Kto je kto na akademickej pôde

Prváci na vysokej škole potrebujú na adaptovanie približne mesiac. Okrem úplne iného spôsobu výučby sú pre nich novinkami aj rôzne pozície, s ktorými sa stretnú.

01.02.2023 14:00
zem, planéta, akadémia Foto:
Ilustračné foto
debata

Rektor, rektorka

Má najvyššie postavenie vo vysokoškolskom prostredí. Okrem samotného pomenovania rektor/rektorka sa pri slávnostných udalostiach, napríklad pri promóciách, môžete stretnúť aj s oslovením vaša magnificencia. Slovo pochádza z latinčiny a znamená vznešenosť, veľkoleposť. Rektora volí akademický senát univerzity a návrhy na kandidátov na funkciu rektora môžu predkladať členovia akademickej obce danej vysokej školy. Rektora vymenúva do úradu prezident Slovenskej republiky, funkčné obdobie je štyri roky.

Prorektor, prorektorka

Zástupcovia rektora, druhí najvyšší predstavitelia univerzity. Prorektori sú priamo zodpovední rektorovi a zastupujú ho v stanovených oblastiach. Majú zväčša pridelené tie, ktoré spadajú do ich kompetencie, napríklad prorektor pre študijné záležitosti, pre vzdelávanie, pre medzinárodné vzťahy, pre informačné technológie a ďalšie. Prorektorov vymenúva rektor a schvaľuje ich akademický senát.

Kvestor, kvestorka

Akademický úradník, ktorý riadi hospodárenie a vnútornú správu vysokej školy. Univerzitu môže v istých oblastiach, určených rektorom a predpismi, zastupovať. Qestor bol v starovekom Ríme správcom štátnej pokladnice.

Dekan, dekanka

Dekan je najvyšší predstaviteľ fakulty. Koľko má univerzita fakúlt, toľko má dekanov. Titul pochádza z cirkevného prostredia, keďže v stredoveku boli univerzity cirkevnými inštitúciami. Dekan má hlavné slovo na pôde fakulty, do funkcie ho vymenúva rektor na základe návrhu akademického senátu a výsledku volieb. Pri akademických obradoch oslovujú dekana spectabilis, čo znamená vážený, úctyhodný.

Prodekan, prodekanka

Rovnako ako v prípade prorektorov zodpovedajú prodekani za určitú oblasť, v ktorej aj dekana zastupujú, ale na fakultnej úrovni.

šťastná študentka Čítajte viac Kam na vysokú školu: Kvalitné vzdelanie je devízou do budúcnosti

Slovník vysokoškolských pojmov

AIS

Akademický informačný systém – databázový systém, ktorý prevádzkujú viaceré vysoké školy, sústreďujú sa v ňom predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom.

Akademický rok

Začína sa 1. septembra bežného roka, končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Má dva semestre, zimný a letný, alebo tri trimestre. Organizáciu akademického roka stanovuje štatút fakulty alebo štatút vysokej školy, ak nemá fakulty.

Akreditácia

Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia oznamuje výsledok procesu ministrovi školstva, ktorý následne rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné programy.

Akreditačná komisia

Poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorý sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovaniu. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú, a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Akreditačná komisia sa vyjadruje k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul a uskutočňuje aj komplexné akreditácie vysokých škôl.

Bakalárska práca

Jej vypracovanie je povinné pre úspešné dokončenie bakalárskeho stupňa štúdia. Je to obsiahla práca v rozsahu 30 až 60 strán na vybrané témy. Musia sa týkať študovaného programu. Odborný dozor pri vypracovaní bakalárskej práce má vedúci práce spomedzi učiteľov. Vypracovanie práce môže trvať aj rok, študent ju musí odovzdať zviazanú v tlačenej podobe, pri štátnych skúškach výsledky práce prezentuje a prácu obhajuje pred komisiou.

CRŠ

Centrálny register študentov.

Cvičenia a semináre

Sú povinné a slúžia na precvičenie látky, prebiehajú v skupinách do štyridsiatich študentov.

Program Erasmus

Umožňuje slovenským študentom vycestovať na študijný pobyt do zahraničia a zahraničným, naopak, prísť študovať na Slovensko. Každá univerzita má v rámci tohto programu partnerskú univerzitu, na ktorú môže študent na jeden rok alebo jeden semester ísť. V zahraničí študuje časť svojho študijného programu.

Prednášky

Spravidla nie sú povinné, ale je veľmi prospešné ich navštevovať, uľahčuje to prípravu na skúšky. Prednášajúci sú predovšetkým profesori a docenti.

Zdroj: vysokeskoly.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #akademická pôda #Kam na vysokú školu