V jednotlivých študijných programoch sme zaviedli odbornú prax

Uchádzačovi o štúdium veľa napovie osobná návšteva školy, počas ktorej sa zorientuje v ponuke študijných programov aj organizácii študentského života, prezrie si priestory školy, pozhovára sa s vyučujúcimi aj študentmi. Tradičný Deň otvorených dverí organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22. februára. Ešte predtým nám školu predstavila prorektorka pre vzdelávanie prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

30.01.2024 00:00
In publications, pr, nepouzivat Foto:

Aká je kvalita štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa?

Uplynulý rok 2023 predstavoval pre nás rok akreditácie a univerzita revidovala svoj vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. V súlade s pravidlami Akreditačnej agentúry a pravidlami kvality vysokoškolského vzdelávania akceptovanými v Európe boli konsolidované všetky študijné programy univerzity. Úpravy sa dotkli najmä pravidiel tvorby, schvaľovania a hodnotenia študijných programov, ako aj pravidiel pre zabezpečenie vyučovania orientovaného na študenta, pre výber učiteľov garantujúcich kvalitu vzdelávania a zabezpečujúcich jednotlivé predmety študijných programov. Vďaka prijatým pravidlám sa vo významnej miere zvýšil vstup študentov, zamestnávateľov a odborníkov z praxe do procesov tvorby, schvaľovania aj hodnotenia študijných programov. Študijné programy týmto reflektujú potreby budúcich potenciálnych zamestnávateľov, spätnú väzbu a stanoviská všetkých zainteresovaných strán. Do jednotlivých programov bola implementovaná odborná prax a významne sa zvýšil aj podiel pedagogickej praxe v programoch pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Vzhľadom na výsledky hodnotenia plní štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vysokú úroveň kvality.

Koľko študijných programov univerzita ponúka a v akých odboroch?

Aktuálne má univerzita akreditovaných 240 študijných programov: 96 bakalárskych, 90 magisterských a 54 doktorandských študijných programov, z toho 169 v dennej forme a 71 v externej forme štúdia. Študijné programy sú akreditované v 19 študijných odboroch, konkrétne ide o nasledovné odbory: biológia, ekologické a environmentálne vedy, fyzika, informatika, matematika, učiteľstvo a pedagogické vedy, vedy o Zemi, ošetrovateľstvo, zdravotnícke vedy, psychológia, sociálna práca, ekonómia a manažment, filológia, filozofia, historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá, politické vedy, vedy o umení a kultúre a vedy o športe.

O ktoré programy je zo strany uchádzačov najväčší záujem?

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre je stabilne najväčší záujem o programy orientované na informatiku, cestovný ruch, psychológiu, učiteľstvo a pedagogické vedy, žurnalistiku, marketingovú komunikáciu a reklamu, tiež na cudzie jazyky, najmä prekladateľstvo a tlmočníctvo, ošetrovateľstvo či urgentnú zdravotná starostlivosť. Veľkú časť uchádzačov o štúdium na našej univerzite tvoria uchádzači o pedagogicky orientované programy, najmä predškolskú a elementárnu pedagogiku a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, špeciálnu pedagogiku, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania. Stály záujem je aj o biológiu, históriu, archeológiu, psychológiu, anglistiku, geografiou, žurnalistiku, etiku, environmentalistiku či sociálnu prácu.

V čom je UKF atraktívnejšia v porovnaní s inými univerzitami na Slovensku?

Ako moderná inštitúcia ponúkame atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity. Na Univerzite Konštantína Filozofa v rámci učiteľského štúdia ponúkame jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať. Zabezpečujeme najširší rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, budujeme sieť univerzitných cvičných škôl. Aktuálne máme podpísané zmluvy o spolupráci s viac ako 400 školami a výchovno-vzdelávacími inštitúciami. Vzdelávanie uskutočňujeme pod vedením významných, medzinárodne akceptovaných učiteľov i vedcov. Naša škola patrí k najväčším univerzitám a vzhľadom k 19 študijným odborom, v ktorých poskytujeme vzdelávanie, sme druhou najrozmanitejšou univerzitou na Slovensku. Pracovisko Filozofickej fakulty UKF v Nitre je držiteľom certifikátu European Master’s in Translation, ktorý mu udelila Európska komisia ako jedinej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku. Na našej univerzite tiež sídli ECL – Národné skúšobné centrum pre certifikáciu moderných jazykov. Na svojich fakultách v spolupráci s renomovanými zahraničnými univerzitami ponúkame možnosť získať duálny diplom vo vybraných programoch. Intenzívne rozširujeme možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov. Prostredníctvom nášho Študentského centra UKF poskytujeme psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo a tiež poradenstvo a podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami. Neustále modernizujeme nielen vzdelávacie a výskumné priestory, ale aj ubytovacie priestory študentských domovov univerzity. Spolupracujeme s Mestom Nitra aj Nitrianskym samosprávnym krajom a vytvárame tak nielen kvalitné a atraktívne vzdelávacie prostredie, ale tiež prívetivé prostredie pre život na univerzite a v regióne.

,,Uplatniteľnosť absolventov je pre nás... Foto: Lubo Balko. UFK
Duchovicova, pr, nepouzivat ,,Uplatniteľnosť absolventov je pre nás kľúčová. Študijné programy, kde uplatniteľnosť bola nízka, Univerzita Konštantína Filozofa pred dvoma rokmi zrušila." prof. PeadDr. Jana Duchovičová, PhD.

Aká je spolupráca UKF s praxou?

Každý študijný program univerzity má vo svojom študijnom pláne prax. Ak ide o učiteľské študijné programy, resp. programy pripravujúce pedagogických zamestnancov, študenti absolvujú niekoľko typov praxí, konkrétne praxe hospitačno-asistentské, výstupové, výučbovo-asistentské a dobrovoľnícke. Všetky praxe sa uskutočňujú pod dohľadom skúsených pedagogických a odborných zamestnancov, našich cvičných učiteľov, priamo v školách alebo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré sú zmluvnými zariadeniami univerzity. Naša univerzita postupne rozširuje sieť svojich cvičných škôl a uzatvára zmluvy o spolupráci s vhodnými cvičnými školami v mieste bydliska. Študenti realizujú aj dobrovoľnícke praxe a zabezpečujú doučovania žiakov, letné školy pre deti a podobné alternatívy.

Aká je uplatniteľnosť absolventov v praxi? Majú o nich zamestnávatelia záujem?

Odborné praxe realizujú študenti vo firmách a rôznych zmluvných inštitúciách. Možnosti realizácie v praxí rozširujú aj rôzne stážové programy v zahraničí, ktoré môžu študenti absolvovať aj počas letných prázdnin. Spolupráca s praxou je naozaj intenzívna, zástupcovia inštitúcií a firiem, v ktorých študenti realizujú prax, sa priamo zapojili aj do úpravy a schvaľovania zosúlaďovaných študijných programov. Poskytli nám cennú spätnú väzbu na kvalitu a tiež obsah poskytovaného vzdelávania, čím sme mali možnosť požiadavky zamestnávateľov priamo reflektovať. Dostávame aj listy a stanoviská k našim praxujúcim študentom, v ktorých zase partneri vyzdvihujú inovatívne nápady a kvalitu niektorých našich študentov. Takáto pozitívna spätná väzba nás, samozrejme, teší a tiež zaväzuje. Budovanie dobrého mena je dlhodobá a intenzívna práca. Mnohí študenti sú oslovovaní zamestnávateľmi a je im ponúknutá práca už počas štúdia. Mnoho absolventov hľadá uplatnenie aj v zahraničí. Uplatniteľnosť absolventov je pre nás kľúčovým ukazovateľom kvality vzdelávania, preto študijné programy, kde uplatniteľnosť bola nízka, Univerzita Konštantína Filozofa pred dvomi rokmi zrušila.

Spolupracuje UKF s univerzitami v zahraničí? Ponúka možnosť študovať na partnerskej zahraničnej univerzite?

Podpora internacionalizácie patrí k strategickým cieľom Univerzity Konštantína Filozofa. Hlavné nástroje na uskutočňovanie a rozvoj medzinárodnej spolupráce sú bilaterálne dohody o spolupráci a Erasmus+ bilaterálne dohody so zahraničnými vysokými školami. Naša univerzita v rámci študentských mobilít realizuje výmenné pobyty študentov v zahraničí v rozsahu do 12 mesiacov pobytu, teda jeden až dva semestre, ako aj stážové programy. Máme podpísaných 78 celouniver­zitných bilaterálnych dohôd o spolupráci s vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí. Ide napríklad o inštitúcie v Argentíne, Arménsku, Českej republike, Čile, Číne, Čiernej Hore, Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Kirgizsku, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Nemecku, Poľsku, v Spojených štátoch amerických, Španielsku i Taliansku.

V rámci programu Erasmus+ má univerzita uzavretých viac ako 440 bilaterálnych dohôd s vysokoškolskými inštitúciami za účelom realizácie akademickej výmeny študentov a zamestnancov. V posledných rokoch sa univerzite podarilo získať v rámci SR najväčší objem finančných prostriedkov na podporu akademických mobilít, takže študenti, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí, môžu svoje ambície bez väčších problémov naplniť.

Koľko stojí štúdium na UKF?

Štúdium na univerzite je v dennej forme štúdia bezplatné. Štúdium v externej forme je spoplatnené a výška školného sa odvíja od skutočných nákladov spojených so zabezpečením štúdia a celkovou dĺžkou štúdia. V prípade, že študent uhrádza školné, univerzita umožňuje školné rozdeliť do dvoch splátok alebo do viacerých splátok podľa ekonomickej situácie študenta.

Aké majú študenti UKF možnosti v rámci mimoškolského študentského života?

Mimoškolské aktivity, ktoré ponúka univerzitné prostredie Univrzity Konštantína Filozofa, sú veľmi bohaté a študenti nemajú o športové, umelecké vyžitie či zábavu núdzu. Je to najmä vďaka angažovanosti našich študentov v rôznych spolkoch. Spomeniem najmä činnosť Študentského parlamentu UKF, ktorý už viac ako 20 rokov pripravuje rozmanité a medzi študentmi mimoriadne obľúbené voľnočasové podujatia. Už tradičnými „festivalmi“ voľnočasových aktivít sú Nitrianske univerzitné dni a Študentské dni nitrianskych univerzít. V rámci nich sú už tradične zaradené ŠPUKFEST – hudobné podujatie na konci letného semestra, výstup na Zobor, Uvítanie prvákov, Univerzitný Októberfest – hudobné podujatie na začiatku akademického roka, Heloweenská párty, hokejový zápas Slovenská poľnohospodárska univerzita vs. Univerzita Konštantína Filozofa, študentské kvízy, Mikuláš s UKF v Nitrianskom vianočnom mestečku a mimoriadne obľúbený – a to aj medzi absolventmi – Imatrikulačný ples UKF. Rozmanité možnosti vyžitia ponúkajú aj aktivity študentskej dobrovoľníckej organizácie Erasmus Student, spolok kresťanských študentov pri Univerzitnom pastoračnom centre, JUGYIK – zväz maďarských študentov, Študentské divadlo VYDI, Združenie JA A MY, ktoré organizuje kultúrne podujatia, výstavy, koncerty, vedecké konferencie a podobne. Športové vyžitie ponúkajú zase Univerzitný hokejový klub Philosophers Nitra, Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra, Taekwon-Do UKF Nitra, atď.

Aké najväčšie podujatie UKF v blízkej budúcnosti pripravuje?

Študentov stredných škôl, najmä tretiakov a tohtoročných maturantov, srdečne pozývame na celouniverzitný Deň otvorených dverí Univerzity Konštantína Filozofa, ktorý sa uskutoční 22. februára 2024. Bohatý program podujatí a inšpiratívnych osobných stretnutí uchádzačov čaká v hlavnej budove našej školy na Tr. Andreja Hlinku 1 v Nitre, ale aj v sídlach všetkých fakúlt univerzity.

„Získali sme v rámci SR najväčší objem financií na podporu akademických mobilít, takže študenti, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí, môžu svoje ambície bez väčších problémov naplniť.“

UKF Nitra Foto: Lubo Balko,UFK
UKF FPVa I-IMG 8230, pr, nepouzivat UKF Nitra

Dobré vedieť o UKF v Nitre

Nitrianska univerzita má 5 fakúlt. Sú to:

  • Fakulta prírodných vied a informatiky
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta
  • Pedagogická fakulta

Ďalšími súčasťami univerzity sú pracoviská:

  • Centrum informačných a komunikačných technológií
  • Študentské domovy
  • Univerzitná knižnica
  • Študentské centrum
  • Univerzitné pastoračné centrum

Ako prebieha prijímacie konanie

1. Prijímacie konanie sa začína doručením prihlášky uchádzača o štúdium na niektorej z fakúlt univerzity. Univerzita preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky. Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. V prihláške uvádza uchádzač všetky požadované informácie podľa požiadaviek fakulty, na ktorú podáva prihlášku. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod., ktoré priloží k prihláške.

2. Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

3. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium. Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

4. Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch. Uchádzačom so špecifickými vzdelávacími potrebami odporúčame kontaktovať Študentské centrum UKF.

Prijímacie konanie: Dôležité termíny a poplatky

Univerzitný Deň otvorených dverí – všetky fakulty: jarný termín 22. februára 2024

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

do 31. marca 2024 – podanie prihlášky 1. kolo

10. – 14. júna 2024 – prijímacie skúšky – iba v programoch určených fakultou

do 15. augusta 2024 – podanie prihlášky 2. kolo

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)

do 30. apríla 2024 – podanie prihlášky 1. kolo

10. – 14. júna 2024 – prijímacie skúšky – iba v programoch určených fakultou

do 15. augusta 2024 – podanie prihlášky 2. kolo

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

do 31. mája 2024 – podanie prihlášky

24. júna – 4. júla 2024 – konanie prijímacích skúšok

Poplatok za prijímacie skúšky:

za elektronickú prihlášku 25 eur (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

za papierovú prihlášku 30 eur

chyba