Zvyšovanie detskej kreativity či talentu? Pomôžu súťaže, pozor na súťaživosť

Kreativitu a talent detí môžeme pestovať aj tým, že ich podporíme a poradíme im, ako sa ďalej realizovať. Jednou z možností sú potom rôzne súťaže, ktoré zvyknú byť zverejnené počas školského roka.

18.09.2020 10:30
deti, škola, prváci, farbičky, učenie Foto:
Súťaže podporujú u detí kreativitu a talent.
debata

Aj keď aktuálne ovplyvňuje koronavírus mnohé procesy a teda môže ovplyvniť aj chod škôl, žiaci majú stále možnosť zapájať sa do súťaží. Vyberať si môžu z niekoľkých, dnes vám predstavíme tri celoslovenské súťaže, ktoré sú zamerané na výtvarnú a literárnu tvorbu. Zapojiť sa môžu škôlkari, ale aj žiaci základných škôl.

Človek podvedome súťaží celý život – najskôr v kolektíve, medzi deťmi, v škole, neskôr v profesionálnom živote a často aj v súkromí. Ministerstvo školstva pred pár dňami zverejnilo výzvu, aby sa žiaci zapojili do celoslovenských súťaží. Súťaže odporúčajú aj odborníci, podľa ktorých nie je dôležitá výhra, ale najmä to, že sa školáčik či študent do súťaže zapojí. Treba im len vždy pripomenúť tú zábavnú časť súťaže. Ak totiž dieťa nezvíťazí, neznamená to, že je slabšie či zlé v tom, čo robí. Podľa psychológov treba viesť deti k súťaženiu so „zdravou hlavou“, aby si uvedomili, že výhra nie je všetko, ale naopak. Ukázať im cestu, čo stojí za výhrou, čo všetko treba niekedy obetovať a ako pracovať na sebe. A ak sa neumiestni na stupni víťazov, nevešať hlavu. K súťaženiu a rovnako i k životu patria tiež prehry. Dieťa by malo dostať uznanie za jeho výkon, vyzdvihnúť môžete to, čo sa vám páčilo na jeho aktivite.

A ktoré súťaže sú pripravené pre deti? Sú to tieto tri, pričom všetky vyhlásilo ministerstvo školstva.

Súťaž vo výtvarnej tvorbe PRAMIENOK

Súťaž je určená pre predškolákov, ale aj žiakov základných škôl, umeleckých škôl a rovnako i deti, ktoré sú v domácej starostlivosti, deti predškolského veku zo zahraničia. A čo treba posielať? Jeden súťažiaci môže poslať len jednu prácu na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode.

„Do súťaže môžu byť prihlásené doteraz nepublikované práce jednotlivcov. Práce môžu byť vytvorené rôznymi plošnými výtvarnými technikami, maximálne do formátu A3. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. Všetky práce musia mať na zadnej strane nalepenú prihlášku s vyplnenými údajmi,“ informuje ministerstvo na svojej stránke.

Súťaž chce podľa rezortu pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je preto „rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí,“ píše ďalej ministerstvo.

Súťažné kategórie:

 1. kategória – do 4 rokov – dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky
 2. kategória – do 5 rokov – dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 rokov
 3. kategória – do 6 rokov – dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 rokov
 4. kategória – nad 6 rokov – do 7 rokov – dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 7 rokov
 5. kategória ZUŠ – deti predškolského veku navštevujúce ZUŠ

Termín uzávierky je najneskôr do 16. novembra 2020, pričom rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke.

Súťaž EKOPOSTER

Súťaž pre kolektívy môže naučiť školákov k spolupráci a tímovému duchu. „Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, žiakov ZUŠ rovnakých vekových kategórií ako žiaci ZŠ a žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním s jednou doposiaľ nepublikovanou prácou, s vypovedaním vzťahu človeka k prírode,“ hovorí ďalej rezort na svojej stránke.

Ministerstvo tiež odporúča, aby kolektív tvorili dvaja až piati žiaci. Technika práce je ľubovoľná, rovnako i formát (maximálne A0). Aby sa práca nezničnila, je vhodné povrchovo ju ošetriť/upraviť proti oteru (fixovať). A ktoré práce do súťaže nebudú zaradené? Sú to priestorové práce, nezabudnite tiež na vyplnené údaje v prihláške, ktorú treba nalepiť na zadnú stranu práce.

Súťaž má podporiť myslenie žiakov k tomu, aby videli, mysleli a konali ekologicky, pričom touto formou dostanú priestor na výtvarnú prezentáciu svojich názorov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia. Podľa ministerstva tiež táto súťaž podporuje kolektívnu prácu žiakov.

„Hodnotiacim kritériom prác je úroveň zvládnutia obsahového poňatia a výtvarného prevedenia, stvárnenia, originalita, nápaditosť, zosúladenie prác celého kolektívu do jedného celku,“ tvrdí rezort.

Súťažné kategórie: Kategória ZŠ

 1. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ
 2. kategória- žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ
 3. kategória – žiaci 9. ročníka ZŠ

Kategória gymnázií s osemročným vyučovaním

 1. kategória – žiaci primy – sekundy
 2. kategória – žiaci tercie – kvarty
 3. kategória – žiaci kvinty

Kategória ZUŠ (rozdelenie ako pri kategórii ZŠ)

Súťažné príspevky treba posielať najneskôr do 16. novembra 2020. Obálku je potrebné označiť heslom EKOPOSTER.

VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU

Opäť hovoríme o súťaží kolektív, pričom prihlásiť môžete práce žiakov – jednotlivcov prvého až štvrtého ročníka základných a špeciálnych škôl, nepublikované v iných médiách a súťažiach. „Jeden žiak môže poslať len jednu prácu v slovenskom jazyku bez určenia rozsahu. Žiaci prvého ročníka ZŠ a žiaci prvého stupňa špeciálnych škôl môžu tvoriť jednoduché slovné spojenia – rýmy, rýmovačky na slová, ktoré vystihujú prírodu (voda, tráva, kvietky, vtáky,…), pričom text môže byť doplnený kresbou. Súťaž je tematicky orientovaná na vzťah k prírode,“ prízvukuje ďalej rezort školstva.

Týmto spôsobom chce ministerstvo motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, aby tiež vyjadrili vzťah a postoj k životnému prostrediu. Podľa rezortu je dôležité, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode a rovnako aj k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

A čo bude kritériom hodnotenia? Bude to najmä veková primeranosť, použité výrazové prostriedky, úroveň ich zvládnutia, pochopenie obsahu danej témy.

Súťažné kategórie:

Poézia/próza

 1. kategória: žiaci 2. ročníka ZŠ
 2. kategória: žiaci 3. ročníka ZŠ
 3. kategória: žiaci 4. ročníka ZŠ
 4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ
 5. osobitná kategória: žiaci špeciálnych škôl

Prihlášky s prácami môžete posielať najneskôr do 11. novembra 2020.

Všetky podrobné informácie k súťažiam a prihláškam nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kreativita #talent #súťaže pre deti #žiaci a súťaže