Prorektorka UKF Nitra: Ponúkame atraktívnejšie štúdium s odbornou praxou

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre má aktuálne zosúladených 240 študijných programov v devätnástich študijných odboroch, v tomto smere je druhou najrozmanitejšou na Slovensku. O zmenách, ktoré priniesla akreditácia študijných odborov, hovoríme s prorektorkou pre vzdelávanie prof. PaedDr. Janou Duchovičovou, PhD.

27.01.2023 21:39
Pedagogická fakulta UKF Foto:
Pedagogická fakulta UKF v Nitre sídli v univerzitnom areáli na Zobore.
debata

Čo priniesol proces akreditácie na vašej univerzite, čo vás stálo najviac úsilia?

Proces akreditácie znamenal pre našu univerzitu hĺbkovú revíziu všetkých študijných programov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v zmysle plnenia štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Univerzita revidovala svoj vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, prijala viaceré vnútorné predpisy, ktoré upravujú pravidlá tvorby, schvaľovania a hodnotenia študijných programov, ako aj pravidlá pre zabezpečenie vyučovania orientovaného na študenta, pravidlá pre výber učiteľov, ktorí garantujú kvalitu vzdelávania a zabezpečujú jednotlivé predmety študijných programov.

Vďaka prijatým pravidlám sa vo významnej miere zvýšil vstup študentov, zamestnávateľov a odborníkov z praxe do procesov tvorby, schvaľovania a aj hodnotenia študijných programov. Reflektujú potreby budúcich potenciálnych zamestnávateľov, spätnú väzbu a stanoviská všetkých zainteresovaných strán. Garanti zároveň kládli dôraz na stanoviská, podnety a požiadavky študentov.

Programy upravovali v súlade s potrebou transferu najnovších vedeckých poznatkov do procesu vzdelávania a s potrebou rozvíjať okrem odborných kompetencií aj mäkké a jazykové zručnosti. Do všetkých programov bola implementovaná odborná prax a významne sa zvýšil aj podiel pedagogickej praxe v programoch, ktoré pripravujú budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

SPU, pr, nepouzivat Čítajte viac Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vzdeláva už 70 rokov

Aké študijné programy ponúkate študentom?

V posledných rokoch nebolo možné akreditovať nové študijné programy v odboroch, v ktorých už UKF programy akreditované má. Proces akreditácie sa zameral na zosúladenie existujúcich programov so štandardmi. Keďže máme akreditované programy v devätnástich študijných odboroch a sme v tomto smere druhou najrozmanitejšou univerzitou na Slovensku, naším cieľom nebolo rozširovať počet študijných programov. Zamerali sme sa na konsolidáciu existujúcich.

Vytvorili a akreditovali sme robustnejšie študijné programy tak, aby ich absolvovanie umožnilo rozšírenie možností uplatnenia v praxi a aby sme eliminovali veľký počet programov s malým počtom študentov. Programy sa stali atraktívnejšími, čo sa prejavilo aj v počte uchádzačov. K možnosti vytvoriť takéto modulové programy prispela najmä zmena v sústave študijných odborov v roku 2019.

Dostávame aj listy a stanoviská k našim praxujúcim študentom, v ktorých partneri vyzdvihujú ich inovatívne nápady a kvalitu. Takáto pozitívna spätná väzba nás, samozrejme, teší a aj zaväzuje. Budovanie dobrého mena je dlhodobá a intenzívna práca.

Zrušili ste niektoré študijné programy?

Pred spustením procesu zosúlaďovania študijných programov sme ich mali 367. Aktuálne máme zosúladených 240 študijných programov, 96 bakalárskych, 90 magisterských a 54 doktorandských. Z toho je 169 v dennej a 71 v externej forme štúdia. Zrušili sme tie, na ktoré už niekoľko rokov študentov neprijímame, a tie, o ktoré nebol zo strany uchádzačov záujem. Významným kritériom zrušenia bolo aj zhodnotenie uplatnenia absolventov v praxi. Zmenou spoločenských podmienok a trhu práce sa v niektorých oblastiach znížila potreba vysokoškolsky vzdelaných absolventov, čo sme pri revízii študijných programov brali do úvahy.

Koľko poslucháčov máte v súčasnosti?

V akademickom roku 2022/2023 sa na UKF v Nitre zapísalo viac ako 2 850 uchádzačov, celkovo tak evidujeme 6 836 študentov.

Ako hodnotíte prebiehajúci akademický rok po období pandémie? Čo sa najviac zmenilo?

Pandémia nás výrazne vtlačila do on-line priestoru, ktorý sa zdá byť v mnohých smeroch pružnejší, ale potreba osobných stretnutí, komunikácie a vzájomného zdieľania aj vo vysokoškolskom vzdelávaní výrazne rezonuje. Študenti majú naozaj veľký záujem vzdelávať sa prezenčne a žiť štandardný študentský život. Ukázalo sa to aj v súvislosti s hľadaním riešení energetickej krízy, keď hroziaci prechod na on-line vzdelávanie vnímali študenti veľmi negatívne. Aj preto hľadala univerzita také riešenia, aby tomu predišla.

Pandémia nás naučila podstatne viac využívať on-line priestor, rozvinula digitálne zručnosti nielen študentom, ale aj vysokoškolským učiteľom. Vďaka digitálnym technológiám sa vytvárajú možnosti rozširovať priestor medzinárodnej spolupráce a vo väčšej miere ľahko a rýchlo získavať najnovšie vedecké poznatky, no v akademickom prostredí sa zároveň stupňujú nároky na kritické myslenie a rozvoj akademickej integrity ako u študentov, tak aj u pedagógov.

Moderné priestory Univerzitnej knižnice UKF v... Foto: Lubo Balko
knižnica UKF Moderné priestory Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

Mení sa nejakým spôsobom záujem študentov o študijné odbory? Na ktoré sa hlási najviac záujemcov?

Na UKF v Nitre je stabilne najväčší záujem o programy orientované na informatiku, cestovný ruch, žurnalistiku, marketingovú komunikáciu a reklamu, o cudzie jazyky, najmä prekladateľstvo a tlmočníctvo, o programy ako sú predškolská a elementárna pedagogika, psychológia, šport, etika, biológia, ošetrovateľstvo či urgentná zdravotná starostlivosť. Veľký záujem o štúdium na našej univerzite pretrváva aj v odboroch učiteľských programov a špeciálnej pedagogiky, vychovávateľstva a manažmentu, vzdelávania, podobne aj o štúdium histórie, archeológie, anglistiky, geografie, environmentalistiky či sociálnej práce.

Proces akreditácie sa zameral na zosúladenie existujúcich programov so štandardmi. Keďže máme akreditované programy v devätnástich študijných odboroch a sme v tomto smere druhou najrozmanitejšou univerzitou na Slovensku, naším cieľom nebolo rozširovať počet študijných programov. Zamerali sme sa na konsolidáciu existujúcich. Vytvorili a akreditovali sme robustnejšie študijné programy tak, aby ich absolvovanie umožnilo rozšírenie možností uplatnenia v praxi a aby sme eliminovali veľký počet programov s malým počtom študentov.

Ako prebieha vaša spolupráca s firmami a inštitúciami, pokiaľ ide o získavanie praktických skúseností študentov?

Každý študijný program univerzity má vo svojom pláne prax. Ak ide o učiteľské študijné programy, resp. programy pripravujúce pedagogických zamestnancov, absolvujú študenti niekoľko typov praxe, konkrétne hospitačno-asistentské, výstupové, výučbovo-asistentské a dobrovoľnícke. Všetky sa uskutočňujú s dohľadom skúsených pedagogických a odborných zamestnancov, našich cvičných učiteľov, priamo v školách, alebo v našich zmluvných výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Naša univerzita postupne rozširuje sieť svojich cvičných škôl a uzatvára zmluvy o spolupráci s vhodnými cvičnými školami v mieste bydliska. Študenti sa zúčastňujú aj dobrovoľníckej praxe a zabezpečujú doučovania žiakov, letné školy pre deti a podobné alternatívy. Odborné praxe majú vo firmách a rôznych zmluvných inštitúciách. Možnosti rozširujú tiež rôzne stážové programy v zahraničí, ktoré môžu poslucháči absolvovať aj počas letných prázdnin.

Spolupráca je naozaj intenzívna, zástupcovia firiem a inštitúcií, ktoré prax pre študentov realizujú, sa priamo zapojili do schvaľovania a zosúlaďovania programov. Poskytli nám cennú spätnú väzbu na kvalitu a aj obsah poskytovaného vzdelávania, tak sme mali priamu možnosť ich požiadavky reflektovať. Dostávame aj listy a stanoviská k našim praxujúcim študentom, v ktorých partneri vyzdvihujú inovatívne nápady a kvalitu niektorých našich študentov. Takáto pozitívna spätná väzba nás, samozrejme, teší a aj zaväzuje. Budovanie dobrého mena je dlhodobá a intenzívna práca.

Aké možnosti študovať v zahraničí majú vaši študenti?

Podpora internacionalizácie patrí k strategickým cieľom UKF. Hlavné nástroje na uskutočňovanie a rozvoj medzinárodnej spolupráce sú bilaterálne dohody o spolupráci a Erasmus+ bilaterálne dohody so zahraničnými vysokými školami. UKF v rámci študentských mobilít realizuje výmenné pobyty študentov v zahraničí v rozsahu do 12 mesiacov pobytu, čiže jeden až dva semestre, ako aj stážové programy. V roku 2021/2022 mala naša škola 442 bilaterálnych dohôd s univerzitami v rámci Európskej únie a 15 s univerzitami mimo Európskej únie, okrem iného aj s univerzitami v Číne a USA.

vysokoškoláci, vysoká škola, štúdium Čítajte viac Ako na to: prihlášky, prijímačky a odvolanie pri neprijatí na vysokú školu

Čo pokladáte za dôležité realizovať ešte v tomto akademickom roku?

Po jesennom Dni otvorených dverí pripravujeme 16. februára tohto roku jarný Univerzitný deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium sa môžu oboznámiť s ponukou študijných programov, vidieť priestory univerzity, získať informácie o prijímacom konaní, obsahu vzdelávania v jednotlivých programoch, či o možnostiach štúdia v zahraničí.

Fakulty univerzity a ich pracoviská pripravujú zaujímavý program, workshopy, prezentácie, poradenstvo, „ochutnávky“ z oblasti vedeckého poznania a vysokoškolského štúdia, aby si študenti stredných škôl vedeli predstaviť, ako vyzerá akademické prostredie a čo ich čaká, ak sa rozhodnú pre UKF v Nitre. Veríme, že februárový DOD bude rovnako úspešný, ako bol novembrový.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #vysoké školy #vzdelávanie #Kam na vysokú školu #UKF