• Lesnícka fakulta
  • Drevárska fakulta
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky
  • Fakulta techniky
Dátum založenia: 01.09.1952

Technická univerzita vo Zvolene  je jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les – drevo – ekológia a environment – výrobná a environmentálna technika – obnoviteľné zdroje s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú  najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Sídlo školy:

Ul. T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Kontakt:

Tel: 045/5206 106
Fax: 045/5330 027
E-mail:

http://www.tuzvo.sk