Poď študovať na európsku univerzitu, ktorá ti otvorí dvere do sveta!

Udržateľnosť, bezpečné a zdravé potraviny, adaptácia na zmenu klímy, najmodernejšie technológie. Študuj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre aktuálne výzvy, ktoré hýbu svetom a tvoja budúcnosť má ZELENÚ!

07.02.2024 00:00
thumbnail SPU v Nitre,, pr, nepouzivat
SPU Nitra

SPU nie je len o kvalitnom štúdiu v oblastiach, ktoré ťa bavia. Ponúka oveľa viac – výmenné pobyty a stáže v zahraničí, bohaté prepojenie na prax aj špičkovo vybavené laboratóriá vo vlastnom vedeckovýskumnom centre. Pridaj sa do kynologického či poľovníckeho krúžku, do Študentského spolku Pasteur, alebo k Sokoliarom sv. Svorada. Zaplávaj si v modernom univerzitnom bazéne so šiestimi plaveckými dráhami, zacvič si v posilňovni, oddýchni si v Botanickej záhrade SPU alebo sa pridaj k nášmu Folklórnemu súboru Zobor. Vyber si z bohatej ponuky športových programov výkonnostnej a vrcholovej úrovne, ktoré ponúka Centrum univerzitného športu. Samozrejmosťou sú zrekonštruované internáty a bohatý študentský život v univerzitnom meste Nitra. Na SPU to žije! Ako to vidia samotní študenti? Spýtali sme sa ich.

Čo vám dalo štúdium na SPU v Nitre? Odporučili by ste túto univerzitu aj ďalším mladým ľuďom?

Ing. Peter Watter, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU:

„Štúdium na SPU v Nitre mi dalo nesmierne veľa. Okrem kvalitného vzdelania som získal praktické skúsenosti cez stáže v zahraničí. V poslednom ročníku inžinierskeho štúdia som vďaka memorandu o spolupráci medzi SPU a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) absolvoval stáž v OECD v Paríži. Po návrate som sa rozhodol pokračovať na SPU v doktorandskom štúdiu, pretože som si uvedomoval príležitosti, ktoré mi univerzita poskytuje. Študujem v prvom ročníku postgraduálneho štúdia a už mám možnosť spolupracovať vo výskume s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na analýze potravinovej bezpečnosti slovenských domácností. V súčasnosti absolvujem výskumno-vzdelávací pobyt na univerzite Leuven v Belgicku. Výber univerzity považujem za kľúčový a určite by som aj ďalším mladým ľuďom odporučil štúdium na SPU v Nitre.“

Ing. Peter Watter
thumbnail Watter, pr, nepouzivat Ing. Peter Watter

Dominik Selnekovič, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU:

„Pre mňa osobne je štúdium na SPU v Nitre tou najlepšou voľbou, akú som mohol urobiť. Na univerzite prežívam najkrajšie študijné obdobie, ktoré vytvára hlavne celkové prostredie univerzity a naši vyučujúci s naozaj odborným a ľudským prístupom. SPU mi ponúka široké možnosti kvalitného vzdelávania aj priestor pre sebarozvoj. Prebudila vo mne záujem o vedu a výskum, preto rád trávim svoj čas na akademickej pôde a s nadšením chodím na odborné prednášky alebo do „labáku“. Štúdium na SPU v Nitre odporúčam aj ďalším mladým ľuďom, lebo je kvalitné a svojím charakterom jedinečné na Slovensku.“

Dominik Selnekovič
Selnekovic, pr, nepouzivat Dominik Selnekovič

Miriam Mária Žilová, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU:

„Študujem na SPU v Nitre už tretí rok na bakalárskom stupni štúdia a mám len pozitívne skúsenosti. Získala som veľa vedomostí v oblasti ekonomiky, manažmentu, práva či verejnej správy. Praktické skúsenosti som nadobudla aj cez odbornú prax, ktorá mi poskytla prepojenie so skutočným pracovným prostredím. Pestrý a dynamický je aj študentský život na univerzite. Ako študenti sa môžeme angažovať v rôznych aktivitách, zúčastňovať sa na kultúrnych a športových podujatiach či študovať v zahraničí. SPU odporúčam ďalším mladým ľuďom, keďže podporuje študentský rozvoj, poskytuje možnosti pre kvalitný výskum a ponúka vzdelanie pre prax.“

Miriam Mária Žilová
M. Zilova, pr, nepouzivat Miriam Mária Žilová

Ing. Natália Čmiková, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU:

„Štúdium na SPU v Nitre mi otvorilo svet možností a cestu k naplneniu mojich snov. V univerzitnom špičkovom modernom laboratóriu každý deň hľadám odpovede na výskumné otázky v rámci mojej dizertačnej práce. Mám skvelú možnosť učiť sa od jedných z najlepších vedcov na Slovensku, pracovať na rôznych projektoch a spolupodieľať sa na tvorbe skrípt, monografií, vedeckých a odborných článkov. Mnoho nových informácií o inováciách vo vede získavam zo zahraničných pobytov, stáží a medzinárodných konferencií. Zároveň mám možnosť spoznávať rôzne kultúry a zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch. Vždy som chcela veľa vedieť a vďaka štúdiu na SPU a jej odborníkom sa môžem učiť každý deň.“

Ing. Natália Čmiková
Natalia Cmikova, pr, nepouzivat Ing. Natália Čmiková

Ing. Melina Korčok, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU:

„Pre mňa ako zahraničnú študentku bol nesmierne cenný prístup vyučujúcich a spolužiakov, ktorý mi umožnil ľahko sa začleniť do akademického a spoločenského života univerzity. Okrem možností štúdia a výskumu mi univerzitné prostredie poskytlo aj príležitosti zúčastňovať sa na rôznych mimoškolských aktivitách a zapájať sa do diania na univerzite. Práve preto som sa rozhodla pokračovať na SPU aj na doktorandskom stupni štúdia. Mala som možnosť sa zúčastniť na viacerých národných a medzinárodných konferenciách (napr. vo Francúzsku, na Kube) a na školeniach v zahraničí (v Kodani). Zelenú univerzitu by som odporučila aj ďalším mladým ľuďom a zároveň by som im radila, aby sa nebáli využiť všetky príležitosti, ktoré im SPU v Nitre ponúka.“

Ing. Melina Korčok
Melina Korcok, pr, nepouzivat Ing. Melina Korčok

Bc. Simona Bártová, Technická fakulta SPU:

„Štúdium na SPU v Nitre mi dalo do života veľa vo viacerých smeroch. Prvým z nich je samotné vzdelanie. Už počas štúdia na bakalárskom stupni som mala možnosť osvojiť si teoretické i praktické znalosti o technike a všetkým s ňou spojením. Počas štúdia som mala možnosť pracovať v univerzitných laboratóriách pod dohľadom pedagógov a v spoločnosti svojich spolužiakov. A práve samotní ľudia, ktorých som počas štúdia spoznala, sú ďalším veľkým prínosom. Je skvelé nájsť na vysokej škole ľudí, ktorí vás podporia, pomôžu a s ktorými zdieľate svoje sny. SPU mi ponúkla aj možnosť aktívne sa zapájať do diania na univerzite v rámci akademických senátov univerzity a fakulty, rovnako ako aj do rôznych kultúrnych a športových podujatí. Teraz dokončujem svoje štúdium na inžinierskom stupni a rada by som pokračovala v doktorandskom štúdiu. SPU v Nitre môžem len vrelo odporúčať.“

Bc. Simona Bártová
Bartova, pr, nepouzivat Bc. Simona Bártová

Pridaj sa aj ty k úspešným študentom a napíš svoj vlastný príbeh na Zelenej univerzite – Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre! Klikni na podnazelenu.sk a podaj si prihlášku do 30. apríla 2024!

chyba