Individuálne vzdelávanie umožňuje zákon

Individuálne vzdelávanie žiakov je povolené: žiakovi 1. stupňa základnej školy, žiakovi, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole, a žiakovi, ktorý je vo väzení a nie je možné mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

18.09.2018 06:00
žiak, učenie sa, mama, dcéra, škola Foto:
Ilustračné foto.
debata

Takéto vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý. Tá sa stáva jeho tzv. kmeňovou školou. K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi so zdravotnými problémami je potrebné priložiť vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť obsahuje:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka
  • ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť
  • dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania
  • individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
  • popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka
  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov
  • zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané
  • ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

Pre vzdelávanie žiaka 1. stupňa základnej školy musí zákonný zástupca zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Vzdelávanie žiaka, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole, zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, robí komisionálne skúšky v kmeňovej škole z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie.

Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva Štátna školská inšpekcia, kontrolu odbornopedago­gického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Zákonný zástupca je povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.

Zdroj: www.iedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štúdium #komisionálne skúšky #individuálne vzdelávanie