Chyby, ktorých sa najčastejšie pri platení odvodov dopúšťajú živnostníci

K najčastejším chybám patrí nezaplatenie poistného včas a v riadnej výške. Stáva sa to vtedy, ak SZČO platí poistné každý mesiac osobitne (nie trvalým príkazom v banke) alebo aj vtedy, ak si včas nezmení trvalý príkaz v období, keď sa jej zmenilo poistné (napr. po 1. júli kalendárneho roka).

30.11.2018 06:00
profesia, zamestnanie, práca, Foto:
Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia.
debata (1)

"Chybou je to, ak SZČO neoznačí platbu správnym variabilným a špecifickým symbolom a Sociálna poisťovňa nedokáže identifikovať, kto platbu uhradil. SZČO sa najčastejšie dopúšťajú chýb pri identifikovaní mesačných platieb poistného tak, že buď neuvedú žiadny variabilný alebo špecifický symbol, alebo ho uvedú v nesprávnom tvare.

Stáva sa, že SZČO uhrádza mesačné poistné ešte aj v nesprávnej sume, hoci jej bolo Sociálnou poisťovňou oznámené v správnej výške," približuje Jana Hrabková, z tlačového odboru Sociálnej poisťovne. „Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby, povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie (odvádzateľa poistného), ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol sa uvádza mesiac a rok uhrádzaného obdobia v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM,“ dodala.

V prípade ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88. Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia. Bez uvedenia variabilného a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa. Takisto Sociálna poisťovňa odporúča uvádzať konštantný symbol, ktorý je 3118– pri bankovom prevode, 3119– pri platení poštovou poukážkou.

„Výsledkom týchto chýb (pri zlej identifikácii platieb a platení nesprávnej výšky poistného) je to, že živnostníkovi a ostatným SZČO narastá dlh a penále, ktoré neskôr aj tak musí uhradiť. Navyše, zanedbanie povinností ohľadom poistného je spojené s nepríjemnosťami, ktoré súvisia s neskorším vymáhaním dlhu,“ upozorňuje Hrabková.

Ďalšou chybou je, ak SZČO, ktorá platí poistné na povinné sociálne poistenie, neoznámi Sociálnej poisťovni pozastavenie činnosti. Pozastavenie činnosti treba oznámiť preto, že týmto krokom prerušuje platenie poistného a súčasne sa jej prerušuje aj obdobie poistenia.

Chybu robia živnostníci, ktorí majú viacero oprávnení na výkon činnosti a zabúdajú, že povinnosť platiť poistné im zanikne až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO. Ak ukončí iba jedno oprávnenie, prípadne prevádzkovanie činnosti, naďalej je povinný platiť poistné na povinné poistenie. Platí to aj v prípade, ak naďalej vykonáva len činnosť bez oprávnenia.

Pozor na termín 1. júl

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Sociálna poisťovňa každoročne počas júla posiela SZČO oznámenie, ak jej:

  • od 1. júla/1. októbra vzniká povinné poistenie
  • pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni/30. septembri
  • zaniká povinné poistenie k 30. júnu/30. septembru

Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo, alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. Ak SZČO má odklad daňového priznania, novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku poistného prvýkrát zaplatí za október so splatnosťou 8. novembra.

Na čo sa pýtate najčastejšie

Samostatne zárobkovo činné osoby sa najčastejšie pýtajú na:

  • ich výšky poistného,
  • ako platiť poistné a či vôbec, ak sú uznané za dočasne práceneschopné, poberajú dávku materské alebo rodičovský príspevok,
  • ohľadom ich nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni,
  • splátkového kalendára (kde a akou formou oň požiadať),
  • začatia a skončenia podnikania, či majú nejaké oznamovacie povinnosti,
  • poniektoré sa informujú aj v súvislosti s pozastavením ich výkonu činnosti SZČO (často sú nesprávne informované od úradu, ktorý im vydáva oprávnenie na výkon činnosti, že povinnosti v tejto situácii nemajú, ale platí opak – pri pozastavení živnosti určité oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni SZČO stále ostali, nahlasujú prerušenie sociálneho poistenia).

Ako sa dozviem výšku poistného, ktorú mám platiť?

Sociálna poisťovňa posiela samostatne zárobkovo činnej osobe oznámenie, ak jej: od 1. júla/1. októbra vzniká povinné poistenie, pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni/30. septembri, zaniká povinné poistenie k 30. júnu/30. septembru. Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení zo Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. Ak má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, novú výšku poistného zaplatí prvýkrát za október so splatnosťou 8. novembra.

Ako mám platiť poistné? Na čo by som nemal zabudnúť?

Pre pravidelnú platbu mesačnú poistného je najlepšie zadať trvalý príkaz v banke. Ak SZČO platbu správne označí a zadá správnu sumu, nasledujúce mesiace nemusí pravidelne sledovať túto povinnosť. Po zmene vymeriavacieho základu v ďalšom období (od 1. júla ďalšieho roka) je treba: zmeniť si v banke trvalý príkaz a správne uviesť variabilný symbol (číslo fyzickej alebo právnickej osoby pridelené Sociálnou poisťovňou) a špecifický symbol (príslušný kalendárny mesiac a rok, za ktoré platíte poistné – napr. za júl 2018 uvedie 072018 alebo 201807, pri trvalom príkaze uvediete 88). Tí, ktorí platia poistné po prvý raz – správne uviesť číslo účtu pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré nájdu v oznámení • nahlásiť Sociálnej poisťovni svoje aktuálne kontakty (mobil, e-mail), ak chcú dostávať informácie (maily, SMS) o aktuálnych nedoplatkoch poistného a predchádzať tak možnému narastaniu dlhov.

Samostatne zárobkovo činné osoby sa... Foto: SHUTTERSTOCK
otáznik, práca, profesia, Samostatne zárobkovo činné osoby sa najčastejšie pýtajú na výšku ich poistného a ako ho platiť.

Zaujíma vás čo musí urobiť živnostník, ak preruší podnikanie?

Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou a svoju podnikateľskú činnosť ste pozastavili, máte povinnosť oznámiť túto skutočnosť (prerušenie poistenia) príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej ste registrovaný – spravidla ide o pobočku v mieste vášho trvalého bydliska.

Prerušenie poistenia oznamujete prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, a to do 30 dní. Ako dôvod prerušenia uvediete kód 10. Počas prerušenia poistenia nie ste povinný platiť poistné.

Je to teda odlišná situácia ako pri zrušení živnosti alebo iného oprávnenia, vtedy SZČO nie je povinná oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni a odhlásiť sa z poistenia. Pri prerušení živnosti poistné hradíte len za obdobie do dňa prerušenia poistenia.

Po ukončení prerušenia sa povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keď obnovila živnosť alebo výkon činnosti, dosiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu. To znamená, že ak prerušíte živnosť 15. decembra 2018 a následne si živnosť obnovíte k 1. 5. 2019, povinné nemocenské a povinné dôchodkové postenie SZČO by vám vzniklo dňom, od ktorého začnete opätovne vykonávať zárobkovú činnosť, za predpokladu, že na základe daňového priznania za rok 2017 ste prekročili zákonom stanovený hrubý príjem 5472,00 eur. Na základe daňového priznania z roku 2017 vzniklo povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO od 1. 7. 2018 a trvá do 30. 6. 2019.

Ak SZČO opätovne začne svoju činnosť vykonávať, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie prerušenie sociálneho poistenia (do 30 dní), opäť prostredníctvom Registračného listu FO. Riadne vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doručiť pobočke Sociálnej poisťovne buď osobne, alebo poštou.

Elektronicky je ho možné doručiť len v prípade, že máte zaručený elektronický podpis. Tlačivo Registračný list fyzickej osoby možno nájsť na webovej stránke www.socpoist.sk v časti Formuláre alebo je k dispozícii priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

Za predpokladu, že vás Sociálna poisťovňa neregistruje ako povinne poistenú SZČO, pozastavenie živnosti ani jej obnovenie neoznamujete.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #SZČO #živnostníci