Kto je kto a čo je čo na vysokej škole

Súčasťou vysokoškolskej komunity je aj množstvo pojmov, ktoré má poznať každý poslucháč.

28.11.2022 12:04
Absolventi - profesionáli Foto:
Ilustračná foto.
debata

1. stupeň štúdia na vysokej škole

bakalársky študijný program, trvá najmenej tri, najviac štyri roky. Absolvent získa akademický titul bakalár – Bc.

2. stupeň štúdia na vysokej škole

magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program, trvá najmenej jeden a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom odbore predstavovala spolu päť rokov

1. a 2. stupeň štúdia na vysokej škole

spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia do jedného celku, v tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej štyri a najviac šesť rokov

3. stupeň štúdia na vysokej škole

 • doktorandský študijný program, štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri, najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Absolvent získa akademický titul philosophiae doctor – PhD., artis doctor – ArtD. v oblasti umenia, licenciát (katolíckej) teológie – ThLic., alebo doktor (katolíckej) teológie – ThDr.

Akademický rok

začína sa 1. septembrom bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roku. Má dva semestre – zimný a letný, alebo pozostáva z troch trimestrov. Organizáciu akademického roka stanovuje štatút fakulty alebo štatút vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.

Akademický senát

samosprávny orgán, ktorý obhajuje záujmy akademickej obce – akademických pracovníkov a študentov, rieši ich pripomienky a podnety. Do študentskej časti senátu má právo kandidovať každý študent.

Bakalárska práca

jej vypracovanie je povinné pre úspešné dokončenie bakalárskeho stupňa štúdia. Je to obsiahla práca na vybrané témy, ktoré sa musia týkať študovaného programu. Študent si medzi vyučujúcimi zvolí vedúceho práce, ktorý zabezpečuje odborný dozor pri jej vypracovaní.

Tému si študent môže zvoliť sám, ak mu ju jeho vedúci schváli. Vypracovanie práce môže trvať aj celý rok. Študent prácu odovzdá zviazanú v tlačenej podobe a pri štátnych skúškach výsledky svojej práce prezentuje a obhajuje pred komisiou.

Blended learning

kombinácia priameho – prezenčného vyučovania, napríklad klasických prednášok, cvičení, seminárov, skupinových vyučovaní s e-learningom

Diplomová práca

podobne ako bakalárska, ale rozsiahlejšia, kladie väčší dôraz na vlastný prínos študenta k téme. Vypracovávajú ju študenti magisterského stupňa štúdia.

ISIC karta

základný identifikačný preukaz študenta, dostane ho na začiatku štúdia a platí rok. Platnosť sa každý rok predlžuje predlžovacou známkou, študent si ju kúpi na študijnom oddelení, bez nej je karta neplatná.

Umožňuje využívať študentské zľavy, nákup jedál v menze alebo v bufete, tlač materiálov, vstup do priestorov, kam má študent oprávnený prístup, požičiavanie kníh.

Kreditový systém

študent musí získať dosť kreditov na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka. Štandardná záťaž za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30, za trimester 20 kreditov. Hodnotenie známkou podľa tohto systému rozlišuje šesť klasifikačných stupňov.

 • A – výborne
 • B – veľmi dobre
 • C – dobre
 • D – uspokojivo
 • E – dostatočne
 • FX – nedostatočne

Program Erasmus

program Európskej únie, umožňuje slovenským študentom vycestovať na študijný pobyt do zahraničia a zahraničným študentom naopak prísť študovať na Slovensko.

Každá univerzita má v rámci tohto programu partnerskú univerzitu, na ktorú môže študent na rok alebo jeden semester odísť študovať.

Študentská pôžička

študentom ju môže poskytovať vysoká škola zo štipendijného fondu za podmienok, ktoré určuje štipendijný poriadok vysokej školy. Môže o ňu požiadať každý študent dennej alebo externej formy štúdia.

Tituly

sú trojakého druhu, udeľujú sa podľa stupňa štúdia, ďalej potom podľa oblasti štúdia

1. stupeň

 • bakalár – Bc.

2. stupeň

 • magister – Mgr.
 • v oblasti umenia magister umenia – Mgr.art
 • inžinier – Ing., v technických poľnohospodárskych a ekonomických oblastiach inžinierskych programov * inžinier architekt – Ing. arch. v oblasti architektúry a urbanizmu,
 • doktor všeobecného lekárstva – MUDr.
 • v oblasti všeobecného humánneho lekárstva,
 • doktor zubného lekárstva – MDDr. v oblasti zubného humánneho lekárstva,
 • doktor veterinárneho lekárstva – MVDr. v oblasti veterinárneho lekárstva

3. stupeň

 • doktor philosophiae doctor – PhD.
 • doktor umenia – artis doctor ArtD.
 • 4. licenciát teológie – ThLic.
Zdroj: sk/gaudeamus/cz
debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola