Na výber školy je ešte čas

Ešte ste si nepodali prihlášku na strednú či vysokú školu? Neviete si vybrať? Ak stále váhate, netreba sa náhliť. Na to, aby ste sa rozhodli, stále zostáva niekoľko týždňov.

, 23.03.2020 10:00
žiačka, študentka, knihy, úsmev, učenie,... Foto:
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
debata

Pozor! Vzhľadom na opatrenia ohľadom koronavírusu sa všetky termíny môžu meniť

Vyše 39-tisíc žiakov, ktorí v júni končia základnú školu, má stále v rukách rozhodnutie o svojej budúcnosti. Môžu si vybrať, či chcú študovať na stredných odborných školách, alebo na gymnáziách. Jediné školy, kam sa už prihlásiť nemôžu, sú tie, kde sa vyžadujú talentové skúšky, teda overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Na ne bolo totiž potrebné poslať prihlášky už do 20. februára. Dostatok času má zatiaľ i viac ako 37-tisíc maturantov, ktorí chcú v štúdiu pokračovať na vysokej škole.

Prihlášky na strednú školu treba odovzdať riaditeľovi základnej školy do 10. apríla. Ten ich potom do desiatich dní musí odoslať na stredné školy. Prijímacie skúšky sa budú konať 11. a 14. mája, rozhodnutie o prípadnom konaní druhého kola prijímacích skúšok stredné školy zverejnia do 6. júna.

Čo sa týka vysokoškolského štúdia, prihlášku treba doručiť v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra. Na väčšine vysokých škôl sa inak prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prihlášky prijímajú aj dodatočne v mesiacoch jún až september.

Podrobné informácie vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Tam nájdete i pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Každý má právo študovať na vysokej škole vybraný študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. To spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po jej úspešnom vykonaní.

Dôležité termíny

podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška – do 10. apríla 2020

prijímacie skúšky na stredné školy: 11. a 14. mája 2020

rozhodnutie o prípadnom konaní druhého kola prijímacích skúšok stredné školy zverejnia do 6. júna 2020

Základné rozdelenie stredných škôl

  • gymnáziá
  • stredné odborné školy
  • konzervatóriá

Gymnáziá

poskytujú úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) v štvor-, päť- alebo osemročnom vzdelávacom programe, ukončené maturitnou skúškou

vzdelávanie je zamerané najmä na prípravu pre štúdium na vysokých školách, prípadne na pôsobenie vo verejnej správe, kultúre či športe

okrem všeobecného zamerania sa gymnáziá môžu špecializovať na matematiku, šport alebo vybraný cudzí jazyk (bilingválne štúdium); absolventi športového gymnázia spravidla získavajú osvedčenie trénera tretej triedy vo zvolenom športe

študent gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky

pre mimoriadne nadaných študentov je určené osemročné gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave

na Slovensku je celkovo 235 gymnázií s 3 006 triedami, kde študuje zhruba 71 150 žiakov a vyučuje vyše 6 370 učiteľov

145 gymnázií je štátnych, 39 súkromných a 51 cirkevných

štátne gymnáziá navštevuje vyše 54-tisíc študentov, súkromné asi 4 500 a cirkevné viac ako 12 500

136 gymnázií je osemročných, ktoré navštevuje viac ako 22 400 žiakov

najviac gymnázií je v Bratislavskom (45) a Prešovskom kraji (38), najmenej v Trenčianskom (18) a Trnavskom kraji (21)

na 129 gymnáziách je vyučovacím jazykom slovenčina, na 16 maďarčina, na siedmich slovenčina s maďarčinou a na jednom ukrajinčina

77 gymnázií je bilingválnych (dvojjazyčných), najviac s anglickým (50), nemeckým (7), francúzskym (7), španielskym (6) a ruským jazykom (6)

228 študentov v tomto školskom roku opakuje ročník

Stredné odborné školy

poskytujú odborné vzdelávanie rozdelené na teoretické a praktické vyučovanie

žiakov pripravujú v najmenej dvojročnom a maximálne v päťročnom vzdelávacom programe

vzdelávanie je zamerané predovšetkým na prípravu v povolaniach v oblasti národného hospodárstva, zdravotníctva, verejnej správy, kultúry alebo umení, no žiaci sa môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium

na Slovensku je 438 stredných odborných škôl s 5 560 triedami, kde študuje vyše 122-tisíc žiakov a vyučuje približne 11 400 učiteľov

334 týchto škôl je štátnych, 85 súkromných a 19 cirkevných

na štátnych SOŠ študuje viac ako 105-tisíc, na súkromných takmer 13 500 a na cirkevných asi 3 650 žiakov

najviac SOŠ je v Prešovskom (68) a Košickom kraji (61), najmenej v Trenčianskom (36) a Trnavskom kraji (46)

na 385 SOŠ je vyučovacím jazykom slovenčina, na 22 slovenčina s maďarčinou a na 14 maďarčina

17 stredných odborných škôl je bilingválnych – 14 s anglickým, dve s nemeckým a jedna s francúzskym jazykom

vyše 1 800 žiakov v tomto školskom roku opakuje ročník

Žiak môže získať:

  • nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – trvá spravidla dva roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu; na taký vzdelávací program možno prijať i uchádzača, ktorý nedokončil základnú školu; po splnení podmienok môžu absolventi pokračovať v ďalšom štúdiu v rámci SOŠ
  • stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – trvá najmenej tri až štyri roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu
  • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – trvá štyri až päť rokov a uzatvára sa maturitnou skúškou
  • vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) – trvá dva až tri roky, žiak po absolventskej skúške získava absolventský diplom s právom používať neakademický titul "diplomovaný špecialista“ (skratka DiS., ktorá sa uvádza za menom)
  • stredné odborné školy poskytujú aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania: nadstavbové (zakončené maturitou) alebo pomaturitné štúdium (zamerané na prehĺbenie vedomostí, prípadne získanie špecializácie či kvalifikácie v inom odbore)
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, MŠVVaŠ SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Prihlášky na VŠ #prihláška na strednú školu #výber školy
Flowers