Zhrnutie: Odklad odvodov za marec až jún

Kto si ich môže odložiť alebo ich nemusí platiť vôbec? Taktiež sú živnostníci, ktorí nemajú povinnosť podať daňové priznanie. Čo majú urobiť oni?

, 03.07.2020 08:00
profesie, povolania Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto si môže odložiť platenie odvodov za marec

Od apríla platí novela zákona o sociálnom poistení a 22. mája 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktoré umožňujú zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie. Odklad odvodov sa týka povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za mesiac marec 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a čísla 12), alebo za február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Odvody za apríl 2020

Povinne poistená SZČO, ktorá mala v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie je povinná zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020. Uzatvorenie prevádzky, ktorú povinne poistená SZČO bola nútená uzatvoriť na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, urobiť tak bolo treba do 18. mája 2020. Nárok na dávky sa nemení. Pri posúdení nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za mesiac apríl 2020, ktoré povinne poistenej SZČO odpustené, považuje za zaplatené. To isté platí aj v prípade dôchodkových dávok – dotknutých poistencov (aj sporiteľov v II. pilieri), ktoré sa pre odpustené odvody neznižujú.

Odvody za máj 2020

Požiadať o odklad poistného za máj môžu povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Vláda nariadením ustanovila spôsob, ako sa pre účely odkladu platenia odvodov za máj 2020 určí pokles tržieb. Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za máj 2020 s výškou tržieb za mesiac máj 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a čísla 12), alebo za február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formulára pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za máj 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne.

Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje:
Predĺžená splatnosť až do 31. decembra 2020 platí na poistné za máj 2020 (pôvodne splatné v mesiaci jún 2020).

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

SZČO si môžu odložiť platbu poistného aj za jún 2020

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za jún 2020 až do 31. decembra 2020. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 17. júna 2020. Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac jún 2020 do 31. decembra 2020 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac.

Pri odklade splatnosti za mesiac jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do pozornosti zamestnávateľom a povinne poisteným SZČO, aby na účely určenia predĺženej lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac jún 2020 Sociálnej poisťovni predložili čestné vyhlásenie.

Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania oznámi odvádzateľ Sociálnej poisťovni práve prostredníctvom elektronického formuláru. Zaslanie jeho elektronickej verzie zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá prístup k internetu, bude môcť Sociálnej poisťovni doručiť jeho listinnú podobu.

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, prostredníctvom ktorého môžu SZČO žiadať o odklad splatnosti poistného za jún 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020. Odložiť si úhradu poistného môžu tie SZČO, ktoré vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

SZČO, ktoré nemusia podať daňové priznanie

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre SZČO, ktorá je povinne poistená k 30. 6. 2020 a nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019.

Vyplnené tlačivo je potrebné čo najskôr zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, aby mohla posúdiť zánik povinného poistenia SZČO. Po zapracovaní tohto čestného vyhlásenia, pokiaľ sa nepreukáže opak, dôjde k zániku povinného poistenia SZČO ku dňu 30. júna 2020 a k zániku povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2020.

Tlačivo Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania je určené pre povinne poistenú SZČO, ktorá nepodala a ani nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, pretože v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ho ani nemá podľa zákona o dani z príjmov povinnosť podať. Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár Čestného vyhlásenie o nepodaní daňového priznania, v nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #SZČO #odvody do Sociálnej poisťovne
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy