Poplatky za štúdium a uznávanie dokladov. Ako ich ovplyvní brexit?

O brexite sa v posledných mesiacoch neustále hovorí, pretože ovplyvní mnohé oblasti a jednou z nich aj vzdelávanie a školstvo. Ministerstvo školstva na svojej stránke prinieslo základné informácie vo vzťahu k brexitu na jednotlivých úrovniach vzdelávania a tiež aj v súvislosti s uznávaním dokladov o vzdelaní a programu Erasmus+.

06.03.2019 14:00
študentka, škola, stredoškoláčka Foto:
Zmení brexit poplatky za štúdium v Spojenom kráľovstve, či ovplyvni uznávanie dokladov o štúdiu?
debata

Aj keď momentálne nie je ešte úplne isté, akou formou sa vystúpenie Spojeného kráľovstva uskutoční, tak už teraz sa dá predpokladať, aké zmeny môžu prípadne očakávať slovenskí študenti, ktorí sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve. Mnohí študenti zo Slovenska tiež plánujú štúdium aj v Spojenom kráľovstve a v tejto súvislosti sa môžu obávať, ako to ovplyvní priamo ich.

Ako je to s uznávaním dokladov? Ovplyvní brexit ich uznávanie? Študenti, ktorí plánujú pokračovať napríklad v štúdiu na vysokej škole, sa nemusia obávať. „V prípade uznávania dokladov o vzdelaní nadobudnutých v Spojenom kráľovstve na účely ďalšieho štúdia (akademické účely) nepríde k zmenám v procese uznávania. Nastavené procesy uznávania dokladov o vzdelaní na účely ďalšieho štúdia ostanú zachované,“ informuje ministerstvo na svojej stránke.

Brexitom sa podľa rezortu školstva nemenia postupy uznávania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a iné účely. Postup ostáva zachovaný tak ako doteraz. „Uznanie dokladu o maturitnej skúške alebo inej záverečnej skúške vydaného zahraničnou strednou školou a dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou základnou školou na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely, s výnimkou uznania odbornej kvalifikácie, je v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v kompetencii príslušného okresného úradu odboru školstva v sídle kraja.“

A ako je to s neukončeným štúdium? „V prípade neukončeného vzdelania je zaradenie žiaka do príslušného ročníka na základe ročníkového vysvedčenia vydaného zahraničnou základnou a zahraničnou strednou školou v kompetencii riaditeľa školy v Slovenskej republike.“

Ako to bude s poplatkami za štúdium?

Čo sa týka vysokých škôl a univerzít, tak toto závisí od konkrétnych štátov a nie je priamy súvis s členstvom v EÚ. Podľa ministerstva umožňuje Spojené kráľovstvo študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok, aké majú aj domáci študenti. Hovoríme tak predovšetkým o poplatkoch za štúdium a k jednoduchšiemu prístupu k študentským pôžičkám. „Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2018/2019 alebo 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ.“ Dá sa predpokladať, že v budúcnosti budú študenti z EÚ platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, aké už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (mimo EÚ a EZVO).

Základná škola a slovenský žiak

Školopovinné deti Slovákov, ktoré navštevujú školu na území Spojeného kráľovstva, budú pokračovať v rovnakom režime ako doteraz. „Takýto žiak môže na základe žiadosti zákonného zástupcu vykonať komisionálne skúšky na Slovensku, a to z predmetov, ktoré určí riaditeľ jeho kmeňovej školy (najmä zo slovenského jazyka, prípadne dejepisu či geografie). Konanie komisionálnych skúšok je na báze dobrovoľnosti, čiže je to možnosť, nie povinnosť.“ A čo v prípade, že by sa rodičia so školopovinným žiakom chcel vrátiť naspäť? Ak sa rodičia rozhodnú vrátiť na Slovensko, po ukončení vzdelávania mimo územia SR musí žiak vykonať komisionálne skúšky a na základe nich riaditeľ jeho kmeňovej školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Erasmus+

Do programu Erasmus+ sa neustále zapája veľa slovenských študentov a teší sa veľkej obľube. Patrí totiž medzi významné iniciatívy EÚ a študenti sa o túto možnosť skutočne zaujímajú. Ovplyvní brexit aj samotný Erasmus+?

„Ak sa dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ neratifikuje, od 30. marca 2019 sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať primárne a sekundárne právo EÚ a Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou. S cieľom zintenzívniť prípravy na dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vydala Európska komisia 30. januára 2019 návrh nariadenia, ktoré určuje ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte brexitu.“

„Keďže k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ dôjde počas programového obdobia programu Erasmus+ (2014 – 2020), je cieľom tohto návrhu zabezpečiť, aby sa v prípade neratifikovania dohody o vystúpení pokračovalo v prebiehajúcich aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva. Toto opatrenie sa bude uplatňovať na prebiehajúce aktivity vzdelávacej mobility v programe Erasmus+, ktoré sa začali pred 30. marcom 2019 (s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom).“

Čo ak by sa dohoda o vystúpení neratifikovala? „Znamenalo by to, že súčasní účastníci programu Erasmus+ z EÚ27 a zo Spojeného kráľovstva by museli prerušiť aktivity vzdelávacej mobility. To by malo veľmi rušivý vplyv na samotných žiakov, študentov, ako aj na ich vysielajúce a hosťujúce inštitúcie. Plánované nariadenie predstavuje možnosť, ako zabezpečiť riadne pokračovanie prebiehajúcich aktivít vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Takéto aktivity budú naďalej oprávnené a účastníci ich budú môcť v zmluvne dohodnutom termíne riadne dokončiť.“

Všetko o brexite nájdete TU.

Zdroj: minedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Brexit #brexit a štúdium