• Pedagogická fakulta
  • Fakulta prírodných vied
  • Filozofická fakulta
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií
Dátum založenia: 31.07.1959

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska – Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827–869). Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilometodskej tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa modifikuje ako moderná európska univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom, rozsiahla ponuka študijných programov (bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia), flexibilnosť, inovatívnosť a rôznorodosť študijných programov. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre okrem prípravy pedagógov pre základné a stredné školy, v oblasti neučiteľských odborov pripravuje budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov, gemológov a podobne.

Sídlo školy:

Trieda A. Hlinku č.1
949 74 Nitra

Kontakt:

Tel: 037 / 6408 111
Fax: 037 / 6408 020
E-mail:

http://www.ukf.sk