Šikovní študenti si finančne prilepšia

Žiaci stredných škôl môžu požiadať o sociálne či prospechové štipendium. Koľko peňazí môžu získať?

08.02.2023 11:00
študent, žiak, chlapec, učenie Foto:
Ilustračné foto
debata

Pre žiakov stredných škôl sú určené tieto druhy štipendií:

1. Sociálne

 • na podporu žiakov z menej majetných rodín

2. Motivačné

 • ako odmena za prípravu na povolanie, ktoré je na trhu práce nedostatočne pokryté

3. Podnikové

 • pre študentov, ktorí získavajú zručnosti praxou u zamestnávateľa

4. Tehotenské

 • ako podpora mladších nastávajúcich mamičiek

5. Mimoriadne

 • vypláca sa za dobrý prospech
študenti, žiaci, trieda Čítajte viac Trendom sú vedomosti s praxou. O aké profesie je záujem?

Sociálne štipendium

Pri rozhodovaní o jeho priznaní sa prihliada na splnenie viacerých podmienok:

 • žiak za predchádzajúci polrok dosiahol na vysvedčení celkové hodnotenie "prospel“
 • 1. ide o neplnoletého žiaka posudzovaného spoločne s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k tejto dávke, alebo u ktorých 1/12 príjmu zohľadňovaného na účely určenia súm životného minima za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom o štipendium žiada, je najviac vo výške súčtu súm životného minima spoločne posudzovaných osôb
 • 1a. ide o plnoletého žiaka či účastníka výchovy a vzdelávania, ktorý:
 • nie je spoločne posudzovaný s inými osobami a poskytuje sa mu dávka v hmotnej núdzi a príspevky k tejto dávke
 • za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom žiada o štipendium, dosiahol maximálne takým príjem zohľadňovaný na účely určenia súm životného minima, ktorého 1/12 je najviac vo výške sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby

Sociálne štipendium nemôže získať podmienečne vylúčený študent ani žiak, ktorý opakuje ročník.

Koľko môže získať

Štipendium sa vypláca v období školského vyučovania a školských prázdnin mesačne vo výške:

 • 1. 50 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa, aktuálne 53,52 eura, ak je priemerný prospech za predchádzajúci polrok do 2,00
 • 2. 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa, aktuálne 37,47 eura, ak je priemerný prospech za predchádzajúci polrok od 2,00 do 2,50, alebo ak je žiak hodnotený inak než klasifikáciou
 • 3. 25 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa, aktuálne 26,76 eura, ak je priemerný prospech za predchádzajúci polrok viac ako 2,50

Sociálne štipendium sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Ako oň požiadať:

Pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium poskytne stredná škola tlačivo, v ktorom vyplníte kolónky určené pre žiadateľa. Formulár žiadosti je dostupný aj na webovej stránke Centra vedecko-technických informácií SR: Škola poskytne informácie aj o prílohách, ktoré musíte k žiadosti pripojiť. Ide najmä o doklady o hmotnej núdzi či o výške príjmu. Požiadať o štipendium môžete kedykoľvek počas školského roka, poskytne sa od prvého kalendárneho dňa mesiaca, kedy ste žiadosť podali.

športová škola, šport, stredná škola Čítajte viac Typy stredných škôl: Ktorú si vybrať?

Motivačné štipendium

Získa ho žiak, ktorý sa pripravuje na povolanie, po ktorom je na pracovnom trhu zvýšený dopyt. Zoznam odborov s nedostatočným počtom absolventov je na webových stránkach ministerstva školstva.

Motivačné štipendium sa poskytuje každý mesiac školského vyučovania vo výške:

1. – 65 % životného minima, aktuálne 69,57 eura, ak má žiak priemerný prospech do 1,80, vrátane

2.- 45 % životného minima, aktuálne 48,16 eura, ak má žiak priemerný prospech od 1,80 do 2,40 vrátane

3 – 25 % životného minima, aktuálne 26,76 eura, ak má žiak priemerný prospech od 2,41 do 3,00 vrátane

Priemerný prospech sa určuje ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých predmetov za predchádzajúci polrok. U prvákov sa berú do úvahy známky z vysvedčenia za druhý polrok zo školy, ktorú navštevovali naposledy.

Podnikové štipendium

Môže ho poskytovať zamestnávateľ žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na jeho pracovisku, alebo žiakovi, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania. Poskytuje sa mesačne v období školského roka najviac do sumy zodpovedajúcej štvornásobku sumy životného minima. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada na prospech a pravidelnú účasť žiaka na praktickom vyučovaní.

Mimoriadne štipendium

Stredná škola ho môže poskytnúť, ak:

 • je celkové hodnotenie žiaka na vysvedčení za predchádzajúci polrok "prospel“
 • je priemerný prospech žiaka za predchádzajúci polrok najviac 1,50 a
 • sú splnené ďalšie kritériá, ktoré si určila príslušná stredná škola

Štipendium sa poskytuje na návrh triedneho učiteľa po prerokovaní pedagogickou radou školy. Zdrojmi vyplácania sú dary poskytnuté škole. Vypláca sa len v období školského vyučovania, a to:

 • mesačne vo výške 100 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu za predchádzajúci polrok najviac 1,20, alebo
 • ročne vo výške 300 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa pri priemernom prospechu žiaka za predchádzajúci polrok najviac 1,50.

Zdroj: peniaze.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredoškoláci #vzdelávanie #Kam na strednú školu