Prvým krokom ako sa dostať na vysokú školu je podanie prihlášky

Čo všetko je dôležité a na čo nesmiete zabudnúť, ak sa chystáte na vysokú školu?

30.01.2023 07:00
študentka, vysoká škola Foto:
Ilustračné foto
debata

Prihlášku musíte doručiť v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa podáva už od novembra. Na väčšine je štandardný termín február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky dodatočne aj v júni až septembri. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Sú na nich uvedené pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, výška poplatku za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy k prihláške a termíny prijímacích skúšok.

šťastná študentka Čítajte viac Kam na vysokú školu: Kvalitné vzdelanie je devízou do budúcnosti

Aké sú podmienky prijatia

Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium si určuje samotná fakulta/vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené prostredníctvom webových stránok fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra alebo najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určený na podanie prihlášok.

rozhodovanie, kariéra, škola Čítajte viac Pri výbere štúdia je dôležité to, čo vás baví

Ako prihlášku vyplniť a podať

Uchádzač sa prihlasuje na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo vysokú školu. Prihlášku môže podať v elektronickej alebo v písomnej forme.

Elektronická prihláška – e-prihláška – sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium, rovnako ako prihlášky v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešné podanie e-prihlášky je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 2 až 25 eur.

Nezabudnite, že:

Vysoká škola má podľa zákona právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný túto informáciu vysokej škole alebo fakulte poskytnúť do začiatku akademického roka. Ak neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a vysoká škola alebo fakulta zrušia rozhodnutie, ktorým nebol na štúdium prijatý ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.

Od evidencie k preukazu

Fakulty poskytujú uchádzačom on-line návody na vyplnenie e-prihlášky príručky, animované tutoriály vo svojich informačných systémoch. Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.

genetika, veda, štúdium, vysoká škola Čítajte viac Diskrétna matematika, krimi chémia či exotické jazyky. Prečo to neskúsiť študovať?

Cez rozhranie e-prihlášky môže uchádzač sledovať stav podanej prihlášky (elektronickej alebo papierovej) od zaevidovania cez spárovanie s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky. V zásade ide o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu, zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK a/alebo ISIC, evidenciu poplatkov k zápisu, objednanie učebníc z ponuky fakulty alebo vysokej školy.

PIK je medzinárodný multifunkčný preukaz povinný v zmysle zákona. Dňom zápisu vzniká študentovi zákonná povinnosť ho vlastniť. Slúži ako jediný preukaz zliav ZSSK, SAD, MHD, ako knižničný preukaz viacerých knižníc, ako elektronický kľúč do budov, ako ubytovací a stravovací preukaz, pas AIS nutný ihneď po zápise na tvorbu rozvrhu, preukaz zliav ISIC, elektronická peňaženka a podobne.

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár dostať v obchodoch s tlačivami, napríklad ŠEVT, vo vybraných papiernictvách, prípadne si ho uchádzač môže stiahnuť z fakultnej webovej stránky.

Zdroj: cvtisr.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #vzdelávanie #Kam na vysokú školu #prijímacie skúšky