Účtovníctvo možno nahradiť evidenciou

Mnohí živnostníci sa obávajú prejsť z paušálnych na skutočné výdavky, pretože to pre nich znamená zvýšenú administratívu.

16.10.2019 10:00
práca, počítač, živnosť, živnostník, Foto:
Ilustračné foto.
debata
Málokto si takisto poradí s vedením účtovníctva. Zákon však umožňuje podnikateľom, aby namiesto jednoduchého účtovníctva využili daňovú evidenciu.

Daňovú evidenciu môžu od roku 2014 využiť všetci živnostníci. Dovtedy bola určená len pre tých, ktorých obrat neprekročil 170-tisíc eur a nemali žiadnych zamestnancov. V súčasnosti tieto obmedzenia už neplatia.

Podnikateľom, ktorí sa rozhodnú pre daňovú evidenciu, zákon prikazuje viesť evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ďalej musia viesť evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie, a evidenciu o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Zákon o dani z príjmov pritom nešpecifikuje, ako má evidencia vyzerať. Určuje len obsah a náležitosti jednotlivých evidencií. Preto je len na živnostníkovi, akú formu zvolí. Bez ohľadu na to, či živnostník vedie účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu, výška jeho dane by mala byť rovnaká. Do nákladov si totiž v oboch prípadoch možno dávať rovnaké výdavky.<pe>

Akú evidenciu treba viesť?

Evidencia o príjmoch v časovom slede

  • musí byť v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov.
  • súčasťou príjmov uvádzaných v daňovej evidencii sú všetky peňažné aj nepeňažné príjmy, pričom základ dane z týchto druhov príjmov ovplyvnia len zdaniteľné príjmy (príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené ani podľa zákona o dani z príjmov a ani podľa medzinárodnej zmluvy).

Evidencia o daňových výdavkoch v časovom slede

  • musí byť vedená v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov.
  • v prípade uplatnenia výdavkov sa v daňovej evidencii uplatňujú len daňové výdavky spĺňajúce podmienky daňovej uznateľnosti vymedzené v ustanovení § 2 písm. i) a § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Výdavky, ktoré sú upravené ustanovením § 21 zákona o dani z príjmov, nie sú daňovými výdavkami a v daňovej evidencii sa neuvádzajú.

Evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku

  • daňovník v daňovej evidencii uvádza len hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý využíva na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, na prenájom alebo v súvislosti s dosahovaním príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu. V prípade, ak sa daňovník rozhodne tento majetok uviesť v daňovej evidencii, potom sa stáva jeho obchodným majetkom a môže si uplatňovať všetky výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku ako napr. odpisy, výdavky na opravu a udržiavanie, na poistenie a pod.

Evidencia o zásobách a pohľadávkach

  • uvádza sa sem materiál, vlastná výroba, zvieratá a tovar. V evidencii o pohľadávkach zase podnikateľ zapisuje pohľadávky, ktoré má on voči ostatným subjektom. Ide predovšetkým o predaj, za ktorý dostane zaplatené neskôr. To znamená, že niekomu dodá tovar alebo službu a vystaví faktúru, ktorá má určitú lehotu splatnosti. Po zaplatení tejto faktúry pohľadávka zaniká.

Evidencia o záväzkoch

  • podnikateľ sem uvádza výšku svojich záväzkov, teda koľko on dlhuje iným firmám či inštitúciám a kedy má dané záväzky zaplatiť.
debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník #účtovníctvo #paušálne výdavky #administratíva #skutočné výdavky