Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania.

Sídlo školy:

Sklabinská č. 1
835 17 Bratislava 35

Kontakt:

Tel: 09610 57 444, 09610 57 445
Fax: 09610 59 054
E-mail:

http://www.akademiapz.sk