UKF v Nitre: Študentom ponúkame aj jedinečnú prax

Získať široké vedomosti skĺbené priamo s praxou, možnosť štúdia v zahraničí, ale i možnosti osobnostného rozvoja sú podľa prorektorky pre vzdelávanie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre profesorky Jany Duchovičovej skvelý predpoklad pre úspešnú kariéru.

, 13.04.2021 10:00
Jana Duchovičová, profesorka, UKF, Univerzita... Foto:
"Je dôležité, aby absolvent vysokej školy udržiaval pozitívny, otvorený a objektívny postoj k ostatným," mieni Jana Duchovičová, prorektorka pre vzdelávanie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
debata

Koľko poslucháčov máte v súčasnosti na vašich fakultách?

Sme šiestou najväčšou univerzitou na Slovensku, aktuálne u nás študuje takmer sedemtisíc študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a ďalších päťsto absolvuje niektorý z programov ďalšieho vzdelávania.

Prečo by si mali maturanti vybrať práve UKF?

Vo viac ako dvadsiatich študijných odboroch ponúkame druhú najväčšiu ponuku študijných programov na Slovensku. V rámci učiteľského štúdia majú študenti jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety aprobácie, ktoré chcú v budúcnosti vyučovať. Aktuálne zabezpečujeme najširší rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach pre všetky kategórie budúcich pedagógov, neustále budujeme sieť univerzitných cvičných škôl.

V súčasnosti máme viac ako šesťdesiat zmluvných cvičných škôl a zariadení. Študenti si môžu doplniť a rozšíriť svoj študijný plán v širokej škále výberových predmetov. Neustále rozširujeme možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov. Prostredníctvom Študentského centra poskytujeme podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, ponúkame psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

odkaz
financie príloha promo

Vzdelávanie prebieha pod vedením významných, medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov. Naša univerzita sa v roku 2017 stala víťazom Národnej ceny za kvalitu a na základe medzinárodných rankingov (napríklad University Ranking by Academic Performance RAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging European and Central Asia/) je UKF v Nitre jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl.

Pracovisko na našej filozofickej fakulte je držiteľom certifikátu European Master’s in Translation, ktorý mu udelila Európska komisia ako jedinej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku. Sídli tu tiež ECL – Národné skúšobné centrum pre certifikáciu moderných jazykov.

Aké typy praxe môžu u vás študenti absolvovať?

Každý študijný program univerzity má vo svojom študijnom pláne prax. Ak ide o učiteľské študijné programy, respektíve programy pripravujúce pedagogických zamestnancov, študenti absolvujú niekoľko typov praxí, konkrétne hospitačno-asistentské, výstupové, výučbovo-asistentské, dobrovoľnícke. Všetky sa uskutočňujú priamo v školách alebo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré sú zmluvnými zariadeniami univerzity, s dohľadom skúsených pedagogických a odborných zamestnancov – našich cvičných učiteľov.

V minulom roku sme vďaka projektovej podpore z ESF (Európsky sociálny fond) zaviedli nový model pedagogických praxí, ktorý významne zvýšil ich rozsah a zaviedol nové praxe už od prvého ročníka štúdia. Aktuálne môžu študenti absolvovať najväčší rozsah praxe priamo v teréne, rozsah je na úrovni štandardu v Európskej únii.

Prax študentov zdravotníckych študijných odborov sa realizuje v súlade s rezortnými požiadavkami priamo vo Fakultnej nemocnici v Nitre alebo v ďalších zdravotníckych zariadeniach. Poslucháči ostatných odborov praxujú na základe zmluvnej spolupráce s organizáciami, inštitúciami a podnikmi v regióne, ale aj mimo neho. Uskutočňovanie praxí pravidelne monitorujeme a snažíme sa hľadať ďalších partnerov pre zabezpečenie kvalitnej praktickej prípravy našich študentov.

V akej podobe funguje dnes medzinárodná spolupráca?

Máme študentov z mnohých krajín – z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Egypta, Francúzska, Grécka, Holandska, Irackej republiky, Kazachstanu, Maďarska, Macedónska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Ruskej federácie, Poľska, Srbska, Španielska, USA, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ale aj zo Sýrie, Španielska, Talianska, Turecka a Ukrajiny.

Tvoria 4,9 % z celkového počtu študentov. Univerzita má podpísaných mnoho dohôd a bilaterálnych dohôd so zahraničnými univerzitami, ktoré umožňujú pobyty a stáže. Momentálna pandemická situácia síce limituje možnosti cestovania, no veríme, že sa zahraničné študijné pobyty čoskoro obnovia, a vysokoškoláci budú môcť získať skúsenosti, ktorými obohatia svoje študentské portfólio.

Ako zvládate zmenu štúdia v súčasnej dištančnej podobe?

Na nový spôsob vzdelávania sme sa adaptovali prostredníctvom vlastného videokonferenčného systému rýchlo. Prostredníctvom svojho vzdelávacieho portálu úspešne realizujeme kurzy dištančného vzdelávania pre jednotlivé predmety. Myslím si, že sme úspešne zvládli nielen dištančnú výučbu a skúškové obdobie, ale aj štátne skúšky a obhajoby záverečných prác.

Sú vaši absolventi úspešní v praxi?

Uplatnenie absolventov sa snažíme neustále monitorovať a podľa toho pripravovať nové a upravovať existujúce programy. Samozrejme, uplatnenie je závislé od príslušného odboru a dopytu na pracovnom trhu. Ak ide o jedinečný odbor, ktorý si ale nevyžaduje v praxi každoročne veľa absolventov, prispôsobujeme tomu počet prijímaných študentov. Uplatnenie absolventov je jedným z kritérií kvality vzdelávania, preto mu na jednotlivých fakultách venujeme pravidelne pozornosť.

Zapojili sa študenti UKF do pomoci proti ochoreniu COVID-19?

Poslucháči, najmä zdravotníckych odborov, pomáhajú priamo vo fakultnej nemocnici, mnohí aj pri plošných testovaniach a v rámci dobrovoľníckej činnosti aj v Študentskom domove UKF Zobor v čase, keď bol reprofilizovaný na karanténne zariadenie. Boli nápomocní i svojim kolegom študentom, ktorí po návrate zo zahraničia absolvovali povinnú karanténu v študentskom domove. Poslucháči sú zapojení aj v dobrovoľníckej aktivite zameranej na podporu vzdelávania detí a žiakov škôl, realizujú doučovanie alebo podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Koncom decembra 2020 podpísalo dvadsaťštyri študentov zdravotníckych študijných odborov ošetrovateľstvo a zdravotnícky záchranár dohodu o dobrovoľníckej činnosti. Priebežne ich zaraďujú na kliniky a oddelenia Fakultnej nemocnice v Nitre, spolupracujú so sestrami v rámci ošetrovateľského tímu. Vykonávajú základnú ošetrovateľskú starostlivosť a pomáhajú na klinických pracoviskách a mobilných odberných miestach pri diagnostike ochorenia COVID-19 antigénovými a inými testami.

Čo nemá absolventovi vysokej školy chýbať?

Myslím si, že má byť kvalitne pripravený vo svojom odbore, mal by disponovať všetkými kompetenciami, ktoré sa viažu k profesii, na ktorú sa pripravoval. Zároveň by mal mať osvojené aj mäkké, tzv. prenositeľné zručnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska sociálnej inklúzie.

V pracovných ponukách sú dokonca často dominantne požadované a predradené ďalším požiadavkám. Je to napríklad adekvátna reflexia, aby absolvent chápal svoje možnosti a dokázal sa stať subjektom vlastného konania, zaujal aktívnu životnú pozíciu vychádzajúcu zo spoločného zdieľania sveta, mal rozvinuté kritické myslenie, mal vnútorne prijaté hodnotové preferencie a rozvinutú pozitívnu emocionalitu založenú na schopnosti pozitívne vnímať svet a jednotlivé situácie.

Za dôležité považujem aj to, aby bol citlivý k ostatným ľuďom a mal rozvinuté tzv. osobnostné motivátory, ako je zodpovednosť za následky správania a výsledky svojich rozhodnutí, otvorenosť a ochotu počúvať ľudí, vnímať, čo hovoria, schopnosť vidieť a venovať pozornosť detailom, aby mal osobný pohľad na poctivosť, štruktúru spoločenského poriadku, aj úroveň sebaúcty v kontexte prijatia dôsledkov za svoje činy a intoleranciu k nepoctivosti druhých.

Je dôležité, aby absolvent vysokej školy udržiaval pozitívny, otvorený a objektívny postoj k ostatným, bol schopný spravodlivo hodnotiť rôzne aspekty situácie a etického rozhodovania, mal rozvinutú vnútornú motiváciu k pracovnej činnosti, ale i organizačné kompetencie, kompetencie pre kontrolu a sebakontrolu, bol schopný vyvážiť, zmierniť vlastné vnútorné napätie a vhodne sa oddeliť od stresových situácií a bol schopný používať „zdravý rozum“.

Keby ste mali možnosť opäť si vybrať, čo by dnes študovali a prečo?

Vyštudovala som učiteľstvo akademických predmetov psychológiu a pedagogiku, no rozhodovala som sa tiež medzi medicínou, psychológiou a špeciálnou pedagogikou. Ak by som sa mala teraz rozhodnúť, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa moje úvahy orientovali na tieto isté odbory, asi by som uprednostnila medicínu alebo záchranárstvo. Ak by som si vybrala učiteľstvo, asi by som sa zamerala na predškolský alebo mladší školský vek. Je to práca s ľuďmi a pre ňu by som sa rozhodla opäť.

Päť fakúlt, mnoho možností

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre uskutočňuje vzdelávanie na piatich fakultách.

Fakulta prírodných vied

  • poskytuje vzdelávacie programy v oblasti matematiky, fyziky, informatiky, biológie, geografie a učiteľské študijné programy predmetov prírodovedného zamerania, matematiky a informatiky.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  • uskutočňuje vzdelávanie v odboroch sociálnych a zdravotníckych vied, pripravuje pre prax odborníkov pre sféru sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb. Študijné programy sú zamerané na psychológiu, sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo či ošetrovateľstvo.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

  • orientuje sa na vzdelávanie národnostných menšín, na učiteľstvo pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, cestovný ruch, manažment regionálneho cestovného ruchu, stredoeurópske areálové štúdiá či prekladateľstvo a tlmočníctvo. Oslovuje najmä študentov, ktorých zaujíma problematika dejín a kultúr národov strednej Európy.

Filozofická fakulta

  • zameriava sa na humanitné, spoločenské a filologické vedy. Pripravuje odborníkov v oblasti anglistiky, ruského jazyka, etiky, estetiky, etnológie, kulturológie, editorstva, filozofie, histórie, archeológie, marketingovej komunikácie a reklamy, žurnalistiky, sociológie, riadenia kultúry a turizmu a vysokokvalifi­kovaných tlmočníkov a prekladateľov (anglický, nemecký, ruský, španielsky jazyk). Fakulta zabezpečuje tiež prípravu učiteľov.

Pedagogická fakulta

  • študijné programy sú orientované na učiteľstvo pre materské školy, prvý stupeň základných škôl, učiteľstvo hudobného, výtvarného umenia, telesnej výchovy, techniky, pedagogiky, psychológie s možnosťou ich vzájomného kombinovania s predmetmi na iných fakultách univerzity, na špeciálnu pedagogiku, andragogiku, vychovávateľstvo, šport, hudbu a zvukový dizajn či výtvarnú edukáciu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prax #Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre #Prihlášky na VŠ
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy