K vedomostiam môžete získať aj štipendium, výška závisí od príjmu rodiny

Sociálne štipendium poskytuje štát študentom denného štúdia 1. a 2. stupňa na ktorejkoľvek vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.

31.01.2023 10:00
študenti Foto:
Ilustračné foto
debata

Výška mesačného sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne posudzovaní so študentom. Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v čase podania žiadosti. Štipendium sa vypláca mesačne. Po jeho priznaní vám ho budú vyplácať od mesiaca, v ktorom ste si podali žiadosť. Spätné vyplatenie za mesiace pred podaním žiadosti nie je možné.

 • Minimálna výška štipendia – 10 eur
 • Maximálna výška štipendia, ak študujete na univerzite vzdialenej do 30 km od trvalého bydliska – 275 eur
 • Maximálna výška štipendia, ak študujete na univerzite vzdialenej viac než 30 km od trvalého bydliska – 325 eur

Kto má nárok na sociálne štipendium

1. Študent denného štúdia 1. alebo 2. stupňa na vysokej škole so sídlom na Slovensku. Zahraničné vysoké školy toto štipendium neposkytujú. Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, študent môže mať viac ako 26 rokov.

2. Nemáte ešte vysokoškolský titul

 • ak ste už dosiahli vysokoškolské vzdelanie v práve študovanom stupni štúdia, počas tohto stupňa už na štipendium nemáte nárok. Napríklad – študent 1. stupňa, ktorý získal titul Bc., môže najbližšie o štipendium požiadať až v 2. stupni. Študent, ktorý získal titul v 2. stupni – Mgr., Ing. a pod., už stratil nárok na získanie štipendia celkovo.

3. Neprekročili ste štandardnú dĺžku štúdia

 • prekročenie štandardnej dĺžky štúdia sa pre účely sociálneho štipendia počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.

4. Máte trvalý pobyt na Slovensku

 • štátne občianstvo nie je rozhodujúce

5. Spĺňate sociálne podmienky

 • pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Môže sa priznať iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu rodičia, súrodenci, manžel, prípadne vlastné deti, teda najbližší rodinní príslušníci. Strýkovia, bratanci, starí rodičia, iní vzdialení príbuzní alebo priatelia nie sú nikdy spoločne posudzovaní.

6. Kedy môžete podať žiadosť

 • kedykoľvek počas akademického roka, od septembra do júna. Každý prípad sa posudzuje individuálne, v zmysle vyhlášky ministerstva školstva. Musíte osobne navštíviť študijné oddelenie svojej fakulty.

Čo je životné minimum:

 • spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
 • sumy životného minima sa upravujú každoročne v júli opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • výška životného minima ovplyvňuje napríklad dávky a príspevky v hmotnej núdzi, sociálne štipendiá, daňové priznanie, náhradné výživné, príspevok na absolventskú prax

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje od 1. júla 2022 suma alebo úhrn súm:

 • 234,42 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 163,53 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 107,03 eur mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa
rozhodovanie, kariéra, škola Čítajte viac Pri výbere štúdia je dôležité to, čo vás baví

Kto sú spoločne posudzované soby

Výška sociálneho štipendia závisí od celkového príjmu členov domácnosti, nie každý člen domácnosti sa však do výpočtu zahŕňa. Prihliada sa na rodinné vzťahy, ako aj situáciu v konkrétnej domácnosti. Preto sa nedá všeobecne povedať, ktoré osoby sa posudzujú a ktoré nie, vždy je to od prípadu k prípadu.

Platí však, že spoločne posudzovanými osobami môžu byť iba najbližší príbuzní:

 • rodičia (matka, otec)
 • súrodenec
 • manžel
 • vlastné dieťa

1. Rodič sa zohľadňuje, ak sú splnené všetky nastávajúce podmienky:

 • nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať študentovi výživné, alebo je povinný platiť mu výživné, ktoré však bola súdom určené až po jeho nástupe na štúdium VŠ na Slovensku
 • žiadateľ o štipendium nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti
 • žiadateľ o štipendium je slobodný alebo uzavrel manželstvo a manžel je nezaopatreným dieťaťom
 • žiadateľ o štipendium je bezdetný

Majte na mysli, že:

Rodič sa zohľadňuje aj vtedy, ak s ním nežijete v spoločnej domácnosti (máte odlišné trvalé bydlisko) a nedokážete preukázať dostatočný príjem na hradenie svojich životných nákladov. V súčasnosti ide o sumu približne 3–5-tisíc eur ročne.

2. Súrodenec sa zohľadňuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa posudzuje spoločne so žiadateľom o štipendium, alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na povolanie a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti
 • najviac jeden z rodičov (žiaden alebo jeden) je rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi výživné, alebo žije len jeden z rodičov a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi výživné
 • je slobodný, alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom
 • žiadateľ o štipendium aj súrodenec sú bezdetní
 • súrodencovi nevznikol nárok na invalidný dôchodok
 • súrodenec predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

3. Manžel sa zohľadňuje, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

 • nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať žiadateľov o štipendium výživné
 • nie je nezaopatreným dieťaťom

4. Dieťa žiadateľa o štipendium sa zohľadňuje, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

 • je nezaopatrené
 • nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému rodičovi
 • nie je zverené do náhradnej starostlivosti

5. Rodič dieťaťa žiadateľa o štipendium sa zohľadňuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • nezaopatrené dieťa žiadateľa o štipendium sa posudzuje spoločne s ním
 • druhý rodič nie je nezaopatrené dieťa
 • druhý rodič dieťaťa nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať dieťaťu žiadateľa o štipendium výživné

6. Nevlastný rodič žiadateľa o štipendium sa posudzuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • rodič žiadateľa o štipendium a nevlastný rodič sú manželia
 • rodič žiadateľa o štipendium sa posudzuje spolu s ním
 • nevlastný rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať rodičovi žiadateľa o štipendium výživné

7. Nevlastný súrodenec žiadateľa o štipendium sa posudzuje, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • nevlastný rodič žiadateľa o štipendium sa posudzuje spoločne s ním
 • dieťa žiadateľa o štipendium je zverené do osobnej starostlivosti nevlastného otca žiadateľa

2 dôležité kroky:

O pridelení finančnej podpory v podobe sociálneho štipendia rozhoduje škola na základe kritérií stanovených Ministerstvom školstva, vedy a výskum SR obvykle do tridsiatich dní.

 1. Navštívte študijného referenta na škole, dohodnite si s ním postup a zoznam dokladov, ktoré musíte priniesť.
 2. Vyplňte žiadosť o štipendium a doručte potvrdenia o príjmoch.
šťastná študentka Čítajte viac Kam na vysokú školu: Kvalitné vzdelanie je devízou do budúcnosti

Ako si môžete privyrobiť

Prospechové a tehotenské štipendium

Šikovní študenti môžu získať prospechové štipendium. Jeho výška závisí od študijných výsledkov a rozpočtu fakulty a môže sa pohybovať od dvesto do vyše tisíc eur. Tehotnej študentke s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá nemá nárok na výplatu tehotenského, sa od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu priznáva tehotenské štipendium. Študentka oň musí požiadať na študijnom oddelení, jeho výška je dvesto eur mesačne a vypláca sa aj za júl a august.

Brigády a práca

Mnohí vysokoškoláci si svoj rozpočet počas štúdia vylepšujú na rozličných brigádach. Niektorí v odbore, ktorý študujú, iní si vyskúšajú niečo úplne iné. Každá skúsenosť a, samozrejme, euro sú dobré. Bonusom brigád je napríklad získanie praktických skúseností, ale aj zlepšenie komunikačných schopností či znalosti cudzieho jazyka. Skúste sa pozrieť na ponuky personálnych agentúr, no neberte hneď prvú, na ktorú natrafíte, dôkladne si overujte, či ide o serióznu firmu. Ponuky práce nájdete na mnohých webových stránkach, zamestnávatelia často hľadajú práve študentov vysokých škôl. Študenti si môžu privyrobiť napríklad aj doučovaním, ako freeelanceri, opatrovatelia detí, vodiči, písaním blogov a podobne.

Zdroj: studentskefinan­cie.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Kam na vysokú školu #štipendiá