• Ekonomická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Reformovaná teologická fakulta
Dátum založenia: 01.01.2004

Na univerzite sa vyučuje najmä v maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarskom, ale aj v slovenskom a anglickom jazyku. Poslaním univerzity je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v materinskom maďarskom jazyku, prípravu učiteľov pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, príprava teológov a odborníkov v oblasti ekonómie a aplikovanej informatiky.

Umiestnenie jednotlivých súčastí univerzity nájdete na tejto stránke: http://ujs.sk/…kt/mapa.html

UJS je dobre vybavená informačno – komunikačnými technológiami, napr. na území celej akademickej pôdy je zabezpečené vysoko kvalitné WiFi pripojenie k Internetu.

Univerzitná knižnica UJS sa nachádza v objekte Konferenčného centra na ploche 1200 m2 s počtom cca. 100 000 zväzkov.

Študenti UJS majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v moderných študentských domovoch UJS s celkovou kapacitou 717 miest.

Pravidelné stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálni univerzity.

Sídlo školy:

Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

Kontakt:

Tel: 035/32 60 848
E-mail:

http://www.ujs.sk