• Filozofická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Teologická fakulta; Košice
  • Fakulta zdravotníctva
Dátum založenia: 01.07.2000

Poslanie

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje podľa Zákona NR SR 131/2002 Z.z. o vysokých školách najmä v oblasti humanitných, historických, pedagogických a sociálnych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu, práva, fyziky, chémie, biológie, matematiky a informatiky.

Poslanie KU vyplýva z dokumentu Jána Pavla II. o katolíckych univerzitách Ex corde ecclesiae (Zo srdca Cirkvi), kde hneď v úvode čítame: „Katolícka univerzita, vychádzajúc zo srdca cirkvi, sa zaradila do prúdu tradície, ktorá sa začala pri vzniku univerzity ako inštitúcie. Odvtedy bola vždy vynikajúcim centrom tvorivej sily a šírenia vedomostí pre blaho a úžitok ľudstva. V zmysle svojho poslania sa univerzita ako Universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. (…) Cirkev skúma pomocou svojich katolíckych univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva tajomstvá človeka a sveta, a preniká ich svetlom darovaného zjavenia. (…) Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (…) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“

Súčasnosť

Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademicko roku 2008/2009 študovalo 10 500 študentov, 6 000 v dennej a 4 500 v externej forme štúdia.

KU je riadnym členom FUCE (Fédération des Universités Catholiques Européennes), dcérskej organizácia IFCU (International Federation of Catholic Universities), ktorá oficiálne združuje európske katolícke univerzity.

Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je Katolícka univerzita v Ružomberku siedma najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2008 KU ako ôsmu najlepšiu v kategórii humanitných vysokých škôl a ako desiatu najlepšiu v kategórii spoločenskovedných vysokých škôl na Slovensku.

Služby

Ubytovanie v rámci univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 433 27 95, kl. 205. Študenti sa môžu stravovať vo viacerých stravovacích zariadeniach, ktoré sú v areáli univerzity (usz.ku.sk).

Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (uk.ku.sk).

Pre študentov je zabezpečená duchovno-pastoračná služba v Univerzitnom pastoračnom centre, ktoré má Kaplnku sv. Alberta v areáli KU, Univerzitný kostol sv. Rodiny v blízkosti KU. O túto službu sa stará rektor univerzitného kostola s pomocou viacerých univerzitných kaplánov (upac.sk).

Zdravotné služby študentom poskytuje lekárka v blízkosti areálu KU.

Na fakultách univerzity sú ustanovení koordinátori pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi.

Športovo-rekreačnú činnosť študentov zabezpečuje Kabinet telesnej výchovy na Pedagogickej fakulte.

Sídlo školy:

Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

Kontakt:

Tel: +421 44 430 46 93
Fax: +421 44 430 46 94
E-mail:

http://www.ku.sk