Ako sa stať poľovníkom: bez skúšok a poľovného lístka to nepôjde

Hovorí sa, že poľovníkom sa človek nemôže stať, musí sa ním narodiť. V každom prípade však musí každý záujemca o poľovný lístok absolvovať skúšky. Záujemcovia môžu poľovný lístok získať aj prostredníctvom štúdia na strednej odbornej škole alebo univerzite, ktorá svojim absolventom umožňuje jeho získanie. Väčšinu komunity však tvoria tí, ktorí poľovný lístok získali po absolvovaní kurzu.

16.04.2023 13:00
poľovník, ďalekohlad, lov, les Foto:
Ilustračné foto.
debata

Záujemcovia môžu poľovný lístok získať aj prostredníctvom štúdia na strednej odbornej škole alebo univerzite, ktorá svojim absolventom umožňuje jeho získanie. Väčšinu komunity však tvoria tí, ktorí poľovný lístok získali po absolvovaní kurzu. Spravidla ich v pravidelných intervaloch organizujú pobočky Obvodnej poľovníckej komory. Uchádzač sa prihlasuje individuálne a pri podaní prihlášky uvedie poľovnícke združenie, resp. poľovnícku spoločnosť, kde bude praktickú prípravu na kurz vykonávať. Kurz sa vykonáva v zmysle skúšobného poriadku vyhlášky 344/2009 Z.z. a po úspešnom ukončení nasleduje skúška z poľovníctva. Ceny za kurz sa rôznia, adepti môžu v prípade záujmu o kurz pozostávajúci z teoretickej prípravy, streleckej prípravy a záverečnej skúšky rátať so sumou cca 300 – 450 eur.

Najprv teória

Prvou dôležitou časťou kurzu je teoretická príprava. Pozostáva z najmenej 70 vyučovacích hodín, prednáša sa učebná látka stanovená ako nevyhnutná, podľa skúšobných predmetov pre skúšky z poľovníctva. Ide napríklad o poľovnícku osvetu, biológiu zveri, starostlivosť o zver a choroby zveri, poľovnícke strelivo, poľovnícku kynológiu, poslucháči sa oboznámia aj s právnymi predpismi platnými na úseku poľovníctva, zásadami správneho manipulovania so zbraňou, základnými postupmi prvej pomoci pri strelných poraneniach a podobne. Teoretická príprava sa považuje za splnenú a absolvovanú, ak kandidát úspešne absolvoval celkom aspoň 60 vyučovacích hodín. Úspešné absolvovanie teoretickej prípravy sa zaznačí v oficiálnom zázname o príprave uchádzača.

muž, pes, les, poľovník Čítajte viac Poznáte poľovnícke desatoro?

Ďalším krokom je praktická príprava vo zvolenom poľovnom združení alebo poľovnej spoločnosti. Minimálny rozsah praktickej prípravy je zákonom stanovený na 100 hodín a trvá minimálne 12 mesiacov. Praktická príprava znamená reálne zoznámenie sa s praktickým výkonom poľovníctva, napríklad pomoc pri starostlivosti o zver a jej kŕmení, pomoc pri nevyhnutných opravách a budovaní poľovníckych zariadení, pri organizovaní kynologických a streleckých podujatí či spoločných poľovačiek. Úspešné absolvovanie praktickej prípravy potvrdzuje priebežne poľovnícky hospodár príslušného poľovného združenia do oficiálnych dokumentov uchádzača o poľovný lístok.

Strelecká príprava

Dôležitou súčasťou celkovej prípravy je strelecká príprava. Patrí do nej strelecký výcvik s poľovnými zbraňami, skúška zo streľby z poľovníckych zbraní, teoretická a praktická skúška zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri strelných poraneniach.

Minimálny rozsah praktickej prípravy je zákonom stanovený na 100 hodín a trvá minimálne 12 mesiacov.

Streleckú prípravu absolvujú kandidáti na schválených strelniciach po skončení teoretickej prípravy, spravidla pozostáva zo štyroch cvičení – dvakrát s guľovou a dvakrát s brokovou poľovnou zbraňou. Po absolvovaní výcviku nasleduje skúška zo streľby – minimálnou požiadavkou pre úspešné zvládnutie je zasiahnutie 3 terčov z 10 pri streľbe z brokovej zbrane a nastrieľanie aspoň 40 bodov zo 100 možných pri streľbe z guľovej poľovníckej zbrane. Zásady bezpečnej manipulácie a poskytovanie prvej pomoci hodnotí na skúške osobitne delegovaný inštruktor. Podobne ako pri teoretickej a praktickej príprave je jej úspešné absolvovanie zaznačené v oficiálnom zázname o príprave uchádzača. Ak zvládne kandidát teoretickú, praktickú a streleckú prípravu, môže sa písomne prihlásiť na finálnu skúšku z poľovníctva.

Skúška v počítači

Pre finálnu skúšku, ktorej absolvovanie je nutné pre získanie poľovného lístka, platia zákonom stanovené pravidlá. Skúška sa v súčasnosti vykonáva počítačovou formou prostredníctvom portálu e-ducation.com, ktorý môže adept o zvládnutie skúšky využívať aj na svoju prípravu pred jej samotným absolvovaním. Cieľom je zistiť a zaručiť, že má požadované vedomosti potrebné na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, overiť, či ovláda právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, či ovláda poľovnícku zoológiu a biológiu zveri, poľovnícku kynológiu, či vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou, ovláda zásady streľby z nej, či vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

Dve hodiny pre vedomosti

Termín realizácie skúšky sa adepti dozvedia spravidla 15 dní pred jej realizáciou. Predpokladom pripustenia na finálnu skúšku je adekvátne zvládnutie teoretickej, praktickej a streleckej prípravy. Vekovým obmedzením pre absolvovanie skúšky z poľovníctva je minimálne dovŕšených 16 rokov. Skúška pozostáva z testu so 70-mi kontrolnými otázkami, po 10 otázok z každého skúšobného predmetu v zmysle teoretickej prípravy.

Na zodpovedanie otázok má kandidát 120 minút. Skúšku úspešne zvládne, ak dosiahne zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu. Po úspešnej skúške dostáva kandidát vysvedčenie, ktoré zároveň neskôr slúži ako oficiálny dokument potrebný pri predlžovaní platnosti poľovného lístka. Ak uchádzač neprospel, môže po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky požiadať o opravný termín. Ak neprospel ani na prvej oprave, môže po troch mesiacoch od konania prvej opravy skúšky požiadať o druhý opravný termín. V prípade, že neuspel ani pri ňom, môže skúšku absolvovať až po opätovnom absolvovaní prípravy na skúšku.

Zdroj: roy.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poľovníci #poľovník #poľovníctvo