• Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu
  • Technická fakulta
  • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dátum založenia: 01.09.1952

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravi­nárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschop­ných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva – rezort strojárstva, financií,  pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku.  Prostredníctvom medzinárodných programov Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, projektov bilaterálnej spolupráce a iných programov, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí.

SPU v Nitre ako prvá univerzita na Slovensku získala v roku 2010 prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov, ktorú opäť obhájila v roku 2013. Zároveň k nej pribudlo ocenenie Diploma Supplement Label, ktoré potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný SPU spĺňa náročné európske štandardy. Univerzita bude nositeľom týchto ocenení až do roku 2016. V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

V roku 2015 bolo na SPU v Nitre otvorené unikátne Výskumné centrum AgroBioTech zamerané na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodár­stve, poravinárstve a bioenergetike. Centrum je vybavené  špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

Kvalitu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre potvrdzujú výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce, ale  predovšetkým takmer 84-tisíc absolventov, ktorí za 66 rokov opustili brány svojej alma mater.

Sídlo školy:

Tr. A. Hlinku č. 2
949 76 Nitra

Kontakt:

Tel: 037/641 5111
E-mail:

http://www.uniag.sk