Skončenie živnosti a daň

Odpovedáme na vaše otázky súvisiace so skončením živnosti (buď formulárom alebo smrťou živnostníka) a daňovým priznaním. Dokedy treba zmenu oznámiť správcovi? A dokedy je potrebné podať daňové priznanie?

23.07.2020 08:00
muž, gay, notebook Foto:
Ilustračné foto.
debata

Lehota na podanie daňového priznania, ak došlo v priebehu roka k ukončeniu živnosti

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia bola ukončená podnikateľská činnosť, napríklad zrušenie živnostenského oprávnenia, skončenie poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za rok 2019 je lehota na podanie daňového priznania stanovená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak by sa obdobie pandémie skončilo napríklad v júli 2020, daňové priznanie je potrebné podať do 31. 8. 2020; v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Lehota na podanie daňového priznania, ak živnostník zomrie

Ak daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Ak lehota na podanie daňového priznania za zomretého daňovníka uplynie počas obdobia pandémie v roku 2020, daňové priznanie je dedič povinný podať za zomretého daňovníka v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

FO prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti

Fyzická osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia a je registrovaná aj ako platiteľ dane zo závislej činnosti, v máji 2020 prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti. Podnikateľskú činnosť naďalej vykonáva. Je daňovník povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti?

Fyzická osoba, ktorá naďalej vykonáva podnikateľskú činnosť a prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti v máji 2019, je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosť, že prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti.

Lehota na podanie oznámenia

V akej lehote je fyzická osoba, ktorá v marci 2019 prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti, povinná oznámiť túto skutočnosť správcovi dane? Podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia vykonáva aj naďalej.

Ak daňovník prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti v marci 2019, pričom podnikateľskú činnosť naďalej vykonáva, je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. To znamená, že daňovník je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do konca apríla 2019.

Spôsob vykonania oznamovacej povinnosti platiteľa dane

Akým spôsobom je daňovník (ktorý prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti, pričom je naďalej registrovaný na DÚ) povinný oznámiť správcovi dane, že prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti?

Zákon o dani z príjmov ani daňový poriadok neukladá daňovému subjektu povinnosť splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, a preto si ju daňový subjekt môže splniť buď na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“, alebo iným preukazným spôsobom.

Pozastavenie živnosti

SZČO – platiteľ DPH pozastavil živnosť od januára do júna 2020. Má povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie?

V čase pozastavenia živnostenského oprávnenia daňový subjekt nie je oprávnený vykonávať živnosť. Ak platiteľ DPH podniká len na základe živnostenského oprávnenia, tak počas doby pozastavenia prevádzkovania živnosti nevykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle § 3 zákona o DPH. Ak platiteľ dane prestal vykonávať činnosť v tuzemsku, má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH. Ak si túto povinnosť nesplnil, daňový úrad by mal zrušiť registráciu pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH. Rozhodujúcou skutočnosťou pre zrušenie registrácie platiteľa DPH, ktorý pozastavil prevádzkovanie živnosti, je, či na účely zákona o DPH je zdaniteľnou osobou, alebo nie, či okrem činnosti, ktorú vykonával na základe živnostenského oprávnenia, vykonáva aj inú činnosť, ktorá sa na účely zákona o DPH považuje za podnikanie, resp. či sa počas pozastavenia prevádzkovania živnosti pripravuje na výkon inej činnosti.

Zrušenie živnostenského oprávnenia

Platiteľ DPH registrovaný od 1. 12. 2016 požiadal DÚ dňa 2. 3. 2020 o zrušenie registrácie z dôvodu zrušenia živnostenského oprávnenia. Platiteľ dosiahol príjem zo živnosti za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 60 000 eur a z prenájmu bytu dosiahol príjem 20 000 eur. Výška jeho obratu za predchádzajúcich po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov je 80 000 eur. Sú splnené podmienky na zrušenie registrácie platiteľa DPH?

Pre účely zákona o DPH sa za podnikanie považuje aj príjem z využívania hmotného majetku, ktorým je v uvedenom prípade prenájom nehnuteľnosti každou osobou. Obrat platiteľa DPH za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov presiahol sumu 49 790 eur, preto daňový úrad nezruší registráciu pre daň z dôvodu, že nie sú splnené podmienky ustanovené v § 81 ods. 2 a ani v ods. 1 zákona o DPH.

Oplatí sa vedieť

Daňovému úradu je potrebné vrátiť aj osvedčenia o registrácii. Registráciu DIČ (biela kartička) treba vrátiť do 15 dní a registráciu na DPH (ružová kartička s IČ DPH) do 10 do dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie uvedených daní. Rozhodnutia o zrušení registrácie (daň z príjmu a prípadne aj DPH) pošle podnikateľovi daňový úrad poštou.

Zdroj: Finančná správa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #daňové priznanie #zrušenie #daňové priznania