Skončenie školy úradu práce oznamovať netreba

Kedy rodič absolventa stráca nárok na prídavok na dieťa? Prečo je vhodné ísť na úrad práce, aj keď to nie je povinné? Má absolvent nárok na nejaké dávky?

, 23.06.2021 11:00
práca, bicykel, čítanie, muž, zamestnanec Foto:
Vhodné zamestnanie si hľadáte sami, za pomoci úradu, pomocou právnickej alebo fyzickej osoby (sprostredkovanie zamestnania za úhradu, agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania).
debata

V prípade štúdia na Slovensku nie je potrebné zo strany rodiča vznik/preruše­nie/skončenie oznamovať – informácie o štúdiu sú úradu dostupné prostredníctvom informačného systému. V rezortnom informačnom systéme sa však nenachádzajú informácie o štúdiu dieťaťa v zahraničí, preto ak nezaopatrené dieťa študuje v zahraničí, informácie o štúdiu je povinný poskytnúť úradu práce rodič dieťaťa.

Ústredie práce z dôvodu eliminácie komunikačných bariér pri získaní informácií o štúdiu vypracovalo tlačivo „Potvrdenie o návšteve školy“, ktoré je prístupné vo viacerých svetových jazykoch a je zverejnené na:https://www.upsvr.gov.sk/…a-dieta.html?…. Toto tlačivo sa využíva pri nástupe dieťaťa do školy.

promócia, absolvent, diplom Čítajte viac Absolventi sa na niektoré úrady náhliť nemusia

Absolvent strednej školy

Absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do ukončenia školských prázdnin, do 31. augusta. Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, teda aj za mesiace júl a august bežného roka/školského roka, v ktorom nezaopatrené dieťa skončilo štúdium na strednej škole (evidencia uchádzača o zamestnanie nie je prekážkou pri výplate prídavku na dieťa).

Ak sa absolvent strednej školy k 1. septembru nezamestná, resp. nebude pokračovať dennou formou štúdia v príprave na povolanie, môže si podať na úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Za evidovaných uchádzačov o zamestnanie platí povinné poistné na zdravotné poistenie štát.

Na podanie žiadosti plynie sedemdňová lehota (od 1. 9.). Po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zasiela elektronickými tokmi dát údaje o novozaradených uchádzačoch o zamestnanie, že sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie.

Absolvent strednej školy, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v stanovenej lehote do 7 kalendárnych dní, ale neskôr, bude zaradený dňom podania žiadosti. Obdobie od 1. 9. až do zaradenia do evidencie, resp. ak si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie nepodá vôbec, je považované za obdobie dobrovoľnej nezamestnanosti.

Dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinná sa prihlásiť zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistencom, hradiť si povinné zdravotné poistenie, resp. doplatiť si alikvotnú časť.

Absolvent vysokej školy

Pokiaľ študent riadne skončil vysokoškolské štúdium prvého stupňa a v nasledujúcom akademickom roku pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na druhom stupni, nárok na prídavok trvá aj počas obdobia po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa.

Nárok na prídavok u absolventov vysokých škôl zaniká získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Za ukončenie sústavnej prípravy na povolanie sa považuje deň vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky. Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania poslednej štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to však nestihne v tejto lehote, úrad zaradí absolventa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania žiadosti.

Absolvent, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie, resp. doplatiť si alikvotnú časť.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Otázky a odpovede

Aké služby ponúka úrad práce?

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s úradom, požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, máte právo na služby zamestnanosti, ktorými sú pomoc a podpora pri hľadaní či zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest, uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, medzi ktorých patria aj absolventi.

Úrad vám pomôže pri zabezpečovaní vhodného zamestnania, ktoré zohľadňuje váš zdravotný stav, prihliada na kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce a týždenný pracovný čas. Vykonáva sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne. Môže pomôcť pri zabezpečení vhodného zamestnania formou ponuky prehľadu voľných pracovných miest, pozvaním na výberové konanie k ponuke voľného miesta, sledovaním adaptácie zamestnanca na nové pracovné miesto.

Vhodné zamestnanie si hľadáte sami, za pomoci úradu, pomocou právnickej alebo fyzickej osoby (sprostredkovanie zamestnania za úhradu, agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania).

Aké povinnosti mi vzniknú po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie?

S povinnosťami budete oboznámení pri vašom prvom kontakte zamestnancom úradu. Dostanete aj písomné poučenie o právach a povinnostiach, v ktorom sú zakotvené aj tieto povinnosti: uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom úradom; úrad je povinný najmenej raz za mesiac ponúknuť vám vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce.

Musíte oznámiť každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii a aj vznik každého zamestnania najneskôr do 3 pracovných dní. Ste povinný zúčastňovať sa na projektoch a aktivitách organizovaných úradom, do ktorých ste boli zaradený.

V akom prípade ma vyradíte z evidencie?

Ak si sám alebo s pomocou úradu nájdete zamestnanie, ak si nebudete plniť niektorú z povinností alebo ak odmietnete nastúpiť napr. do vhodného zamestnania, na vzdelávanie pre trh práce alebo absolventskú prax, budete z evidencie vyradení na 3 mesiace

Má absolvent nárok na nejaké dávky?

Môže požiadať o dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nim na príslušnom úrade práce, oddelení pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok v mieste trvalého bydliska. Oprávnené osoby majú nárok na rodinné prídavky na absolventa len do 31. augusta v roku, v ktorom ukončil štúdium a maximálne do dovŕšenia 25 rokov života.

Kto hradí za absolventa počas evidencie odvody?

Štát platí len zdravotné poistenie v prípade, že podáte písomnú žiadosť do 7 kalendárnych dní od splnenia všetkých podmienok potrebných na riadne skončenie školy, nenastane prerušenie platenia zdravotného poistenia, keďže za absolventa školy hradí štát zdravotné poistenie len do dňa riadneho skončenia štúdia. Doba v evidencii nezamestnaných sa neráta ako odpracovaná doba pre účely dôchodkového poistenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #absolventi #Úrad práce #otázky a odpovede #vysokoškolskí absolventi
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy