Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch.

Bakalárske študijné program**//y://­******

  • Učiteľstvo praktickej prípravy
  • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
  • Manažment
 

****//Magisterské študijné programy://****

  • Učiteľstvo ekonomických predmetov

V súlade s § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo Dubnickému technologickému inštitútu priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom dennej, resp. dennej a externej formy bakalárskeho štúdia a akademický titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy magisterského štúdia.

** **

Doktorandské študijné programy

  • Didaktika technických profesijných predmetov

** **

Poslanie

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Vysoká škola DTI sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

 

Sídlo školy:

Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt:

Tel: 042/4424123 kl. 101
Fax: 042/4428436 kl. 116
E-mail:

http://www.dti.sk