Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú, umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na VŠVU je založená na súčasnom myslení v oblasti umenia, na poznatkoch vied a na technickom zázemí pre širokú škálu umeleckých aktivít. Vzdelávacia činnosť úzko súvisí s vlastnou umeleckou tvorbou a vedeckovýskumnou činnosťou vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov VŠVU, ktoré sú aktívne napojené na dianie v tejto oblasti vo svete. VŠVU sa významne podieľa na rozvoji umenia, umeleckého, umenovedného a technologického výskumu, vzdelanosti a kultúry.

Sídlo školy:

Hviezdoslavovo nám.18
814 37 Bratislava

Kontakt:

Tel: 02/5942 8500
Fax: 02/5942 8503
E-mail:

http://www.vsvu.sk