Koľko stojí vysokoškolské štúdium

Ako je to so školným na verejných, súkromných a zahraničných vysokých školách? Kedy má škola právo požadovať školné a kedy ho študent platiť nemusí?

, 09.04.2021 10:00
žiak, študent, prasiatko, šetrenie Foto:
Vo všeobecnosti samotné štátne občianstvo študenta nemá vplyv na určenie školného.
debata

Verejná alebo štátna vysoká škola – denná forma

Pri určení povinnosti hradiť školné na verejných a štátnych vysokých školách sú dôležité:

 • forma štúdia
 • jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje
 • celková doba štúdia

Forma štúdia

 • zjednodušene platí, že v dennej forme štúdia sa školné platí len v určitých prípadoch.

Jazyk

 • štúdium v cudzom jazyku je spoplatnené, štúdium v štátnom jazyku alebo v jazyku národnostných menšín je spoplatnené len v určitých prípadoch, v závislosti od celkovej doby štúdia.
 • v študijných programoch uskutočňovaných v cudzom jazyku je určenie výšky školného v kompetencii vysokej školy a jeho výška nie je regulovaná. V prípade študijného programu v jazyku národnostnej menšiny sa rozlišuje, či je poslaním vysokej školy alebo fakulty výchova odborníkov s vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine. To znamená, že študijný program uskutočňovaný v maďarskom jazyku alebo v nemeckom jazyku môže byť v niektorých prípadoch bezplatný, v iných spoplatnený, v závislosti od poslania vysokej školy/fakulty.

Doba štúdia

 • študent v dennej forme neplatí školné, ak neprekročil štandardnú dĺžku študijného programu. Každý študijný program má samostatne určenú štandardnú dĺžku štúdia, takže sa nezohľadňuje, že bakalárske štúdium má štandardnú dĺžku štúdia tri alebo štyri akademické roky, ale to, či je štandardná dĺžka konkrétneho študijného programu tri akademické roky alebo štyri. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium na vysokej škole (napr. jeden rok štúdia iného študijného programu na inej vysokej škole v SR), ak toto nebolo spoplatnené (napr. štúdium na súkromnej vysokej škole alebo štúdium externou formou). Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely školného zaokrúhľuje na celý akademický rok. Celková doba štúdia sa osobitne zohľadňuje pre jednotlivé stupne štúdia. Takže po prijatí na magisterský alebo inžiniersky program druhého stupňa nie je rozhodujúci počet rokov štúdia bakalárskych študijných programov.
 • školné sa neplatí ani v prípade, ak študent študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu.
 • rovnako sa školné neplatí ani v prípade, ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia o jeden rok a v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia mu bolo poskytované sociálne štipendium. Ak teda študent študuje trojročný študijný program už štvrtý rok a v treťom roku štúdia štandardnej dĺžky štúdia mu bolo poskytované sociálne štipendium, vo štvrtom roku štúdia školné neplatí.
 • v prípade, ak by študentovi vznikla povinnosť hradiť školné, môže požiadať rektora o zníženie, odpustenie školného alebo odloženie termínov jeho splatnosti.

Celková doba štúdia nie je rozhodujúca, ak študent študuje dennou formou na verejných vysokých školách viac programov (súbežné štúdium). V takom prípade si musí vybrať, v ktorom študijnom programe chce študovať bezplatne (ak má na takéto štúdium ešte nárok), a oznámi to vysokej škole na začiatku akademického roka.

Ak sa študent rozhodne zanechať štúdium, musí tak urobiť do konca akademického roka (31.¤8.), inak bude považovaný aj za študenta v ďalšom akademickom roku, ktorý sa mu zohľadní v celkovej dobe štúdia.

Maximálne školné v dennej forme štúdia (okrem programov v cudzom jazyku) je ohraničené päťnásobkom základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom

Vo všeobecnosti samotné štátne občianstvo študenta nemá vplyv na určenie školného. V niektorých prípadoch môže mať prednosť pred zákonom zmluva medzi štátmi, ktorá upravuje konkrétne podmienky aj v oblasti školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Verejná alebo štátna vysoká škola – externá forma

 • zjednodušene platí, že v externej forme štúdia sa uhrádza školné. Jeho výška je vopred určená na štandardnú dĺžku štúdia. Výška školného je ohraničená opatrením ministerstva.
 • študent môže požiadať rektora o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Súkromná vysoká škola

Súkromné vysoké školy sú oprávnené požadovať školné a poplatky spojené so štúdiom. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom nie je zákonom obmedzená. Rovnako zákon neurčuje podmienky na úhradu školného. Jedinou povinnosťou súkromnej vysokej školy je zverejnenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na nasledujúci akademický rok najmenej dva mesiace pred termínom na podávanie prihlášok na štúdium.

Zahraničná vysoká škola

Štúdium študentov zahraničných vysokých škôl sa riadi ustanoveniami právnych predpisov podľa sídla zahraničnej vysokej školy. To znamená, že ak má zahraničná vysoká škola sídlo v Českej republike, povinnosť uhradiť školné alebo poplatky spojené so štúdiom na vysokej škole sa riadi podľa českého práva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie je oprávnené kontrolovať dodržiavanie právnych predpisov v oblasti školného na týchto vysokých školách, ani informovať študentov zahraničných vysokých škôl o ich právach a povinnostiach v otázke školného a iných úhrad spojených so štúdiom na zahraničnej vysokej škole. V prípade problému je potrebné kontaktovať orgán v štáte sídla zahraničnej vysokej školy.

Zdroj: www.minedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školné #Prihlášky na VŠ #vysokoškolské štúdium
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy