Krajina potrebuje našich absolventov

Rezort pôdohospodárstva je dnes podľa rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre Klaudie Halászovej na najlepšej ceste zmeniť princípy, ktoré nefungovali, a nastaviť nové pravidlá. Hovorili sme s ňou i o tom, čo ponúkajú študentom ako pridanú hodnotu do budúcnosti.

14.02.2022 11:00
SPU, uzitocna, slovenská poľnohospodárska... Foto:
Slovenská poľnohospodárska univerzita.
debata

Čo bolo pre vás najväčšou výzvou v novom akademickom roku?

Hlavnou prioritou univerzity bolo, aby sme začali vzdelávať prezenčnou metódou. Podarilo sa nám získať niekoľko projektov, či už zo štrukturálnych fondov, alebo z iných zdrojov a našou prioritou bolo nastaviť systém ich implementácie. Najväčšou výzvou bolo zintenzívnenie procesu prípravy inštitucionálnej akreditácie, čo si vyžaduje množstvo zmien v procesoch a v organizačnej štruktúre univerzity. Z katedier vznikli ústavy, ktoré tvoria väčšie vedecké celky, v súlade s nastavením budúcej akreditácie a prepojením na študijné odbory.

Vypracovali sme nový dlhodobý zámer, ktorý reflektuje nové poslanie SPU v Nitre, zameranie na udržateľnosť univerzity a s tým súvisiace nástroje a merateľné ukazovatele. Našou víziou je byť výskumnou univerzitou v kontexte zelenej univerzity.

Ste optimistka? Myslíte si, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa dostanú zo "zadných“ pozícií a bude z nich priorita spoločnosti?

Samozrejme, že som optimistka a hoci je pravda, že tento sektor si možno nezískava toľko pozornosti ako iné oblasti, určite nesúhlasím s tým, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú v "zadných“ pozíciách spoločnosti. Uvedomujeme si, aké dôležité postavenie tohto sektora aj počas pandémie. Pôdohospodárstvo si práve v tomto období, keď sa tvorí nová Spoločná poľnohospodárska politika, vyžaduje vysokú mieru súdržnosti rezortov, výskumných inštitúcií, ale aj samotnej poľnohospodárskej a potravinárskej praxe na to, aby vytvorili jeden komplexný ekosystém pôdohospodárstva. Nemyslím si, že sme na zadných pozíciách, ale sme v bode zlomu, ktorý by mal ukázať cestu, kam by naše poľnohospodárstvo a potravinárstvo malo smerovať. Ako univerzita sme sa podieľali aj na vypracovaní vízie moderného pôdohospodárstva do ďalšieho obdobia, rovnako aj strategického plánu. Vzniká množstvo dokumentácií, ktoré sú, samozrejme, prepojené i na ďalšie strategické dokumenty v rámci Slovenskej republiky. To znamená, že v súčasnosti je náš rezort na najlepšej ceste zmeniť tie princípy, ktoré nefungovali, a nastaviť nové pravidlá a možnosti spolupráce medzi všetkými aktérmi, ktorí v poľnohospodárstve vykonávajú svoju činnosť a ktorí zabezpečujú aj sebestačnosť pre našu krajinu.

Našou víziou je byť výskumnou univerzitou, ktorá ctí ochranu prírody a krajiny.

Ako sa mení štúdium, čo sa dostáva do popredia?

Štúdium sa posunulo hlavne v oveľa väčších možnostiach, ktoré majú súčasní študenti. Tiež vo vybudovanej modernej infraštruktúre na univerzite, ktorú majú k dispozícii. Z roka na rok sa ju snažíme čo najviac zveľaďovať. Vytvárame množstvo či už vzdelávacích, alebo mimoškolských možností pre študentov. V tomto roku si naša univerzita pripomína 70. výročie svojho vzniku, to znamená, že sa stále snažíme zlepšovať aj infraštruktúrny deficit z predchádzajúcich období.

Rektorka SPU Klaudia Halászová. Foto: SPU
Klaudia Halaszova, SPU, uzitocna, Rektorka SPU Klaudia Halászová.

Študenti majú oveľa viac možností na cestovanie a spoluprácu so zahraničnými univerzitami. Veľmi intenzívne sme rozbehli mobility v rámci programu Erasmus+. Ako jediná univerzita na Slovensku máme projekt Európskych univerzít, to znamená, že vytvárame konzorcium na spoločné študijné programy s ďalšími zahraničnými univerzitami. Z môjho pohľadu sú študenti rovnakí, akí sme boli my. Ide len o to, ako sú schopní využiť svoje príležitosti a možnosti, ktoré im univerzita vo veľkej miere ponúka a či si naozaj dostatočne uvedomujú, že štúdium im dá veľa aj do budúcnosti. My ako absolventi z obdobia 90. rokov, spolužiaci, navzájom komunikujeme, spolupracujeme, aj keď sme na rôznych pozíciách. Prináša nám to benefity počas profesijného života.

Je na každom študentovi, ako uchopí možnosti, ktoré mu univerzita ponúka. Je to o nastavení osobnostných predpokladov. Čiže nielen to, čo mu poskytneme my, ale aj to, ako pristupuje k štúdiu.

trieda, vyučovanie, učiteľ, stredná škola, užitočná, Čítajte aj Duálne vzdelávanie: V škole aj v práci

Pre vašich poslucháčov je mimoriadne dôležitá prax. Ako spolupracujete s firmami, resp. so spoločnosťami?

Sme univerzita, ktoré má gro svojich študijných programov postavené na spolupráci s praxou. Je veľmi dôležité, aby poslucháči v rámci každého študijného programu získali potrebné zručnosti. V tomto roku dokončujeme komplexnú reorganizáciu praktického vzdelávania. To znamená, že každý študijný program má vytvorených niekoľko foriem spolupráce s praxou. V súčasnosti spracúvame nové podklady do hodnotenia študijných programov, kde už tieto princípy zapracovávame. Urobili sme revíziu množstva zmlúv či memoránd o spolupráci s firmami, vytvorili sme digitalizovanú platformu v rámci Univerzitného informačného systému, ktorý bude evidovať a centralizovane ponúkať všetky firmy, ako aj praxe, ktoré na univerzite poskytujeme.

Veľmi dôležité sú pre nás spolupráce s profesijnými združeniami a komorami. Jednou z najintenzív­nejších je spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, s Potravinárskou komorou Slovenska, ale aj so Zväzom automobilového priemyslu, so ZMOS-om a s mnohými inými, ktorí nám v tomto období pomáhajú aj nastaviť obsah študijných programov tak, aby v nich bol intenzívny segment praktickej prípravy na budúce povolania. Prax má v tomto období popredné miesto pri reorganizácii vzdelávacieho procesu alebo študijných programov vo vzťahu k zosúlaďovaniu vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania.

V čom vám najviac pandemická situácia komplikuje fungovanie?

Na univerzite sa už viac ako dva roky striedajú obdobia dištančnej a prezenčnej formy vzdelávania. Myslím si, že tento stav, keď sa musíme neustále prispôsobovať pandemickej situácii, nikomu neprospieva, ani študentom, ani zamestnancom. Je to dosť dlhé obdobie, spomaľujú sa naše zámery a ciele umožňujúce nám rýchlejšie napredovať. Napriek tomu vzdelávací proces, ale aj iný chod univerzity je plne zabezpečený. Veríme, že letný semester už bude v prezenčnej forme a študenti budú hlavnou súčasťou každodenného života univerzity, bez študentov univerzita nemá dušu.

Chceme, aby bol náš absolvent komplexnou osobnosťou a mal možnosti dostatočného uplatnenia na trhu práce. Je na ňom, ako tieto možnosti a príležitosti využije vo svoj prospech.
Klaudia Halászová

Čo by nemalo chýbať absolventovi vašej univerzity?

Mal by mať v prvom rade dostatočné sebavedomie, že vyštudoval na univerzite, ktorá patrí v Slovenskej republike vo vzťahu k národnému hospodárstvu medzi nosné. Sme pôdohospodárska, vidiecka krajina, ktorá potrebuje našich absolventov a každý by mal byť hrdý na svoje vzdelanie a svoju alma mater. S hrdosťou idú ruka v ruke vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sa snažíme nastaviť tak, aby boli absolventi dostatočne schopní a mali pridanú hodnotu v rámci uplatniteľnosti na trhu práce.

Samozrejme, niektoré študijné programy sú špecifické, to znamená, že mnohí si vytvárajú svoje firmy, živnosti, nezamestnávajú sa hneď v nejakých veľkých firmách či korporáciách, ale majú možnosť pracovať aj v rámci svojich osobných daností. Nášmu absolventovi by nemala chýbať možnosť jazykového vzdelávania. Aj novovytvorené Centrum jazykov na SPU v Nitre vytvára podporu pre oveľa intenzívnejšie získanie jazykových kompetencií. Vytvorili sme Univerzitné poradenské a podporné centrum, ktoré poskytuje študentom možnosti získať zručnosti z oblasti možného budúceho podnikania, ale aj zo psychológie, z poradenstva, vytvárania startupov a podobne. Napája sa naň i náš ďalší projekt – Coworkingové centrum, kde môžu popri vzdelávaní rozvíjať aj iné podporné spôsobilosti. Chceme, aby bol náš absolvent komplexnou osobnosťou a mal možnosti dostatočného uplatnenia na trhu práce. Je na ňom, ako tieto možnosti a príležitosti využije vo svoj prospech.

Ak by ste si znova mohli vybrať štúdium, čo by to bolo a prečo?

V minulosti som sa už viackrát vyjadrila, že by som sa zase rozhodla pre štúdium na našej univerzite. Po maturite som si podala iba jedinú prihlášku – na SPU. Vždy som mala rada prírodné vedy a v súčasnosti sa tento rozmer rozšíril aj na iné oblasti. Z pozície, ktorú v súčasnosti vykonávam, zisťujem, že pôdohospodárstvo je skutočne obrovským segmentom možností, informácií a príležitostí na inovácie a rozvoj. Rozhodla by som sa teda rovnako.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelávanie #prax #Slovenská poľnohospodárska univerzita #program Erazmus #dištančné vzdelávanie