Pýtate sa: Dodatočné platenie poistného

V súvislosti s podávaním dodatočného daňového priznania nemá samostatne zárobkovo činná osoba žiadne oznamovacie povinnosti.

05.08.2019 06:00
práca, počítač, živnosť, živnostník, Foto:
Všetky potrebné informácie poskytuje Sociálnej poisťovni Finančné riaditeľstvo SR.
debata

Na základe kontroly z finančnej správy mi bol zvýšený v daňovom priznaní spred dvoch rokov základ dane o približne 2 500 eur. Platil som ale v tom období poistné len z minima. Posunie finančná správa túto informáciu Sociálnej poisťovni a tá spätne vyrubí SZČO aj poistné?

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru resp. rozhodnutia na vyrubenie rozdielu oproti vyrubenej dani vydaného správcom dane zmení vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa platia zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po predložení dodatočného daňového priznania správcovi dane alebo po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného platobného výmeru resp. rozhodnutia na vyrubenie rozdielu oproti vyrubenej dani. Zmena čiastkového základu dane na daňovom priznaní za rok 2016 alebo 2017 teda nemá vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Výška povinného poistného sa ani neprepočíta spätne. V súvislosti s podávaním dodatočného daňového priznania nemá samostatne zárobkovo činná osoba žiadne oznamovacie povinnosti. Všetky potrebné informácie poskytuje Sociálnej poisťovni Finančné riaditeľstvo SR.

Som povinný platiť odvody?

Mám súčasne živnosť (predajňa s tovarom) a aj postavenie SZČO aj ako poisťovací agent. Živnosť plánujem pozastaviť (prípadne zrušiť), v činnosti poisťovacieho agenta budem pokračovať. Mám povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak som zo živnosti dosiahol príjmy 30 000 eur, ale ako poisťovací agent menej ako 5 000 eur?

Máte, pretože postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby vám ostáva naďalej. Ak fyzická osoba zruší (prípadne pozastaví) živnostenské oprávnenie, ale naďalej vykonáva činnosť poisťovacieho agenta, postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby jej nezaniká. Rozhodujúcim príjmom na účely sociálneho poistenia v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby je príjem zdaňovaný podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nerozlišujú sa pritom príjmy dosiahnuté zo živnosti a príjmy dosiahnuté z činnosti poisťovacieho agenta. Poistné preto uvedená osoba povinnosť platiť má, a to na základe výpočtu z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. júla kalendárneho roka, nasledujúceho po roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou je vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia sa u samostatne zárobkovo činných osôb posudzuje na základe ich príjmov bez odpočítania výdavkov dosiahnutých z vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku a výška poistného do Sociálnej poisťovne závisí od dosiahnutého základu dane z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Počíta sa do príjmu aj príjem z prenájmu?

Som SZČO a zatiaľ som neplatil odvody do Sociálnej poisťovne. V roku 2018 som z podnikania neprekročil príjem 5 724 eur. Popri živnostenskom podnikaní však prenajímam aj byt. Zaratúva sa do príjmov aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti? Ak nie, tak som uvedenú hranicu neprekročil. Ak áno, tak som sumu 5 724 eur prekročil.

Samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Všetky príjmy, ktoré SZČO dosiahla podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, sú rozhodujúce pre vznik, prípadne zánik povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO. Povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla 2019 fyzickým osobám, ktoré za rok 2018 dosiahli príjem (celkový hrubý príjem bez odpočítania výdavkov) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur, za rok 2018 nemajú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2019 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak prenájom nehnuteľnosti neuskutočňujete na základe živnostenského oprávnenia a príjem z prenájmu nehnuteľnosti nie je príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, z prenájmu nehnuteľnosti sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatí. V prípade, ak váš celkový hrubý príjem bez odpočítania výdavkov za rok 2018 je nižší ako 5 724 eur, povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO vám od 1. júla nevzniklo.

Pokračujem v podnikané po otcovej smrti. Čo treba nahlásiť Sociálnej poisťovni?

Po otcovej smrti (bol SZČO a súčasne aj zamestnávateľom) som na základe úradného záznamu vedená ako oprávnená osoba, ktorá po jeho úmrtí pokračuje v živnosti. Mám povinnosť nahlásiť túto zmenu Sociálnej poisťovni a zamestnancov zo Sociálnej poisťovne odhlásiť?

Zmenu zamestnávateľa prechodom na právneho nástupcu v registri zamestnávateľov oznámite miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne po právoplatnom skončení dedičského konania, ktorým sa deklaruje prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov po smrti zamestnávateľa na dcéru ako na dediča. V prípade, ak dedič zomretého živnostníka pokračuje v živnosti zomretého, živnostenské oprávnenie poručiteľa, na podklade ktorého môže prevádzkovať živnosť, trvá dedičovi najdlhšie 6 mesiacov od skončenia konania o dedičstve. Následne môže dedič prevádzkovať živnosť iba v prípade, ak získa vlastné živnostenské oprávnenie. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 57 v spojení s ustanovením § 13 ods. 5 Živnostenského zákona. Podľa § 30 Zákonníka práce práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú smrťou zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, na jeho dedičov. Ak na dcéru ako na dediča prešli práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a dcéra ako zamestnávateľ zamestnáva naďalej týchto zamestnancov po zomretom zamestnávateľovi, t. j. ak s nimi nerozviazala pracovný pomer, neodhlasuje zamestnancov z registra poistencov vedeného Sociálnou poisťovňou. Povinné sociálne poistenie zamestnancom nezaniká a nanovo nevzniká, ale im kontinuálne pokračuje.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #živnosť #živnostníci #poistné