Vymeriavacie základy SZČO v roku 2020

Minimálna výška sociálnych odvodov v roku 2019 bude 167,89 eura a maximálna výška je 2 350,66 eura.

21.01.2020 08:00
peniaze, živnostník, plat, výplata, euro, eurá Foto:
Ak je živnostník v strate, určí sa jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu.
debata
  • Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie – 506,50 eura.
  • Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia) v sume 7 091,00 eura.
  • Od 1. júla 2019, respektíve od 1. októbra 2019 alebo dňom opätovného oprávnenia SZČO na výkon alebo prevádzkovanie činnosti respektíve dňom opätovného vykonávania tejto činnosti podľa jej čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2020, resp. do 30. septembra 2020), vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2018 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2019 (12 × 477,00 eura = 5 724,00 eura), teda vyšší ako 5 724,00 eura.
  • Od 1. júla 2020, resp. od 1. októbra 2020 alebo dňom opätovného oprávnenia SZČO na výkon alebo prevádzkovanie činnosti resp. dňom opätovného vykonávania tejto činnosti podľa jej čestného vyhlásenia (pri činnostiach, ktoré možno vykonávať bez oprávnenia) po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2021, resp. do 30. septembra 2021), vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2019 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2020 (12 × 506,50 eura = 6 078,00 eura), teda vyšší ako 6 078,00 eura.
  • Ak je živnostník v strate, určí sa jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu. Nový minimálny vymeriavací základ (aj nový maximálny vymeriavací základ) je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra. Na rok 2019 platí minimálny vymeriavací základ v sume 477 eur, od 1. januára 2020 bude vo výške 506,50 eura.
  • Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená, dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.
  • Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama. Osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama. Osoba, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená alebo dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama.
  • Pokiaľ osoba platí poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie, je povinná platiť aj poistné do rezervného fondu solidarity.
  • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu touto osobou, pričom poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.
Tabuľka platenia poistného do Sociálnej poisťovne od 1. januára 2020
  Nemocenské poistenie Dôchodkové poistenie Poistenie v nezamestnanosti Garančné poistenie Úrazové postenie Rezervný fond Spolu
  Starobné Invalidné  
Zamestnanec
Sadzba poistného 1,40 % 4 % 3 % * 1 % **  
Maximálny VZ 2) (v EUR) 7 091,00 7 091,00 7 091,00 7 091,00  
Suma poistného (v EUR) 99,27 283,64 212,73 70,91 666,55
Zamestnávateľ
Sadzba poistného 1,40 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 6) 4,75 %
Maximálny VZ 2) (v EUR) 7 091,00 7 091,00 7 091,00 7 091,00 7 091,00 neobmedzený 7 091,00
Suma poistného (v EUR) 99,27 992,74 212,73 70,91 17,72 336,82 1 730,19
Povinne poistená SZČO
Sadzba poistného 4,40 % 18 % 6 %* 4,75 %  
Minimálny VZ (v EUR) 506,50 506,50 506,50 506,50  
Suma poistného (v EUR) 22,28 91,17 30,39 24,05 167,89
Maximálny VZ (v EUR) 7 091,00 7 091,00 7 091,00 7 091,00  
Suma poistného (v EUR) 312,00 1276,38 425,46 336,82 2 350,66
Dobrovoľne poistená osoba
Sadzba poistného 4,40 % 18 % 6 % 2 % 4,75 %  
Minimálny VZ (v EUR) 506,50 506,50 506,50 506,50 506,50  
Suma poistného (v EUR) 22,28 91,17 30,39 10,13 24,05 178,02
Maximálny VZ (v EUR) 7 091,00 7 091,00 7 091,00 7 091,00 7 091,00  
Suma poistného (v EUR) 312,00 1 276,38 425,46 141,82 336,82 2 492,48
Štát
Sadzba poistného 18 % 6 % 2 %  
Sociálna poisťovňa
Sadzba poistného 18 %  
  Za poberateľov úrazovej renty do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku  
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #odvody #SZČO #vymeriavací základ #zmeny v roku 2020