Otázky a odpovede o rannom filtri v školách

Tento školský rok sa začína dosť netradične: Okrem rúšok si deti musia zvyknúť aj na túto každodennú procedúru. Čo o nej treba vedieť?

, 02.09.2020 07:00
dieťa, rúško, meranie teploty, teplota, ranný... Foto:
Ak má dieťa teplotu 36,8 až 37,2°C, nie je sa čoho obávať.
debata (2)

Akú maximálnu teplotu môže mať žiak a zamestnanec školy pri vstupe do budovy školy?

Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 °C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37 – 37,5°C, meranie sa zopakuje po piatich minútach pokoja.

Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37,2°C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do školy.

Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne. Rovnaké pravidlo sa odporúča uplatniť aj pri vstupe do materskej školy.

Po koľkých dňoch, resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter, resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa rovnaký prístup ako pri zvýšenej teplote aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne?

Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2°C (aj po troch meraniach), alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, bezodkladne si nadsadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho ošetrenia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.

Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale aj iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.

Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá tri dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

Ak dieťa nepríde do školy tri po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len potvrdenie o bezinfekčnosti (príloha č. 2) podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára.

Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako tri po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží potvrdenie o chorobe vystavené príslušným lekárom.

Lekár sa NIKDY nevyjadruje k zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje k spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie.

Pri potrebe vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti po telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich zdravotný stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota vyššia ako 37,2°C).

Čo môžeme považovať za „iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest“?

Pod „iným príznakom ochorenia dýchacích ciest“ sa rozumie – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. Možnosť použiť príznaky uvedené v materiáli Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.

Ak má škola súrodeneckú dvojicu navštevujúcu rôzne ročníky a jedno z detí neprejde ranným zdravotným filtrom, resp. bude počas dňa izolované, aké podmienky platia pre druhé dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti?

Usmernenie sa týka vždy konkrétnej osoby. Každá sa posudzuje osobitne. Nevzťahuje sa aj na súrodenca.

Ako sa má zachovať škola v prípade, že žiak prichádza do školy bez sprievodu rodiča a nespĺňa kritériá ranného filtra? Má dieťa otočiť a nechať ísť samo domov?

V tomto prípade odporúčame požiadať žiaka, aby si nasadil rúško a umiestniť ho v izolačnej miestnosti (je zriadená v každej škole pre prípad, že sa u žiaka počas vyučovania objavia príznaky COVID-19) a bezodkladne sa kontaktuje zákonný zástupca dieťaťa, je informovaný o tom, že dieťa nespĺňa kritériá ranného filtra. Rodič si musí dieťa bezodkladne vyzdvihnúť a ďalej sa postupuje podľa usmernení tohto dokumentu.

Zdroj: Ministerstvo školstva

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #nový školský rok #návrat do školy #koronavírus #meranie teploty