Za akých podmienok vás prijmú na štúdium?

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

06.08.2019 06:00
študent, štúdium, prijímacie konanie, skúšky, Foto:
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.
debata
  • Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
  • Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa zákona o vysokých školách.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Vysoká škola nesmie prijatie na štúdium podmieniť žiadnym finančným plnením okrem poplatku podľa § 92 ods. 7 zákona o vysokých školách (Verejná vysoká škola môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Poplatok je odvodený od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi.)

Ďalšie podmienky určené vysokou školou na prijatie na štúdium nesmú z hľadiska obsahu vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania.

Vysoká škola alebo fakulta overuje splnenie podmienok prijímacou skúškou, ak je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.

Vysoká škola alebo fakulta zverejní včas, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto skutočnosti sa musia zverejniť na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty a hromadným spôsobom. Rovnakým spôsobom musí vysoká škola alebo fakulta zverejniť aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #štúdium #vysoké školstvo #prijímacie skúšky