Špecialista na duálne vzdelávanie: Študentov motivujeme a podporujeme

Moderný obchod potrebuje ľudí s obchodníckym myslením, aj empatiou voči zákazníkovi. O tom, ako sa to dá dosiahnuť, hovoríme s Marcelom Blaščákom, špecialistom na duálne vzdelávanie spoločnosti dm drogerie markt.

25.02.2021 11:00
trieda, učiteľ, vyučovanie, študenti Foto:
Každý študent dostane smartfón, ktorý môže využívať nielen pri svojej práci na filiálke, ale aj na pripojenie k on-line výučbe.
debata

Duálne vzdelávanie pre vás nie je novinka. Prečo ste sa preň rozhodli?

Spoločnosť dm drogerie markt spolupracuje už deväť rokov so strednými školami na duálnom vzdelávaní študentov. Mladí ľudia zo stredných odborných škôl a z Obchodnej akadémie získajú praktické vedomosti a skúsenosti, podnikové štipendium a vyhliadky na isté miesto hneď po škole. Pre nás je výhoda duálneho vzdelávania v tom, že mladých ľudí pripravíme do pracovného života. Za tie roky sa nám podarilo systém kvalitne prepracovať a vďaka tejto stratégii si úspešne vychovávame budúcich kvalifikovaných pracovníkov v odboroch Obchodný pracovník, Predavač a Obchodná akadémia. Odovzdávanie skúseností je pevná súčasť spoločenskej zodpovednosti a filozofie značky dm drogerie markt.

Obchod je odvetvím, ktoré sa nezaobíde bez neustálych inovácií. Ako sa to prejavuje vo vzdelávaní?

Minulý rok sme rozbehli duálne vzdelávanie aj pre marginalizované skupiny. Cieľom projektu je integrovať do systému duálneho vzdelávania v odbore Predavač mladých Rómov. Odbor bol vytvorený špeciálne pre nich, pretože pre tieto deti by bolo nesmierne ťažké, až nemožné, spraviť prijímacie pohovory pre odbor Obchodný pracovník. Sme radi, že v novom školskom roku začali svoj druhý ročník duálneho vzdelávania v dm aj dve dievčatá z tohto pilotného projektu a chceme v ňom pokračovať aj naďalej.

Marcel Blaščák, špecialista na duálne... Foto: archív M. Blaščáka
Marcel Blaščák Marcel Blaščák, špecialista na duálne vzdelávanie spoločnosti dm drogerie markt.

Lákadlom pre študentov duálneho vzdelávania je finančné ohodnotenie. V akej výške ho dostávajú?

Žiakov odmeňujeme len na základe prospechu v škole, mesačná odmena môže dosiahnuť až 250 eur mesačne. Od nasledujúceho školského polroka sme sa rozhodli odmeňovanie zatraktívniť. Budeme mať tri mzdové úrovne, pričom najvyššia sa zvyšuje až o 12 %.

Menia sa aj hodnotiace kritériá. Okrem prospechu budeme hodnotiť aj výsledky žiaka na praktickom vyučovaní v predajni, pri projektových prácach, a vyhodnotíme i dochádzku v škole a na praxi. Prostredníctvom nového odmeňovania chceme žiakov pri dosahovaní lepších výsledkov vo všetkých oblastiach vzdelávania motivovať i podporiť. Naša spoločnosť navyše prepláca žiakovi všetky náklady spojené so stravou, ubytovaním na internáte či dopravou počas celého školského roka, čo je určite zaujímavý benefit pre každý rodinný rozpočet.

Koľko hodín teórie a praxe študenti absolvujú?

Záleží to na tom, či praxujú v prevádzke alebo v centrálnych rezortoch. Žiaci v prevádzke to majú rozdelené presne na polovicu. Týždeň sú u nás v predajni, druhý v škole. Ide o šesť hodín počas dňa v prvom ročníku a sedem hodín v ostatných vyšších ročníkoch. Žiaci Obchodnej akadémie, ktorí majú praktické vyučovanie v centrále, konkrétne v rezortoch Financie a controlling a Spolupracovník (HR), sú u nás v prvom a druhom ročníku jeden deň v týždni, vo vyšších ročníkoch dva dni.

Koľkých absolventov ste za tie roky duálneho vzdelávania už mali?

V odbore Obchodný pracovník úspešne zmaturovalo štyridsaťšesť žiakov. Duálne vzdelávanie v odbore Obchodná akadémia sa rozbehlo len pred dvoma rokmi, takže na prvých dualistov si ešte budeme musieť počkať.

Ako presvedčíte rodičov a žiakov, že obchod je to pravé?

Robiť osvetu a komunikovať so žiakmi základných škôl a ich rodičmi je potrebné aj dnes. Oveľa náročnejšie to však bolo na začiatku, keď informácií o duáli bolo v spoločnosti veľmi málo. Veľkou výzvou pre nás bolo a stále je ukázať mladým ľuďom, ako funguje moderný obchod – jeho dynamiku a rôznorodosť. Súčasne sme im predstavili možnosti uplatnenia sa v rôznych oblastiach obchodu, napríklad priamo v predajni, kde potrebujeme odborne kvalifikovaných ľudí s vysokou mierou obchodníckeho myslenia či orientáciou v ponúkanom sortimente. Nevyhnutnosťou sú aj dobré komunikačné zručnosti a vysoká miera empatie voči zákazníkovi. Naši študenti sa môžu uplatniť aj v ďalších oblastiach obchodu, akými sú napríklad financie, marketing, logistika, personalistika či vedenie ľudí.

Na nezáujem žiakov deviatych ročníkov základných škôl o duálne vzdelávanie v dm sa nemôžeme sťažovať. V minulom školskom roku chcelo študovať u nás v duáli až 2,5-krát viac detí, ako sme boli schopní prijať. Aktuálne študuje v dm 97 žiakov.

Aké odbory plánujete otvoriť v budúcom školskom roku a pre koľkých študentov?

Stredoškoláci budú môcť u nás študovať v dvoch maturitných odboroch, v odbore Obchodný pracovník a Obchodná akadémia. V nasledujúcom školskom roku plánujeme prijať približne dvadsaťpäť až tridsať študentov v rámci celého Slovenska.

Každý žiak po absolvovaní duálneho štúdia dostane ponuku na prácu. Môže na sebe ďalej pracovať, vzdelávať sa a postupne pracovať na svojej kariére.
Marcel Blaščák, dm drogerie markt

S koľkými školami spolupracujete?

Spolupracujeme s trinástimi strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska a s Obchodnou akadémiou na Račianskej ulici v Bratislave. V tomto školskom roku sme rozšírili ponuku duálne študovať v dm aj pre žiakov zo Zemplína, začali sme spolupracovať so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Michalovciach.

Nemáte problémy s on-line vyučovaním? Ako teraz študenti absolvujú prax?

Už pred vypuknutím koronakrízy sme pracovali na spustení programu digitálneho vzdelávania a odskúšali sme si ho počas prvej vlny. Nastavili sme celý proces a zadefinovali všetky nástroje potrebné na to, aby dištančná forma štúdia dokázala žiakom v čo najväčšej možnej miere nahradiť klasickú prezenčnú formu vzdelávania. Samozrejme, úplne sa to nedá, keďže nadobúdať praktické zručnosti, ktoré žiak získava prácou a pri komunikácii so zákazníkom v reálnom prostredí filiálky, nie je v on-line priestore možné.

Program digitálneho vzdelávania sa stal pevnou súčasťou vzdelávacieho programu. Každý študent dostane smartfón, ktorý môže využívať nielen pri svojej práci na filiálke, ale aj na pripojenie k on-line výučbe. Podľa toho, akú tému preberáme, pozývame si do diskusií aj kolegov z iných oddelení, odborníkov v danej oblasti, aby sa so žiakmi podelili o svoje poznatky z praxe.

Vzhľadom na vývoj pandémie presúvame do digitálneho sveta čo najviac workshopov zameraných na odborné vedomosti, ktorých sa žiaci doteraz zúčastňovali osobne. Po zlepšení situácie a uvoľnení súčasných opatrení sa žiaci vrátia späť do filiálok a centrálnych rezortov a vo výučbe budú pokračovať kombináciou digitálneho a prezenčného štúdia.

Má každý absolvent duálneho štúdia u vás zabezpečené zamestnanie?

Každý žiak po absolvovaní duálneho štúdia dostane ponuku na prácu. Má vytvorený priestor ďalej na sebe pracovať, vzdelávať sa a postupne pracovať na svojej kariére. Zároveň však nie je viazaný povinnosťou u nás po škole zostať pracovať. Ak sa rozhodne študovať na vysokej škole, v rámci stáže môže naďalej zostať s nami v kontakte a pracovať v dm. Ak sa rozhodne odísť, nebránime mu. Z pohľadu spoločenskej zodpovednosti môžeme povedať, že sme prispeli k rozvoju mladého človeka, ktorý sa aj vďaka nám dokáže lepšie uplatniť na trhu práce. Treba však povedať, že primárne pracujeme na tom, aby náš absolvent u nás zostal.

Ktorý odbor je pre žiakov najpopulárnejší?

Nedá sa to jednoznačne povedať. Ak žiak preferuje prácu v predajni, má rád kontakt a komunikáciu so zákazníkom či prácu s tovarom, vyberá si odbor Obchodný pracovník. Ak ho skôr láka práca v administratíve na centrále, študuje odbor Obchodná akadémia.

Zabezpečujete študentom prax aj v zahraničí?

Plánujeme ponúknuť možnosť našim žiakom praxovať aj v dm predajniach v Rakúsku. Sme súčasťou medzinárodnej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá touto problematikou.

Chystáte v budúcom školskom roku nejaké novinky v duálnom vzdelávaní?

Budeme naďalej pracovať na rozširovaní a skvalitňovaní ponuky digitálneho vzdelávania pre našich žiakov v kombinácii s prezenčnou formou štúdia. Zároveň sa chceme zamerať na budovanie vzťahu medzi žiakom a dm. Aby bol vyvážený a zdravý. Je pre nás dôležité, aby naši žiaci vnímali, že sú súčasťou dm, a po škole sa stali členmi dm tímu.

Čo obsahujú študijné odbory:

Obchodný pracovník:

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu. Po nadobudnutí praxe je pripravený pracovať ako kvalifikovaný prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja tovarov, skladového hospodárstva, vybavovania a vyhotovovania písomností spätých s touto činnosťou a zisťovania ekonomických efektov podnikania.

Absolvent má mať prehľad v nasledovných okruhoch: problematika fungovania obchodu v trhovej ekonomike, základy vnútorného a zahraničného obchodu, základné faktory ovplyvňujúce výkon obchodu, druhy tovarov a ich charakteristické vlastnosti, šírka a hĺbka sortimentu, zásady rozhodovacieho procesu, odbytovej techniky a tvorby cien, organizácia nákupu a predaja, príprava, priebeh, zúčtovanie, možné riziká obchodno-podnikateľskej činnosti, zásady hospodárenia a kontroly obchodnej jednotky. Po ukončení štúdia získa absolvent maturitné vysvedčenie, čím dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie.

Obchodná akadémia:

Absolvent je pripravený na pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností prierezovo, vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Povolania, pre ktoré študijný odbor pripravuje: odborný pracovník v oblasti účtovníctva, odborný pracovník v oblasti personalistiky, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie, všeobecný administratívny pracovník, administratívny pracovník vo finančníctve a administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy.

Po ukončení prípravy na povolanie vie absolvent zostaviť finančný plán a rozpočet spoločnosti, vykonať odborné činnosti z oblasti účtovníctva, odmeňovania, rozpočtovania a financovania spoločnosti. Ovláda správne vedenie účtovníctva v celom rozsahu, orientuje sa v oblasti mzdovej a personálnej agendy. Vypracúva cenové kalkulácie, pripravuje podklady na spracovanie faktúr a skladové hospodárstvo. Vedie obchodné rokovania s dodávateľmi a odberateľmi. Je schopný pripraviť prezentačné a predajné akcie na podporu predaja. Ako administratívny pracovník zabezpečí administratívnu podporu manažmentu. Zabezpečuje tiež platobný a obchodný styk klientov pošty, bánk a poisťovní, evidenciu a archiváciu dokumentov klientov. Ovláda vybavovanie komunikácie s externými partnermi a štátnymi inštitúciami v štátnom i cudzom jazyku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #duálne vzdelávanie #Kam na strednú školu