Viete, ako si vybrať vysokú školu a čo všetko môžete študovať?

Univerzitná vysoká škola poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami.

, 22.10.2019 10:00
študent, štúdium, vysoká škola Foto:
Výber konkrétnej školy závisí predovšetkým od programu, ktorý chcete študovať.
debata

Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa, a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Vysoké školy sa obvykle delia na fakulty, ktoré sa ďalej delia na menšie, špecializované katedry. Štúdium na vysokej škole je rozdelené na tri stupne.

Čo je to študijný odbor a študijný program?

Študijný odbor je tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania. Je definovaná obsahom, určovaným oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

Aké existujú formy a metódy štúdia?

Existuje niekoľko základných foriem štúdia, ktoré sa často zamieňajú.

 • denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach
 • externá forma štúdia je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi
 • prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentmi, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia
 • distančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).

Stupeň štúdia

Štúdium na vysokých školách sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Rozhodnutie o tom, na akom stupni študovať, závisí predovšetkým od dosiahnutého vzdelania a zamerania, ktorému sa chcete venovať.

Bakalársky študijný program: trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).

Magisterský, inžiniersky a doktorandský študijný program: trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

Doktorandský študijný program: štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

Študijné zameranie

 • Technické programy – Ste dobrí v matematike? Rozumiete tomu, ako veci fungujú? V preberanej látke hľadáte princípy, na ktorých daný problém funguje a snažíte sa ich pochopiť? Potom je pre vás pravdepodobne vhodný niektorý z technických programov, napríklad fyzika, chémia, matematika, strojárstvo, informatika …
 • Humanitné programy – Baví vás skôr literatúra? Učíte sa ľahko rôzne jazyky? Učíte sa ľahšie encyklopedické znalosti, ako keby ste sa pokúšali pochopiť princíp fungovania motora? Potom si vyberte niektorý z humanitných smerov ako napríklad jazyky, učiteľstvo, filozofia, história a ďalšie.
 • Umelecké programy – Baví vás výtvarná výchova? Dobre kreslíte? Viete spievať? Hráte divadlo? Ak máte talent v niektorej z týchto oblastí, vyberte si z ponuky umeleckých programov.
 • Ekonomické programy – Ekonómia je tak trochu špecifické zameranie. Stojí na rozhraní humanitných a technických programov. Ekonomické programy sú tiež väčšinou voľbou nerozhodnutých študentov. Ide o vedu spoločenskú, treba k nej však aj pomerne dosť matematiky. Než si vyberiete ekonómiu, dôkladne si túto voľbu rozmyslite. Nielenže musíte mať schopnosť naučiť sa množstvo encyklopedických vedomostí, ale musíte aj vedieť pochopiť pomerne zložité matematické princípy.

Výber konkrétnej školy

Výber konkrétnej školy závisí predovšetkým od programu, ktorý chcete študovať, teda od toho, či ho daná škola ponúka, a tiež od mnohých ďalších faktorov, ktoré si ďalej popíšeme. Ďalší výber môžete smerovať dvojakým spôsobom. Buď najprv zvolíte školu podľa globálneho zamerania a budete ďalej zisťovať, aké má fakulty, alebo viete, akú fakultu chcete študovať a budete vyberať školy, ktoré danú fakultu majú.

Voľba fakulty

Pre voľbu správnej fakulty je nutné poznať zameranie, ktoré chcete študovať. Ak ho už poznáte, použite Zoznam fakúlt na vyhľadanie zodpovedajúcej fakulty. Ak napríklad chcete byť učiteľom, vyhľadajte v zozname pedagogickú fakultu a hneď vidíte, na ktorých univerzitách táto fakulta existuje. Pri každej fakulte nájdete základné kontaktné informácie, odkaz na zoznam programov, ktoré fakulta ponúka, informácie o počtoch prijímaných študentov, o prijímacích skúškach a odkazy na vzorové testy z minulých rokov.

Voľba konkrétnej školy

K voľbe konkrétnej školy sa dostanete dvoma spôsobmi. Ak ste si vybrali štúdium na univerzite, najprv si vyberte konkrétnu fakultu, a podľa toho ešte len univerzitu, ktorá danú fakultu má. Ak váš program ponúkajú aj vysoké školy, preskočte výber fakulty a hľadajte priamo konkrétnu školu.

Voľba konkrétneho študijného programu

Voľba konkrétneho študijného programu je pre vaše budúce štúdium asi najzásadnejším krokom. Voľba študijného programu ovplyvní nielen to, aké predmety budete študovať, ale hlavne vašu budúcu možnosť uplatnenia sa na trhu práce. K voľbe študijného programu môžete pristúpiť dvoma spôsobmi. V oboch prípadoch vám bude neoceniteľným pomocníkom Register študijných programov. Tento systém vám vie odpovedať na niekoľko zásadných otázok:

Študijný program vyberajte predovšetkým s ohľadom na obsah programu, študované predmety, dĺžku štúdia, možnosť budúceho uplatnenia v praxi, možnosti nadväzujúceho štúdia, ale aj na to, čo vás baví, a v akom povolaní sa budete v budúcnosti cítiť dobre.

Súkromná alebo verejná škola?

Medzi súkromnou a verejnou školou vyberajte v prípade, že ponúkajú rovnaký program, o ktorý máte záujem. Vyberajte najmä na základe vašej finančnej situácie, a tiež na základe odporúčaní na kvalitu školy.

Čo ovplyvňuje výber

 • Poloha školy – Záleží na vás, ako veľmi je tento faktor pre vás dôležitý. Môžete vyberať podľa toho, ako ďaleko je škola od vášho bydliska, aké je dopravné spojenie, aké sú v mieste sídla školy možnosti pre voľný čas. Takmer všetky verejné vysoké školy ponúkajú dostatok miest na študentských internátoch, tým pádom vzdialenosť školy od vášho bydliska nemusí byť problémom.
 • Prestíž, referencie – Ak máte možnosť, vypočujte si názor hlavne bývalých alebo súčasných študentov danej školy, tí vám poskytnú najlepší názor na kvalitu výučby a hlavne prístup školy k študentom.
 • Veľkosť školy – Veľkosť školy môže mať vplyv hlavne na prístup školy k študentom. Môže sa stať, že školy s veľkým počtom študentov sa príliš nevenujú individuálnym potrebám študentov. Na druhej strane sú veľké školy schopné zabezpečiť vyššiu kvalitu výučby vedenej poprednými odborníkmi. Toto však nemusí byť vždy pravidlom. V tomto prípade dajte skôr na konkrétne referencie.
 • Do rozhodovania o konkrétnej škole môžete tiež zahrnúť jej ponuku mimoštudijných a iných aktivít. Zistite si, aké škola poskytuje študentom ubytovanie a stravovanie. Je v škole zázemie pre rôzne športové aktivity? Poskytuje škola študentom prístup k počítačom a internetu? Ponúka zaujímavé voliteľné predmety?

Kde ešte hľadať

Poobzerať sa po vhodnej škole sa môžete aj na veľtrhu Gaudeamus – Akadémia do Bratislavy, ktorý ponúka prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, v Česku i celej EÚ. Záujemci o štúdium môžu komunikovať so zástupcami škôl, aj študentmi a absolventmi, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti. Navštíviť možno tiež prednášky škôl, kde sa možno dozvedieť maximum informácií o ponuke štúdia aj o všetkom ostatnom, čo školy ponúkajú. Veľtrh sa koná v Bratislave, na výstavisku Incheba Expo v čase od 24.9. do 26.9.

Zdroj:gaudeamus.cz

Aké odbory možno na Slovensku študovať?

Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v ktorej môžu vysoké školy Slovenskej republiky poskytovať vysokoškolského vzdelávanie. Sústava je vydaná formou vyhlášky ministerstva a jej znenie je prístupné v systéme Slov-Lex na príslušnej webovej stránke .Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa.

Ministerstvo školstva vydáva sústavu študijných odborov SR všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy. Ministerstvo pristupuje k úprave sústavy študijných odborov podľa potreby a podnetov, ktoré priebežne získava k sústave študijných odborov.

Študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie
1. Architektúra a urbanizmus 17. Chémia 33. Sociálna práca
2. Bezpečnostné vedy 18. Informatika 34. Sociológia a sociálna antropológia
3. Biológia 19. Kybernetika 35. Stavebníctvo
4. Biotechnológie 20. Lesníctvo 36. Strojárstvo
5. Doprava 21. Logopédia a liečebná pedagogika 37. Teológia
6. Drevárstvo 22. Matematika 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
7. Ekologické a environmentálne vedy 23. Mediálne a komunikačné štúdiá 39. Umenie
8. Ekonómia amanažment 24. Obrana a vojenstvo 40. Vedy o športe
9. Elektrotechnika 25. Ošetrovateľstvo 41. Vedy o umení a kultúre
10. Farmácia 26. Politické vedy 42. Vedy o Zemi
11. Filológia 27. Poľnohospo­dárstvo a krajinárstvo 43. Verejné zdravotníctvo
12. Filozofia 28. Potravinárstvo 44. Veterinárske lekárstvo
13. Fyzika 29. Pôrodná asistencia 45. Všeobecné lekárstvo
14. Geodézia a kartografia 30. Právo 46. Zdravotnícke vedy
15. Historické vedy 31. Priestorové plánovanie 47. Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
16. Chemické inžinierstvo a technológie 32. Psychológia 48. Zubné lekástvo

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #univerzita #študijné odbory #vysokoškolské vzdelanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy