Živnostníci si odpočítajú aj nezdaniteľné sumy

Ak daňovníkovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.

25.08.2019 06:00
výplata, peniaze, živnostník, dane, Foto:
Živnostníci si môžu znížiť už vypočítanú daň o daňový bonus.
debata

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 • Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je 3 937,35 eura.
 • Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 064,094 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,37 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura

Ak je jeho základ dane v zdaňovacom období roku 2019 vyšší ako 36 256,37 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Príspevky na tretí pilier

 • Odpočítať z daňového základu si možno aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v maximálnej výške 180 eur za rok.
 • Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Výdavky na kúpele

 • Živnostníci si môžu z daňového základu odpočítať aj zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Túto nezdaniteľnú sumu si môže uplatniť daňovník v úhrne najviac do výšky 50 eur, pričom za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka. Napríklad v štvorčlennej rodine si takto môže jeden z rodičov znížiť svoj základ dane o 200 eur.

Daňový bonus na dieťa sa odpočíta priamo z daní

 • Živnostníci si môžu znížiť už vypočítanú daň o daňový bonus. Ak je výška bonusu vyššia ako daň, ktorú má daňovník zaplatiť, nielenže nebude platiť žiadnu daň, ale daňový úrad mu vyplatí aj rozdiel. Vďaka tomu môžu daňový bonus využiť aj tí rodičia, ktorí majú nízky príjem a neplatia žiadnu daň alebo platia len minimálnu daň.
 • Podmienkou na získanie daňové bonusu je, že daňovník v danom roku dosiahne zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je v roku 2019 suma 3 120 eur.
 • V roku 2019 je mesačná suma daňového bonusu stanovená vo výške 22,17 eura; od 1. 4. 2019 sa suma mesačného daňového bonusu na dieťa do šiestich rokov veku zvýšila o 22,17 eura na 44,34 eura, ktorá sa vzťahuje aj na vyživované dieťa, ktoré v mesiaci apríl 2019 dovŕši šesť rokov veku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #III. pilier #daňový bonus na dieťa #nezdaniteľná časť