Akú živnosť si môžete založiť?

Aké sú typy živností? V ktorom zákone sú ukotvené? A aké podmienky musíte splniť, aby ste mohli vykonávať činnosť, o ktorú máte záujem?

30.01.2020 08:00
krajčírka, šijací stroj Foto:
Ilustračné foto.
debata

Živnosti sú:

remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore

viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak

voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Video
Príjmy zamestnanca a živnostníka porovnáva Ivan Kahanec, Brokeria a.s.

Remeselné živnosti

Zoznam remeselných živnosti nájdete v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 živnostenského zákona sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú:
a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni 31a) a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore
d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu
f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 živnostenského zákona alebo ustanovená touto prílohou.

Voľné živnosti

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 živnostenského zákona a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.
Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Podnikanie

Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:

obchodné

výrobné

poskytujúce služby.

Obchodné živnosti

Obchodné živnosti sú najmä:
a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
b) pohostinská činnosť

Rozsah oprávnenia

Podnikateľ podľa bodu a môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež

 • prenajímať tovar
 • sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch
 • vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho
 • vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí
 • vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí
 • vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby
 • prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom
 • cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania,
 • predávať tovar aj v pojazdných predajniach
 • predávať tovar pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom
 • uskutočňovať podomový a zásielkový predaj

Pohostinská činnosť:

Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste. Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru a predaj na priamu konzumáciu.

Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu
a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh
d) jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok. Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.

Výrobné živnosti

Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia

 • vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu
 • zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu
 • predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.
 • nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva
 • vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába
 • prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
 • vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.

Živnosti poskytujúce služby

Službami sa na účel živnostenského zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.

Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste.

Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch.

Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #podnikanie