tejto základnej školy.
 • Rodič by mal ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať. O zmene školy dieťaťa by mal informovať aj riaditeľ novej školy, a to riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa.

Priebeh zápisu

 • škola môže zisťovať predbežný záujem o školský klub detí, školské stravovanie a pod., tieto údaje však pre rodiča nie sú záväzné, slúžia škole najmä na spresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.
 • okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, spravidla budúca učiteľka, prísediaca učiteľka, školský špeciálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis s viacerými deťmi.
 • na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa učiteľky s deťmi čo najlepšie zoznámili. K dispozícii sú rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Všetko prebieha v príjemnom prostredí a s priateľským prístupom.

Základné požiadavky na budúceho prváka:

 • čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule, dostatočne vyvinutá hrubá motorika – dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať atď., dostatočne vyvinutá jemná motorika – dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru a pod.
 • dieťa má pri zápise poznať základné farby a základné geometrické tvary – kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
 • Dieťa by malo tiež vedieť: nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy, rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu, vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku, orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

Odloženie školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:

a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)

b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Čo má vedieť dieťa pri zápise do školy

 • samostatne sa obliecť a obuť,
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi,
 • samostatne sa najesť,
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • spočítať predmety do „päť“,
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky,
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • kresliť pevné a neroztrasené línie,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď., postava je anatomicky správne rozložená),
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.),
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

Zdroj: iedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #základná škola #zápis do prvého ročníka #rady pre rodičov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy