Anketa: Prečo študovať práve u nás?

Vybrať si najvhodnejšiu vysokú školu nebýva vždy jednoduché. Predstavitelia vysokých škôl na Slovensku hovoria, prečo by mali záujemcovia ísť študovať práve k nim.

05.02.2019 06:00
univerzita komenskeho Foto: ,
Univerzita Komenského v Bratislave.
debata (1)

Karol Mičieta, rektor, Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita, ktorá práve v roku 2019 oslávi svoje 100. výročie. Naše meno je dlhodobo silnou značkou kvality na poli slovenského univerzitného vzdelávania.

Nezaostávame však ani v medzinárodnom meradle a ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňujeme vo viacerých celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Na našich 13 fakultách v súčasnosti poskytujeme najširší výber študijných programov, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné.

O kvalite nášho vzdelávania svedčí najnižšia nezamestnanosť a najvyššie platy našich absolventov na pracovnom trhu na Slovensku.

Uplatňujú sa však aj v zahraničí. Naša univerzita každoročne vysiela najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl na mobility Erasmus+ a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia.

UK je zároveň výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí naši študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov.

UK je pôsobiskom najväčšieho počtu špičkových vedeckých tímov zo slovenských vysokých škôl – 26 z celkového počtu 54. Medzi širšej verejnosti známych vedcov našej univerzity patria špičkový neurochirurg prof. Juraj Šteňo, uznávaný gynekológ prof. Ján Danko, mayológ prof. Milan Kováč, astronóm doc. Juraj Tóth či právnička a Slovenka roka 2017 prof. Lucia Kurilovská.

K našim úspešným absolventom patria napríklad riaditeľ slovenskej pobočky internetového gigantu Google Rasťo Kulich, spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk a manažér roka 2018 Michal Meško, známi moderátori Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra i vodnoslalomári Peter a Ladislav Škantárovci, ktorí si v roku 2016 odniesli zlatú medailu z letných olympijských hier v Riu de Janeiro, a mnohé iné známe osobnosti kultúrneho, spoločenského a vedeckého diania.

Marek Šmíd, rektor, Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave so 170-ročnou tradíciou patrí medzi najstaršie v Európe. Záujemcovia o štúdium na univerzite si môžu vybrať z takmer 150 akreditovaných študijných programov.

Poskytuje štúdium na piatich fakultách: filozofickej, pedagogickej, zdravotníctva a sociálnej práce, teologickej a právnickej.

Všetky fakulty opakovane dosahujú vynikajúce výsledky, čo potvrdzuje vysoký dopyt po jej absolventoch a ich nadpriemerná uplatniteľnosť na trhu práce.

Víťazstvo Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a zavedený systém riadenia kvality dáva študentom istotu, že jednotlivé fakulty spĺňajú európske štandardy.

Študenti majú na Trnavskej univerzite širokú paletu možností sebarealizácie cez zapájanie sa do medzinárodných vedeckovýskumných projektov, v ktorých dosahujú vynikajúce výsledky.

Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu časť svojho štúdia absolvovať mimo materskej univerzity. Túto životnú príležitosť im poskytujeme vďaka spolupráci s mnohými zahraničnými inštitúciami na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv.

Kariérne poradenstvo, plavárne, telocvične a iné športoviská poskytujú možnosti stráviť študentský život kvalitne a zaujímavo.

Trnavská univerzita vychádza v ústrety aj študentom so špecifickými potrebami, zabezpečuje pre nich bezbariérovosť a poskytuje im poradenstvo v Centre podpory študentov.

Pavol Sovák, rektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným vzdelávacím a vedeckým inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Na svojich piatich fakultách (lekárska, prírodovedecká, právnická, fakulta verejnej správy a filozofická) pripravuje kvalifikovaných odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, lekárov, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť politológie, jazykov, psychológie či histórie.

Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa umiestňuje v renomovaných hodnoteniach a rankingoch na veľmi dobrých pozíciách a pri porovnaní s inými slovenskými univerzitami je pravidelne v prvej dvojke až trojke.

Podľa nedávno zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities sa UPJŠ umiestnila ako druhá slovenská univerzita na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe.

UPJŠ v Košiciach štandardne ponúka 164 študijných programov v 1., 2. a spojenom 1. a 2. stupni štúdia a viac ako 40 študijných programov v 3. stupni.

Študenti na UPJŠ oceňujú najmä zmodernizovaný kampus neďaleko historického centra Košíc, priateľskú atmosféru, podporu interdiscipli­narity, otvorenie sa univerzity dovnútra i voči svetu, ako aj podporu rozvoja študentských aktivít zo strany univerzity.

Záujemcovia o štúdium tak majú možnosť zapájať sa do univerzitného kultúrneho a športového života prostredníctvom študentských spolkov či organizácií. K dispozícii majú aj ubytovacie, stravovacie, knižničné služby, ako aj kariérne, právne, sociálne a psychologické poradenstvo.

O univerzitu je čoraz väčší záujem zo strany zahraničných študentov a rovnako aj študenti UPJŠ dlhodobo prejavujú záujem o medzinárodné mobility na viac ako 200 partnerských zahraničných univerzitách.

Benefitom štúdia je tiež možnosť získať dvojité diplomy s niektorou z partnerských univerzít. Študenti sa takisto veľmi dobre umiestňujú na medzinárodne akceptovaných pracoviskách doma a v zahraničí.

Podporu v oblasti vedy, výskumu a inovácií zastrešujú univerzitné špičkové vedecké tímy, centrá excelentnosti, v spolupráci s košickými univerzitami a ústavmi SAV dva univerzitné vedecké parky pre biomedicínsky výskum a IT a vedeckovýskumné centrum pre výskum materiálov a Technologický a inovačný park.

Milan Šimko, prorektor pre vzdelávanie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SPU v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Na šiestich fakultách ponúka poznatky z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied.

Pripravuje odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva – rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a iné.

Výučba sa uskutočňuje v 93 študijných programoch na Bc., Ing. a PhD. stupni štúdia. V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

SPU dlhodobo patrí k popredným univerzitám na Slovensku v oblasti mobilít študentov do zahraničia. Spolupracuje s vyše 100 zahraničnými inštitúciami z Európy, Ameriky i Ázie.

Študenti môžu využiť ponuku spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami a získať dvojitý či viacnásobný diplom.

V spolupráci s univerzitami v Číne, Indii, Thajsku, Rusku a inde sa každoročne zúčastňujú na letných školách.

Popri teoretickej príprave tvorí významnú oblasť vzdelávania odborného profilu absolventa SPU aj praktická výučba. Túto časť univerzita zabezpečuje najmä prostredníctvom Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch, ktorý patrí k top poľnohospodárskym podnikom na Slovensku.

Podpora vedy patrí k prioritám univerzity. S vybudovaním Výskumného centra AgroBioTech vybaveného špičkovou technikou sa rozšírili možnosti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi.

SPU poskytuje svojim študentom moderné ubytovanie v štyroch študentských domovoch. K dispozícii majú televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne, športoviská či posilňovne.

Celodennú stravu ponúkajú dve študentské jedálne. Študenti majú široké možnosti, ako zmysluplne tráviť voľný čas, relaxovať, venovať sa športu, kultúre a koníčkom.

Areál SPU v Nitre, vyhlásený v roku 2014 za národnú kultúrnu pamiatku, je plný zelene, je ako stvorený na štúdium či relax. SPU v Nitre – to sú bohaté tradície znásobené tvorivým bádaním, pedagogickým novátorstvom a vedeckovýskumnou iniciatívou.

Katarína Chovancová, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka už 26 rokov kvalitné vzdelanie prevažne v oblasti humanitných a spoločenských vied v bakalárskom, magisterskom/in­žinierskom aj doktorandskom štúdiu vo vyše 400 študijných programoch.

V študijnej ponuke sú programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program, študijné programy úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine, študijné programy umožňujúce získať zároveň s diplomom z UMB aj diplom z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít.

Výučbu vedú pedagógovia a pedagogičky s teoretickou aj praktickou znalosťou svojho odboru spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia.

Každý študent už počas štúdia povinne absolvuje odbornú prax pod vedením skúsených mentorov.

Môže sa zapojiť aj do dobrovoľníckych aktivít v prospech komunity a získať tak neoceniteľné skúsenosti z reálnych pracovných projektov.

UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“ za mimoriadnu kvalitu starostlivosti o svojich výskumníkov.

O multikultúrnom, otvorenom akademickom prostredí svedčí aj to, že práve UMB si spomedzi slovenských univerzít počas 30 rokov fungovania programu Erasmus+ vybral za miesto svojho kratšieho alebo dlhšieho profesionálneho pôsobenia najväčší počet zahraničných vedcov.

UMB je 4. najúspešnejšou v programe Erasmus+, každoročne zrealizuje približne 450 zahraničných mobilít študentov a zamestnancov. Vzdelávajú sa tu aj učitelia slovenčiny zo zahraničia a študenti zo slovenských komunít vo svete.

Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo Francúzsku a francúzsky hovoriacich krajinách. Práve UMB bola tiež iniciátorkou vytvorenia siete slovenských univerzít, na ktorých sa študuje francúzština ako študijný program alebo rozličné študijné programy vo francúzštine.

Na banskobystrickej univerzite prebieha pestrý študentský život. Počas akademického roka sa koná veľké množstvo univerzitných a fakultných eventov rôzneho charakteru.

Obľúbené sú aktivity v športových kluboch, v univerzitnom folklórnom súbore, speváckom zbore či komornom orchestri.

Študentské spolky ponúkajú možnosti podieľať sa na podujatiach organizovaných nielen na Slovensku, ale aj v spolupráci s EÚ či inými zahraničnými partnermi.

Počas svojej existencie UMB pripravila pre trh práce vyše 71-tisíc absolventov. Sú medzi nimi špičkoví diplomati, manažéri, učitelia, tlmočníci, vedci, umelci, športovci (vrátane viacerých olympijských víťazov) a množstvo odborníkov pôsobiacich v ďalších sférach. UMB je silná stredoslovenská univerzita, ktorú poznajú aj vo svete.

Jana Duchovičová, prorektorka pre vzdelávanie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je AAA univerzitou s najvyššou kvalitou. Je to univerzita atraktívna, aktuálna, akčná.

Stala sa víťazom Národnej ceny za kvalitu 2017 a je jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic Performance URAP a EECA QS Rankings/EECA – Emerging European and Central Asia/).

Atraktivita univerzity vychádza z ponuky atraktívnych bakalárskych, nadväzujúcich magisterských a doktorandských študijných programov s vysokým potenciálom uplatnenia na trhu práce.

V rámci učiteľského štúdia ponúkajú fakulty jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať, a zabezpečuje najširší rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, pričom si buduje sieť univerzitných cvičných škôl.

Vzdelávanie sa uskutočňuje pod vedením významných medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov atraktívnymi a inovatívnymi metódami.

Aktuálnosť si univerzita udržiava predovšetkým systémom organizácie a zabezpečenia vzdelávania a podporou študentskej diverzity.

Kladie dôraz na vzdelávacie potreby študentov, neustále rozširuje možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov a poskytuje podporné a poradenské služby študentom.

UKF je akčná v rozvíjaní možností aplikácie moderných informačných technológií a smart riešení vo svojom akademickom priestore, v modernizácii vzdelávacích, študijných, výskumných a ubytovacích priestorov v atraktívnych lokalitách mesta.

Univerzita podporuje voľnočasové aktivity študentov, rozširuje možnosti ich kultúrneho, športového a spoločenského života, pričom už 60 rokov tvoria UKF a jej študenti neoddeliteľnú súčasť kultúry Nitry.

UKF v Nitre pozýva všetkých 21. 2. 2019 na univerzitný deň otvorených dverí. Príďte sa presvedčiť.

Robert Redhammer, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Výber vysokej školy je rozhodnutím, ktoré má priamy vplyv na celý študentov ďalší život. Treba teda hľadieť nielen na profesiu, ale aj na šance na uplatnenie, kariérny rast i financie.

Absolventi Slovenskej technickej univerzity nemajú problém so štartom do života, keďže podľa štatistík pracovných portálov patria vo firmách k najžiadanejším. Stávajú sa z nich topmanažéri, podnikatelia, inžinieri, vedci.

Tieto úspechy pramenia najmä zo spôsobu výučby na STU – prepájame vzdelávanie s praxou a výskumom. Umožňujú nám to moderné laboratóriá, ktoré sme v posledných rokoch vybavili špičkovými prístrojmi.

Okrem laboratórií tiež kompletne obnovujeme internáty a snažíme sa čo najviac služieb poskytovať on-line.

Uchádzačom o štúdium na STU dnes stačí vyplniť on-line prihlášku, pre prijatých študentov je na STU bezplatne on-line dostupná študijná literatúra i svetové vedecké databázy.

Náš univerzitný systém umožňuje aj on-line vyberať a zapisovať si termíny skúšok, zápočtov a e-mailom konzultovať s vyučujúcim.

Naši študenti si môžu vybrať z atraktívnych študijných programov, ktoré preferujú aj zamestnávatelia.

Naši absolventi obsadzujú každoročne toppriečky populárnych ankiet ako IT osobnosť roka či Manažéra roka.

Každý študent či študentka môže vycestovať na študijný pobyt či stáž, predovšetkým v rámci Erasmus +, alebo s pomocou študentských organizácií, ako sú napríklad BEST či IAESTE.

Aktívne zapájame študentov do výskumu a tvorivej činnosti, môžu sa stať spoluautormi patentov, vynálezov či úžitkových vzorov.

Môžu pracovať v špičkových laboratóriách vybudovaných spoločne s firmami z praxe (napríklad Eset, Accenture a ďalšie) alebo v nových laboratóriách zameraných na top výskumné oblasti – informačná bezpečnosť, internet, elektronika, fotonika, robotika, nanotechnológie, biotechnológie, materiálový výskum, dizajn, bezpečnosť a ekologické parametre stavieb, stroje a informatizácia výrobných procesov.

Študenti STU majú k dispozícii plnú verziu MATLAB-u pre svoj výskum a záverečné práce a môžu bezplatne absolvovať certifikované kurzy. O kvalite našej univerzity dlhodobo hovoria aj svetové rebríčky.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rektori #Kam na vysokú školu #vysokoškolské vzdelanie