Duálne vzdelávanie: Výhodné pre žiaka aj zamestnanca

Rýchlejší rozbeh duálneho systému podporia novinky v legislatíve a nové opatrenia v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

10.09.2018 06:00
študenti, mladí ľudia, spolupráca Foto:
Škola je základom prípravy na budúce povolanie, na túto úlohu však nemusí byť sama.
debata

„Vďaka zmenám pociťujeme od zamestnávateľov a škôl zvýšený záujem o zapojenie sa do duálu,“ uviedol riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Němec. Z legislatívnych zmien vyzdvihol napríklad zavedenie priamych platieb. Tie pomôžu vstupovať do systému duálneho vzdelávania aj menším firmám.

Malé a stredné podniky môžu pri otváraní učebných miest získať príspevok až tisíc eur na každého žiaka. Veľkí zamestnávatelia môžu dostať 700 eur pri poskytnutí praktického vyučovania nad 400 hodín a 300 eur pri praktickom vyučovaní v rozsahu 200 až 400 hodín na školský rok.

„Doterajšie daňové benefity pre zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania pritom zostávajú v pôvodnej výške,“ konštatoval Němec. Pre zamestnávateľov bude podľa jeho slov vítanou zmenou celkové zníženie byrokracie spojenej so vstupom do systému duálneho vzdelávania či predĺženie možnosti poskytovať praktické vyučovanie od 6. až do 22. hodiny. Novela tiež prináša zmeny, ktoré požadovali školy.

Ide napríklad o nekrátenie normatívu na žiaka či možnosť žiakov vstupovať do systému až do 15. septembra, v prípade nenaplnenia počtu dokonca až do 31. januára. „Všetky tieto aktivity smerujú k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu, ktorým je zapojenie 12 000 žiakov a 1 450 zamestná­vateľov do systému duálneho vzdelávania do decembra 2020,“ dodal Němec.

Škola je základom prípravy na budúce povolanie, na túto úlohu však nemusí byť sama. Stredné odborné školy majú v systéme duálneho vzdelávania k dispozícii partnerov v podobe najrozmanitejších zamestnávateľov. Škola v duálnom vzdelávaní sa stará o teoretickú prípravu a praktické vzdelávanie má na starosti zamestnávateľ, ktorý žiakov pripravuje v reálnych pracovných podmienkach a v plnej prevádzke. Výučba doplnená praxou je o niečom inom ako teória. O to viac, keď ide o prax so všetkým, čo k nej patrí. Z tohto pohľadu je spojenie školy a zamestnávateľa priam ideálne.

„Škola je tu pre žiaka a je jej úlohou hľadať najlepšie alternatívy, ako získať kvalitné vzdelanie a pripraviť mladého človeka pre jeho kariérny život. Pracovný svet zase potrebuje odborníkov, ktorí sa hneď adaptujú na firemné pracovné prostredie. Duálne vzdelávanie je cesta, ktorú dnes vidia ako schodnú školy aj zamestnávatelia. Takže treba ísť po nej,“ domnieva sa riaditeľka Strednej odbornej školy v Púchove Lenka Jancíková.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch Ján Jamrich považuje vyučovanie v duálnom systéme za prínos aj preto, že na škole vďaka nemu zaznamenali väčší záujem o štúdium niektorých odborov. „Máme štyri maturitné študijné odbory a dva učebné nematuritné odbory a všetky máme zaradené do duálneho vzdelávania. Odkedy sme doň vstúpili, celkový počet žiakov na škole stúpol o tridsať percent. Duálnym vzdelávaním naša škola získala,“ zdôraznil.

Ako ďalej konštatoval, v škole sa žiaci učia predovšetkým odborné predmety a keď prídu do firmy, vidia procesy už v konkrétnych podobách. „To je prínos, ktorý vidím v duálnom vzdelávaní. Okrem toho je pre žiakov výhodou aj materiálno-technické zabezpečenie, štipendium, ochranné pomôcky, pracovný odev či výhodné stravovanie. Prínosom, ktorý je nenahraditeľný, je to, že žiak po skončení štúdia pozná filozofiu firmy, pracovný kolektív, technológie, konštrukcie, stroje a zariadenia. Vďaka tomu má základné návyky, ľahšie sa adaptuje a rýchlejšie sa dostáva do výrobných procesov,“ doplnil Jamrich.

Do systému najčastejšie vstupuje zamestnávateľ, ktorý hľadá strednú odbornú školu na spoluprácu, ale výnimkou nie je ani opačný postup, pri ktorom škola nadviaže spoluprácu so zamestnávateľom. Na svoju ponuku odborov si vie na mieru našiť zamestnávateľov, s ktorými by chcela spolupracovať a ktorých osloví. Spoločne potom môžu získavať žiakov pre duálne štúdium. Získavaniu žiakov výrazne napomáha aktívna spolupráca strednej školy so základnými školami, ako aj podujatia organizované školou v spolupráci so zamestnávateľmi.

5 krokov do duálu:

1. Žiak si vyberie oblasť, ktorá ho zaujíma, a odbor, ktorý by chcel študovať. V duálnom vzdelávaní si so školou volí aj zamestnávateľa, u ktorého sa bude prakticky vzdelávať. Viac informácií o zamestnávateľoch v duálnom vzdelávaní nájdete na potrebyovp.sk/dv_za­mestnavatelia

2. Kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.

3. Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie na účely prijímacieho konania na strednej odbornej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

4. Spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle žiak aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie.

5. Po prijatí na školu podpíše žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu a od septembra nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktickú prípravu.

Novinky od septembra

Duálne štúdium sa od septembra ešte viac zlepšuje aj z pohľadu žiaka. Ak už študuje na strednej škole a zistí, že by sa mu páčilo vzdelávať sa duálne, ako iní žiaci na škole, nič nie je stratené. Dualistom sa môže stať ešte celý prvý polrok prvého ročníka. Okrem toho sa zjednodušuje aj prestup v rámci duálneho vzdelávania. Výpovedná doba učebnej zmluvy žiaka sa skracuje z troch na jeden mesiac, aby mohol prípadne flexibilnejšie prestúpiť na inú strednú odbornú školu alebo k inému zamestnávateľovi.

Od tohto školského roka 2018/2019 vstupuje do platnosti novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (č. 61/2015 Z. z.), ktorá prináša množstvo zmien na podporu systému duálneho vzdelávania (SDV).

 • Dôležitou zmenou je posun termínu pre vstup žiakov do duálneho vzdelávania. Po novom bude môcť žiak so zamestnávateľom uzavrieť učebnú zmluvu do 15. septembra a v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára. Doteraz musela byť zmluva uzavretá do 31. augusta pred nástupom žiaka do prvého ročníka. To znamená, že ak teraz žiak nastúpi na SOŠ ako bežný prvák, dualistom sa môže stať ešte celý prvý polrok. Podmienkou je, aby škola bola v duálnom systéme a žiak uzavrel učebnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorý je partnerom školy. V praxi totiž vznikali aj situácie, keď v jednej lavici sedeli žiaci, z ktorých jeden bol v duáli a druhý nie. Žiak sa následne na základe spokojnosti spolužiakov rozhodol vstúpiť do duálu, no už to nebolo možné. Touto zmenou zároveň získavajú priestor na oslovovanie žiakov aj zamestnávatelia v prípade, že učebné miesta, ktoré vytvorili, zostali nenaplnené.
Škola v duálnom vzdelávaní sa stará o... Foto: SHUTTERSTOCK
duálne vzdelávanie, študenti Škola v duálnom vzdelávaní sa stará o teoretickú prípravu a praktické vzdelávanie má na starosti zamestnávateľ, ktorý žiakov pripravuje v reálnych pracovných podmienkach a v plnej prevádzke.
 • Zjednodušuje sa aj prestup žiakov v rámci duálneho vzdelávania. Výpovedná doba učebnej zmluvy sa skracuje z troch na jeden mesiac, aby mohol žiak v prípade záujmu flexibilnejšie prestúpiť na inú strednú odbornú školu alebo k inému zamestnávateľovi.
 • Menia sa tiež podmienky finančného zabezpečenia žiakov. Od septembra je tu pre zamestnávateľa nová možnosť poskytovať žiakovi podnikové štipendium za každý mesiac kalendárneho roka, doteraz sa táto možnosť vzťahovala na 10 vyučovacích mesiacov.
 • Zároveň sa ruší horná hranica výšky odmeny žiaka za produktívnu prácu, ktorá bola doteraz obmedzená na úroveň 100 % minimálnej mzdy.
 • Dôležitým stimulom najmä pre malé a stredné firmy je zavedenie priamych platieb pre firmy, ktoré poskytujú praktické vyučovanie. Malé a stredné podniky budú môcť pri otváraní učebných miest získať príspevok až 1 000 eur na každého žiaka. Doterajšie daňové benefity pre zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania pritom zostávajú v pôvodnej výške.

Nárok na príspevok má:

a) malý podnik alebo stredný podnik v sume 1 000 eur,

b) zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur alebo

c) zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.

 • Vstup firiem do duálu uľahčí tiež zjednodušenie uznávania kvalifikácie na poskytovanie praktickej výučby. Po novom bude môcť menší zamestnávateľ využívať na praktickú časť výučby aj kapacity iného väčšieho zamestnávateľa.
 • Zvyšuje sa aj najvyšší podiel praktického vyučovania, ktoré môže zamestnávateľ zabezpečiť v dielni školy alebo u iného zamestnávateľa s osvedčením pre duálne vzdelávanie, a to zo 40 % na 50 %.
 • Podstatne sa znižuje aj celková byrokracia spojená so vstupom firiem a škôl do systému duálneho vzdelávania.
 • V overovaní spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie sa ruší termín na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti (do 30. septembra). Zamestnávateľ tak môže predkladať žiadosť počas celého roka v ľubovoľnom termíne.
 • Ruší sa predkladanie výpisu z katastra nehnuteľností a tiež nutnosť predkladania potvrdení súdu a potvrdení od ďalších úradov (SP, zdravotné poisťovne a daňový úrad). Po novom stačí čestné vyhlásenie.
 • U zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní vzniká popri pozícii „inštruktor“ nová pozícia „hlavný inštruktor“, ktorý bude koordinovať prípravu skupiny žiakov v rovnakom odbore u viacerých zamestnávateľov.
 • Kvalifikačné požiadavky na hlavného inštruktora sú rovnaké ako na inštruktora, až na požiadavku najmenej 5 rokov praxe (u inštruktora najmenej 3 roky praxe).
 • Motivácia sa zvýši aj na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálneho systému krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na žiakov v duálnom systéme rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálu.
 • Pružnejšie bude aj určovanie výkonov škôl. Samosprávny kraj bude určovať výkony školy vo forme najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka v danom odbore podľa kritérií určených vyhláškou a nie formou počtu tried 1. ročníka. Najvyšší počet žiakov určí úrad samosprávneho kraja rozhodnutím predsedu a nie zastupiteľstvo formou VZN.

Čo všetko sa dá študovať duálne:

K najžiadanejším a typickým odborom patria priemyselné odbory, najmä z odvetví strojárstva a automobilového priemyslu ako mechanik, nástrojár, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, autoopravár, mechanik nastavovač. V duálnom systéme sa zároveň pripravujú na výkon svojho povolania budúci špecialisti gumárskej a plastikárskej výroby, sklárskej, drevárskej a nábytkarskej výroby, pracovníci obchodu, služieb, potravinárskej výroby, farmári a lesníci.

Z tradičných odborov sú to: kuchári, pekári, cukrári, mliekari, obuvníci, murári, tesári či stolári.

Ponuka je však oveľa širšia, stačí si len vybrať oblasť, v ktorej sa žiak chce stať profesionálom a uplatniť svoj talent. Duálnym spôsobom je dnes možné študovať grafiku, počítačové systémy, programovanie či finančné služby a marketing.

Okrem toho je pre duálne vzdelávanie certifikovaných množstvo menej známych a zaujímavých odborov ako chovateľ koní a jazdectvo, chovateľ oviec, umelecký kováč, záhradná tvorba atď.

Z novocertifi­kovaných učebných a študijných odborov pre školský rok 2018/2019 sú to:

 • 3-ročný učebný odbor umelecký keramikár
 • 3-ročný odbor polygraf – knihár
 • 4-ročný študijný odbor technik drevostavieb
 • 4-ročný študijný odbor technik energetických zariadení budov
 • 3-ročný učebný odbor biochemik – výroba piva a sladu
 • 3-ročné učebné odbory vyššieho odborného štúdia: pletiar, modelárstvo a návrhárstvo odevov
Poznámka: certifikovaný odbor ešte automaticky neznamená, že bolo už aj otvorené a žiakmi obsadené učebné miesto (vytvorené medzi školou a zamestnávateľom)

Sprievodcom v regiónoch sú Dual pointy:

Spolu osem Dual pointov v regiónoch Slovenska bolo zriadených v rámci Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“.

Sú miestom prvého kontaktu a informačným miestom o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájajú základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste.

Rodičom a žiakom pomáhajú Dual pointy nájsť odbor, v ktorom má žiak záujem študovať. Zároveň im poskytnú zoznam zamestnávateľov, ktorí poskytujú praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a zoznam stredných odborných škôl, ktoré daný odbor vyučujú. V prípade, že sa žiak rozhodne, koordinátor z Dual pointu ho skontaktuje s vybraným zamestnávateľom, u ktorého následne absolvujú výberové konanie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanie #štúdium #stredné odborné školy #duálne vzdelávanie