Sú vysoké školy na Slovensku zadarmo? Kedy od vás môže škola pýtať peniaze?

V dennej forme štúdia sa na štátnych a verejných vysokých školách platí školné len v určitých prípadoch. Kedy od váš môže škola pýtať peniaze za štúdium?

, 13.10.2022 08:00
školné, študenti, vysoká škola, štúdium, zošity, Foto:
Povinnosť hradiť školné na slovenských univerzitách je len v pár prípadoch.
debata

Štúdium na verejnej alebo štátnej vysokej škole dennou formou

Pri určení povinnosti hradiť školné na verejných a štátnych vysokých školách sú dôležité tri faktory:

 • forma štúdia
 • jazyk, v ktorom sa uskutočňuje študijný program
 • celkové trvanie (bezplatného) štúdia na Slovensku na vysokej škole.

Kedy sa školné platí:

 • Z pohľadu formy štúdia zjednodušene platí, že v dennej forme štúdia sa školné platí len v určitých prípadoch uvedených nižšie. Z pohľadu jazyka, v ktorom sa študijný program uskutočňuje, platí, že štúdium v cudzom jazyku je spoplatnené, štúdium v štátnom jazyku alebo v jazyku národnostných menšín je spoplatnené len v určitých prípadoch v závislosti od celkového času štúdia.
 • V študijných programoch uskutočňovaných v cudzom jazyku je určenie výšky školného plne v kompetencii vysokej školy a jeho výška nie je regulovaná. V prípade študijného programu v jazyku národnostnej menšiny sa rozlišuje, či je poslaním vysokej školy alebo fakulty výchova odborníkov s vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine. To znamená, že študijný program uskutočňovaný v maďarskom jazyku alebo v nemeckom jazyku môže byť v niektorých prípadoch bezplatný, v iných spoplatnený v závislosti od poslania vysokej školy/fakulty.
vysokoškoláci, vysoká škola, štúdium Čítajte aj Ako na to: prihlášky, prijímačky a odvolanie pri neprijatí na vysokú školu
 • Vo výnimočnom prípade, ak by v danom študijnom odbore a stupni nebolo možné na Slovensku s ohľadom na jazyk uskutočňovania študijného programu študovať bezplatne, bezplatne sa uskutočňuje aj študijný program v cudzom jazyku (to neplatí pre občanov z tretích štátov).

Školné a dĺžka štúdia

 • Z pohľadu celkového času trvania štúdia študent v dennej forme štúdia neplatí školné, ak neprekročil štandardnú dĺžku študijného programu. Každý študijný program má samostatne určenú štandardnú dĺžku štúdia, takže sa nezohľadňuje, že bakalárske štúdium má štandardnú dĺžku štúdia tri alebo štyri akademické roky, ale to, či je štandardná dĺžka konkrétneho študijného programu tri akademické roky alebo štyri.
 • V celkovom čase trvania štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium na vysokej škole (napr. jeden rok štúdia iného študijného programu na inej vysokej škole v SR), ak toto nebolo spoplatnené (napr. štúdium na súkromnej vysokej škole alebo štúdium externou formou). Celkové trvanie štúdia sa osobitne zohľadňuje pre jednotlivé stupne štúdia. Takže po prijatí na magisterský alebo inžiniersky program druhého stupňa nie je rozhodujúci počet rokov štúdia bakalárskych študijných programov.
 • Školné sa neplatí ani v prípade, ak študent študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu.
 • Rovnako sa školné neplatí ani v prípade, ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia a v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia mu bolo poskytované sociálne štipendium. Zjednodušene povedané, ak študent študuje trojročný študijný program už štvrtý rok a v treťom roku štandardnej dĺžky štúdia mu bolo poskytované sociálne štipendium, v štvrtom roku štúdia školné neplatí.
 • V prípade, ak by študentovi vznikla povinnosť hradiť školné, študent môže požiadať rektora o zníženie, odpustenie školného alebo odloženie termínov jeho splatnosti.
peniaze, štúdium Čítajte aj Vysoká škola: Štúdium uľahčí pôžička
 • Celkové trvanie štúdia nie je rozhodujúce, ak študent študuje dennou formou na verejných vysokých školách viac programov dennou formou (súbežné štúdium). V takom prípade si študent musí vybrať, v ktorom študijnom programe chce študovať bezplatne (ak má na takéto štúdium ešte nárok) a toto oznámi danej vysokej škole na začiatku akademického roka. Toto platí len v prípade bezplatne uskutočňovaných študijných programoch (teda nie napr. pre študijné programy uskutočňované v cudzom jazyku).
 • V prípade, že sa študent rozhodne zanechať štúdium, je dôležité, aby to spravil do konca akademického roka (31. 8.), inak bude považovaný aj za študenta v ďalšom akademickom roku, ktorý sa mu zohľadní v celkovom období štúdia.
 • Maximálne školné v dennej forme štúdia (okrem programov v cudzom jazyku) je ohraničené päťnásobkom základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom.
 • Vo všeobecnosti samotné štátne občianstvo študenta nemá vplyv na určenie školného. V niektorých prípadoch môže mať prednosť pred zákonom zmluva medzi štátmi, ktorá upravuje konkrétne podmienky aj v oblasti školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Štúdium na verejnej alebo štátnej vysokej škole externou formou

 • Zjednodušene platí, že v externej forme štúdia sa uhrádza školné. Jeho výška je vopred určená na štandardnú dĺžku štúdia. Výška školného je ohraničená opatrením ministerstva.
 • Študent však môže požiadať rektora o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínov splatnosti úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Štúdium na súkromnej vysokej škole

 • Súkromné vysoké školy sú oprávnené požadovať školné a poplatky spojené so štúdiom od svojich študentov. Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom nie je zákonom obmedzená. Rovnako zákon neurčuje podmienky na úhradu školného. Jedinou povinnosťou súkromnej vysokej školy je zverejnenie školného a poplatkov spojených na štúdium na nasledujúci akademický rok najmenej dva mesiace pred termínom na podávanie prihlášok na štúdium. Školné je v prípade súkromných vysokých škôl obvykle hlavným zdrojom ich príjmu.

Štúdium na zahraničnej vysokej škole

 • Štúdium študentov zahraničných vysokých škôl sa riadi ustanoveniami právnych predpisov podľa sídla zahraničnej vysokej školy. To znamená, že ak má zahraničná vysoká škola sídlo v Česku, povinnosť uhradiť školné alebo poplatky spojené so štúdiom na vysokej škole sa riadi podľa českého práva.
 • Ministerstvo školstva tak nie je oprávnené kontrolovať dodržiavanie právnych predpisov v oblasti školného na týchto vysokých školách ani informovať študentov zahraničných vysokých škôl o ich právach a povinnostiach v otázke školného a iných úhrad spojených so štúdiom na zahraničnej vysokej škole. V prípade problému je potrebné kontaktovať orgán v štáte sídla zahraničnej vysokej školy.
debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #univerzita #vzdelávanie #štúdium na univerzite #štúdium na Slovensku
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy