Škola nie je len o vedomostiach, ale i formovaní postojov

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa snažia pedagógovia zvyšovať kvalitu praktického vyučovania žiakov aj prostredníctvom odborných stáží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Študenti spomínanej školy tak majú počas školského roka možnosť prihlásiť sa na vybrané stáže, ktoré škola organizuje napríklad spoločne s rôznymi inštitúciami a spoločnosťami.

12.06.2019 23:00
SPS dopravna Kvacalova
Študenti SPŠ dopravnej na Kvačovalovej v Bratislave počas stáže
debata

Akou školou je SPŠ dopravná? Predstavuje strednú odbornú školu, ktorá už od roku 1972 poskytuje svojim študentom plné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu. Škola sa špecializuje na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu.

A práve študenti tejto školy sa pred pár dňami (19. 05. – 01. 06. 2019) zúčastnili odbornej stáže v Českej republike. Stáž trvala dva týždne a na jej absolvovanie v dopravných a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci medzinárodného programu ERASMUS+.

Ako sa čo najlepšie uplatniť na trhu práce? Študenti často skončia strednú školu a nastáva veľký problém, ak nemajú napríklad praktické skúsenosti a reálne si nevedia predstaviť, ako to funguje v skutočnom podniku. Realita býva iná a to, čo môžu vidieť prostredníctvom podobných projektov, im pomôže osvojiť si určité pracovné návyky a vybudovať si samostatnosť.

„Cieľom projektu zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD, ktorý prebieha na škole aktuálny školský rok, je neustálym zvyšovaním kvality praktickej prípravy našich žiakov zlepšovať ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce,“ hovorí koordinátorka projektu Lýdia Haliaková.

Prax a vedomosti nie sú všetko a škola si to uvedomuje. „Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Cieľom je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania budú schopní splniť požiadavky doby a vyhovovať akýmkoľvek výzvam na trhu práce,“ pokračuje ďalej Haliaková.

Do projektu s dobrým priemerom

Zapojiť sa do projektu však nie je automatické a má svoje pravidlá. Študenti tiež musia splniť určité kritéria. Do projektu bolo podľa Haliakovej zapojených 16 žiakov tretieho ročníka, ktorých tím učiteľov vyberal podľa vopred zverejnených kritérií. Najdôležitejším bol dosahovaný študijný priemer v predošlých ročníkoch, nízka absencia na vyučovaní, preukázaný vzťah k odboru a zapojenie sa do triednych a ročníkových aktivít a súťaží. Žiaci napísali motivačný list, v ktorom sa vyjadrili, prečo sa chcú na stáži zúčastniť, aké vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie chcú získať.

„Osem žiakov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy dva týždne pracovalo vo firme ČSAD Logistik, s. r. o. a OL TRANS CZ, s. r. o. v Olomouci. Skupina ôsmich žiakov zložená zo žiakov študijných odborov 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách pracovala v autoservisoch Autodum Vrána, s.r.o. a autochodura, s.r.o. v Havířove,“ vymenúva koordinátorka projektu firmy, v ktorých sa mohli študenti zapojiť do procesu medzi jednotlivých zamestnancov.

Účasť na projekte žiaci aj zapojení učitelia školy hodnotia pozitívne, pričom študenti si vyskúšali svoju samostatnosť a zodpovednosť. „Žiaci v reálnom prostredí boli nútení konať samostatne, zodpovedne a uvedomili si mnohé iné súvislosti ako pri klasickej návšteve vyučovacích hodín. Stáž v Českej republike bola pre žiakov náhradou tzv. povinnej odbornej praxe, ktorú absolvujú podľa školského vzdelávacieho programu,“ uzatvára koordinátorka projektu Lýdia Haliaková.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SPŠ dopravná Kvačalová