S akými poplatkami počítať pri prvákoch

K školskému životu dieťaťa neodmysliteľne patria voľnočasové aktivity a doučovania. Rodičia budúceho prváka by sa tak mali pripraviť na rôzne poplatky spojené s jeho vzdelaním.

12.04.2018 06:00
škola, školák, žiak, prvák Foto:
Poplatky za stravovanie v škole zodpovedajú výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
debata

Školský klub detí

 • za pobyt žiaka sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD), okrem ŠKD zriadených krajským školským úradom pri zdravotníckom zariadení.
 • výška príspevku zohľadňuje náročnosť a druh záujmovej činnosti podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na rozvíjanie a uspokojovanie záujmov vo voľnom čase detí.
 • ŠKD, ktorého zriaďovateľom je obvodný úrad, môže vyberať od rodiča či iného zákonného zástupcu dieťaťa mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov najviac vo výške 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Presnú výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určuje riaditeľ ŠKD alebo školy, ktorej je ŠKD súčasťou.
 • výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v prípade ŠKD zriadených obcami a mestami určí zriaďovateľ vo všeobecne záväznom nariadení.
 • riaditeľ ŠKD alebo príslušnej školy (ktorej ŠKD je súčasťou) zriadenej obvodným úradom, ako aj obec či mesto ako zriaďovateľ, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Zariadenia školského stravovania

 • školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec alebo samosprávny kraj ako zriaďovatelia môžu do tohto príspevku zarátať aj režijné náklady spojené s prevádzkou jedálne.
 • príspevok určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ak je zriaďovateľom krajský školský úrad; resp. obec či samosprávny kraj ako zriaďovateľ formou všeobecne záväzného nariadenia.

Školy v prírode

 • výdavky spojené s pobytom detí a žiakov v škole v prírode uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka. Výdavky zahŕňajú náklady na dopravu, stravovanie, ubytovanie a úhradu ostatných nákladov spojených s pobytom dieťaťa v škole v prírode.

Základné umelecké školy

 • na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) sa vyberá od zákonného zástupcu žiaka alebo dospelej osoby príspevok, ktorého výšku v ZUŠ zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
 • zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej.

Centrá voľného času

 • výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v prípade centier voľného času zriadených obcami a mestami určí zriaďovateľ vo všeobecne záväznom nariadení. Ten môže taktiež rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Jazykové školy

 • úhrada nákladov na štúdium pozostáva zo školného (príspevok na úhradu ročných nákladov) a zo zápisného.
 • výšku zápisného určí zriaďovateľ. Výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách zriadených obcou a samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
 • zriaďovateľ jazykovej školy môže znížiť alebo odpustiť školné poslucháčovi, ak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej.
 • ak poslucháč jazykovej školy do 30. septembra preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Zápisné sa nevracia. Jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak ich nemožno preradiť do iného kurzu. Zápisné sa nevracia.
Zdroj: iedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poplatky #základná škola #škola v prírode #centrá voľného času #jazykové školy